Att arbeta som designer

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 75 högskolepoäng inom programmet Grafisk design, 180 högskolepoäng.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
KD311B version 4
Engelsk benämning:
Design as a Profession
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
30 november 2012

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 75 högskolepoäng inom programmet Grafisk design, 180 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Grafisk design, och är en obligatorisk del av kandidatexamen i Grafisk design.

Syfte

Kursen ska förbereda studenterna för att gå ut i arbetslivet som designers.

Studenten ska få insikt om arbetssätt, kompetenser och krav inom olika designyrken och därmed ge studenterna orientering inför kommande arbete och/eller fortsatta studier. Kursen ska också ge studenten kunskap att identifiera vägar och sätt att nå arbete inom designområdet.

Innehåll

Kursen består av delarna:

  • Att identifiera sin individuella arbetsmarknad
  • Att identifiera alternativa vägar till arbete.
  • Att utveckla personliga kommunikationsstrategier.
  • Att utveckla färdigheter att nå den personliga arbetsmarknaden/sitt individuella mål i arbetslivet.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt beskriva designbranschen, olika designyrken och de kompetenser som erfordras för dem. (1)
  • förstå och redovisa metoder för ett professionellt kontaktnätsbyggande inom ramen för arbetslivet. (2)FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • presentera sig själv på ett professionellt sätt (3)
  • sätta sin egen kompetens och person i relation till arbetsmarknadens krav. (4)
VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • värdera den egna förmågan och person i förhållande till arbetsmarknaden. (5)

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, seminarier, intervjuer och övningar som genomförs individuellt och i grupp.

Bedömningsformer

Bedömningen av studieprestationerna i förhållande till lärandemålen utgörs av
1. Portfolio (lärandemål 3) 2,5hp
2. Hemtenta (lärandemål 1, 2, 4 och 5) 5hp

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Adrian Shaughnessy, (2005) How to be a graphic designer without losing your soul.

Kursvärdering

Utvärdering sker muntligt och skriftligt under kursens lopp samt genom skriftlig kursvärdering efter genomförd kurs.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,