Grafisk design I

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
KD310A version 4
Engelsk benämning:
Graphic Design I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
09 juni 2011

Förkunskapskrav

Antagen till programmet Grafisk design, 180 högskolepoäng

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Grafisk design och är en obligatorisk del i kandidatexamen i Grafisk design.

Innehåll

Introduktion i kreativa metoder, typografi, grafisk design, modell- och verkstadsteknik och digitala verktyg. Stor vikt läggs vid att studenterna skall se disciplin som ett kreativt verktyg och lära sig att portionera sin tid, samarbeta och utnyttja möjligheterna på skolan och i ateljén. Kursen examineras genom en pedagogisk portfolio, ger därmed studenterna en introduktion till vanan att dokumentera och presentera sina arbeten.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Visa en övergripande förståelse av ämnet grafisk design, med fokus på estetiska, praktiska och professionella aspekter (1)
 • Kunna använda kreativa metoder som ett verktyg för att utveckla design (2)
 • Kunna redogöra för bokstävernas grundformer och grunderna i typografins historia, och lösa enkla typografiska uppgifter (3)
 • Kunna använda utrustning för ljussättning i fotostudio, och kunna utföra grundläggande digital bildredigering (4)
 • Kunna använda digitala verktyg för att utarbeta och presentera designförslag (5)
 • kunna presentera designförslag muntligt, med stöd av skisser, modeller och handouts (6)
 • kunna ta och ge konstruktiv kritik i muntlig form under designredovisningar (7)
 • kunna sammanställa dokumentation av egna designprojekt i en pedagogisk portfolio (8)

Arbetsformer

 • Föreläsningar
 • Arbetsuppgifter individuellt och i grupp, i vissa fall med handledning
 • Verkstadsarbete
 • Datorlaborationer
 • Studioarbete

Bedömningsformer

Introduktion till grafisk design, 10 hp. Examineras genom pedagogisk portfolio
Lärandemål 1,2,3,4,5,6,7,8

Typografi 1a, 2 hp. Examineras genom skriftlig tentamen
Lärandemål 3

Typografi 1b, 3 hp. Examineras genom redovisning av designuppgift
Lärandemål 3, 6, 7, 8

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lupton, Ellen (2007) Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students

Wikberg Nilsson, Å., Törlind, P., Ericson, Å. (2015). Design – process och metod. Lund: Studentlitteratur.

Willberg, H. P (2005) Första hjälpen i typografi. En handledning i hur man utformar texter. Arena förlag

Utöver ovanstående tillkommer texter och utdrag ur böcker beroende på de teman som tas upp under kursen.

För kursens skriftliga moment rekommenderas studenterna att använda en bok om akademiskt skrivande som passar deras nivå (här graderade från enkel till avancerad)
Ask, S. (2011) Hållbara texter: grunderna för formellt skrivande. Stockholm: Liber.

Rieneker, L. och Stray Jørgensen, P. (2014, eller tidigare upplagor)

Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Denscombe, M. (2016, tidigare upplagor OK) Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

03 september 2018 - 11 november 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program