Grafisk design: Forskningsfältet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Urval:

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017

Kurskod:
KD312D version 1,1
Engelsk benämning:
Graphic Design: The Research Field
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
22 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
14 december 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen introducerar grafisk design som utforskande praktik. Fokus ligger på forskningsstrategier och metoder som utgångspunkt för att förstå och artikulera problemställningar inom området grafisk design/visuell kommunikation. Genom kursen introduceras studenterna i forskning som empiriskt grundad praktik, problemformulering, informationssökning och akademiskt skrivande.

Innehåll

Tematiskt utgår kursen ifrån området strategisk kommunikation, främst med fokus på områdets aktörer och praktiker. Studenterna introduceras till området genom att tillämpa olika vetenskapliga metoder med tonvikt på surveys, kartläggning och intervjuer, med stöd i informationssökning och med akademiskt skrivande som mål.
Kursmoment 1— Grafisk design och strategisk kommunikation. Denna delkurs tar upp behov och förutsättningar rörande informationsförmedling, påverkan och styrning. Grundläggande konventioner och modeller för kommunikation diskuteras, hur strategisk kommunikation förändras i förhållande till teknologiska, sociala och politiska kontexter, och hur forskning inom strategisk kommunikation bedrivs.
Kursmoment 2 — Utforskande praktik. Studenterna introduceras till vetenskapliga strategier, problemformulering och vetenskaplig metod genom praktisk övning i utformandet av en survey- eller intervjustudie. Momentet omfattar även i relation till övningen en introduktion till biblioteket som resurs och till läsande, tolkning och produktion av vetenskaplig text.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra översiktligt för kunskapsområdet grafisk design, och beskriva hur olika utforskande praktiker påverkar grafisk design som profession och som vetenskapligt ämne (1),

redogöra för några olika kommunikationsmodeller som tillämpas inom strategisk kommunikation, och använda dessa för att analysera exempel på grafisk design (2),

diskutera strategisk kommunikation ur olika perspektiv: avsändarperspektiv, användar/mottagarperspektiv, samhällsperspektiv (3),

söka litteratur och forskningsartiklar som berör eller exemplifierar forskningsstrategier och vetenskaplig metod (4),

ta rollen som konstruktiv kritiker i relation till en medstudents arbete, och diskutera ett utkast i relation till uppgiftsbeskrivningen (5),

formulera ett problem och genomföra en enkel survey- eller intervjuundersökning relaterat till grafisk design (6),

relatera till och diskutera i tal och skrift olika typer av texter om grafisk design och diskutera deras vetenskapliga status (7).

Arbetsformer

-Föreläsningar
-Seminarier
-Individuellt arbete, muntlig presentation och opponering

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (lärandemål 1,2 och 3) och genom en individuell uppsats. Fokus för uppsatsen är forskningsstrategi, problemformulering, informationssökning och metod, främst survey och intervju.

Tentamen grafisk design och strategisk kommunikation, lärandemål 1 och 2 (2,5 hp) Opponering och seminariebehandling, lärandemål 4, 5 och 7 (1 hp)
Individuell skriftlig uppgift, lärandemål 1, 4, 6 och 7 (4 hp)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Denscombe, M. (2016, eller tidigare upplagor) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur
Larsson, Lars-Åke (2014) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.
Wikberg Nilsson, Å., Törlind, P., Ericson, Å. (2015). Design – process och metod. Lund: Studentlitteratur.

Dessutom tillkommer ett mindre antal artiklar.
Referenslitteratur
Ask, S. (2011) Hållbara texter: grunderna för formellt skrivande. Stockholm: Liber.
Rieneker, L. och Stray Jørgensen, P. (2014, eller tidigare upplagor) Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

17 december 2018 - 20 januari 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program