Grafisk design: Visuell analys

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
KD313D version 1
Engelsk benämning:
Graphic Design: Visual Analysis
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Grafisk design och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier och laborationer i och om gestaltpsykologi, perception och kommunikation, färglära, samt samhällsdiskurser och tolkningsprocesser. Kursen bygger vidare på kursen Visuell kommunikation I genom användandet av semiotik som verktygslåda för att analysera visuellt material i olika kontexter.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs skall studenten:

  • kunna analysera och diskutera visuell kommunikation utifrån kognitiva, perceptuella, semiotiska och diskursanalytiska aspekter (1)
  • kunna redogöra för grunderna i färglära från ett tekniskt, fysiskt, psykologiskt och socialt perspektiv (2)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
  • Studenten ska kunna analysera visuellt material med användande av semiotiska begrepp, och med fokus dels på kognitiva och perceptuella aspekter, dels på relationen till hur visuell material skriver in sig i och medverkar till att artikulera samhällsdiskurser. (3)
  • Studenten ska kunna genomföra en visuell analys med användande av visuella analysmetoder och presentera resultatet i en kort akademisk uppsats. (4)
  • Studenten ska kunna bidra konstruktivt och kritiskt till medstudenters arbeten under seminariebehandling (5)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  1. kritiskt diskutera stereotyper och värderingar i visuell kommunikation (6)

Arbetsformer

-Föreläsningar
- Seminarier
-Individuellt arbete, muntlig presentation och opponering

Bedömningsformer

1. Skriftlig hemtentamen kring kurslitteraturen 2 hp (lärandemål 1 och 2)
2. Seminariebehandling och opponering 1,5 hp (lärandemål 1, 3, 5, 6)
3. Individuell bildanalysuppgift 4 hp (lärandemål 3,4,6)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Denscombe, M. (2016, eller tidigare upplagor) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur
Fiske, John (1990) Introduction to Communication Studies. Taylor & Francis.

Ware, Colin (2008). Visual thinking for design. Burlington, Mass.: Morgan Kaufmann.

Winter Jörgensen, M. och Phillips, L (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur

Delar ur:
Anter Fridell m fl, red (2014). Färg och ljus för människan – i rummet. Svensk Byggtjänst
Hall, Stuart (1997). Representation. Cultural representations and signifying practices. London: Sage
Klarén, Ulf (1996).Vad färg är. Stockholm HLS.
Rose, Gillian (2011) Visual Methodologies. London: Sage
Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary (2004). Bild och föreställning: om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur

Utöver det tillkommer texter som väljs av kursansvarig och studenter i samråd.

Kursvärdering

Skriftlig utvärdering kommer att utföras i anslutning till kursavslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

01 april 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

26 mars 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program