Teckning och visuell gestaltning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
KD311A version 4,1
Engelsk benämning:
Drawing and visual creative practices
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
10 juni 2016

Förkunskapskrav

Antagen till programmet Grafisk design, 180 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Design och visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Innehåll

Kursen tar upp tecknande och skissande, perspektiv, och kognitiva aspekter på teckning och visuell kommunikation. Kursen startar med en serie korta teckningsuppgifter inom genrer och med användande av olika ritmaterial. Kognition, perception och perspektiv berörs under föreläsningar. Kursen avslutas med ett individuellt projektarbete där studenten arbetar fram en serie teckningar från skiss till färdigt utförande.
Kursen är uppdelad i tre moment: Teckningsworkshop (3 hp), Perception och visuell gestaltning (1,5 hp) och Eget projekt (3 hp).

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • Kunna redogöra för grundläggande teorier kring kognition och perception i relation till visuell gestaltning och kommunikation (1).
  • Kunna resonera kring olika genrer av teckningar (t.ex. designskisser, observationsstudier, serieteckningar) och sambanden mellan estetik och funktion (2)
  • Visa en översiktlig kunskap om olika typer av material, uttryck och tekniker för teckning. (3)
  • Kunna planera och genomföra ett teckningsprojekt genom flera steg (koncept, skisser, seminariebehandling, vidareutveckling, utförande) (4)
  • Kunna analysera och konstruera enkla perspektivbilder (5)
  • Visa förmåga att konstruktivt bidra till diskussionen om egnas och andras verk under designredovisningar (6)

Arbetsformer

-Föreläsningar
-Arbetsuppgifter som utförs självständigt, i vissa fall med handledning
-Redovisningar och diskussioner av studenters arbetsuppgifter
-Hemtenta
-Skriftliga uppgifter med fokus på reflektion kring det egna arbetet

Bedömningsformer

Teckningsworkshop (3 hp)
Examineras genom portfoliogenomgång av kursens arbetsuppgifter samt genom en individuell skriflig reflektion kring lärprocessen och feedbacken från designredovisningar. Lärandemål 2, 3, 5.

Perception och visuell gestaltning (1,5 hp)
Examineras genom en skriftig tentamen (lärandemål 1,5)

Eget projekt (3 hp)
Examineras genom muntlig presentation och diskussion vid designredovisning. I samband med detta ska arbetsuppgifterna dokumenteras i studentens pedagogiska portfolio (lärandemål 4,5,6)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ware, Colin ( 2008). Visual Thinking for Design. Elsevier Press.

Holsanova, Jana (2010) Myter och sanningar om läsning. Norstedts.

Utöver detta rekommenderas studenterna att använda en bok om akademiskt skrivande som passar deras nivå (här graderade från enkel till avancerad).

Ask, S. (2011) Hållbara texter: grunderna för formellt skrivande. Stockholm: Liber.

Rieneker, L. och Stray Jørgensen, P. (2014, eller tidigare upplagor) Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Denscombe, M. (2016, eller tidigare upplagor) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur

Övrig referenslitteratur:
Bang, Molly (1991). Picture This: How Pictures Work. San Francisco: Chronicle Books.
Montague, John. (1998.) Basic Perspective Drawing - A Visual Approach. John Wiley & Sons.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

12 november 2018 - 16 december 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program