Grafisk design II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grafisk design 1 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012, vår 2011, vår 2010, vår 2009

Kurskod:
KD314A version 1
Engelsk benämning:
Graphic Design II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
11 maj 2007
Fastställandedatum:
11 maj 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2008

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Design och visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Förkunskapskrav

Grafisk design 1 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Lärandemål

• Kunskap och förståelse: Efter avslutad kurs ska studenten

-kunna relatera det egna arbetet till design- och konsthistoriska exempel

-kunna sätta sitt eget förslag i relation till designteorier och skolor

-kunna reflektera i text kring ett projekt till en relevant målgrupp

-kunna förstå grundläggande metoder för grafisk layout

• Färdighet och förmåga: Efter avslutad kurs ska studenten

-kunna bearbeta researchmaterial till ett antal konceptuella lösningar och föra relevanta diskussioner kring dessa

-kunna visualisera idéer i olika stadier av ett projekt

-kunna utforma ett helhetskoncept kring en produkt med avseende på dess fysiska och grafiska formgivning, förpackning och display

-kunna utföra relevant research för projektet, identifiera problem och finna lösningar

-kunna metodiskt arbeta igenom förslag genom att utforma och förlita sig till en process

-kunna kommunicera sitt projekt muntligt, skriftligt och visuellt på ett sätt som förankrar projektet

• Värderingsförmåga och förhållningssätt: Efter avslutad kurs ska studenten

-kunna ta och ge konstruktiv kritik i muntlig och skriftlig form

-kunna uppskatta den egna förmågan och avgöra vilken kompetens som behöver adderas

-kunna interagera med uppdragsgivare på ett sätt som successivt förankrar projekt

-kunna förankra pågående samhällsdebatt och etiska perspektiv i projektet och hos uppdragsgivaren

-kunna agera i en professionell kontext på ett sätt som leder till nya uppdrag

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:

1. Utförande och inlämning av arbetsuppgifter.

Prestationerna anses som acceptabla om studenten:

-färdigställer sitt arbete enligt instruktioner

-visar förståelse av uppgifterna

Prestationerna anses som bra om studenten:

-presterar arbete som inkluderar relevant kontext och sätter det egna förslaget i relation till det

-på ett självständigt sätt hittar lösningar på problem som formulerats utifrån uppgiften men också baseras på egen analys av uppgiften

2. Redovisning och diskussion av egna och andras projekt.

Prestationerna anses som acceptabla om studenten:

-responderar konstruktivt på andras arbete

-förstår kritik och responderar på den

Prestationerna anses som bra om studenten:

-tydligt kan förklara beslut och ställningstaganden i sitt arbete

-ger konstruktiv kritik till andra kursdeltagare utifrån deras avvägningar och ställningstaganden, och anpassar kritik och respons efter mottagaren

-förhåller sig konstruktivt till kritik och omsätter den till kreativt arbete

För att uppnå betyget godkänd skall studenten ha presterat acceptabelt eller bra i samtliga ovanstående bedömningsmoment.

För att uppnå betyget väl godkänd skall studenten ha presterat bra i samtliga ovanstående bedömningsmoment.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen inbegriper de flesta moment inom begreppet grafisk design. Studenterna utför mindre individuella uppgifter och större i samarbete varav vissa utförs mot en reell uppdragsgivare. I uppgifterna ingår att framställa koncept och design av examensstudenternas avgångsutställning och tillhörande trycksaker. Undervisningen sker genom föreläsningar, handledning, seminarier, studiebesök och uppdrag. Efter varje avslutad uppgift utvärderar studenten sitt eget lärande genom ett så kallat minute paper eller en essä.

Arbetsformer

-Föreläsningar

-Arbetsuppgifter individuellt och i grupp, i vissa fall med handledning -Redovisningar och diskussioner inför lärare och uppdragsgivare

-Verkstadsarbete

-Portfolioarbete

-Minute papers – kortfattad reflektion i text kring det egna arbetet

?

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

Kjaerstad, Jan (2004) Tecken till kärlek, Månpocket

Vihma, Susann (2003) Designhistoria - en introduktion, Raster

Lupton, Ellen(2004) Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students, Princeton architectural press, New York

Spiekermann, Erik (2002) Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works. Adobe press

Sayre, Henry M. (2005) Writing about Art, Pearson Prentice Hall

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering görs i samband med kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Christel Brost, Kursansvarig
Telefon: 040-6657875

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 april 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program