Interaktion och design

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
KD315A version 3
Engelsk benämning:
Interaction and Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
08 mars 2007
Fastställandedatum:
30 november 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
02 december 2011

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Design och visuell kommunikation, och är en obligatorisk del av kandidatexamen i Grafisk design.

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 30 hp inom programmet Grafisk design.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

  • kunna diskutera interaktivitet i olika kontexter då man utvecklar för webb;

  • kunna förstå produktionsmetoder för webbsidor;

  • översiktligt kunna beskriva användarcentrerade designmetoder.

  • kunna skissa och visualisera interaktiva produktioner med analoga och digitala verktyg;

  • kunna utforma skisser och underlag för att bygga webbsidor;

  • kunna utforma koncept för interaktiva produktioner för webb;

  • kunna bidra till det multidisciplinära arbetet att utveckla en interaktiv produktion.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen bedöms på följande sätt:

  • Två seminarier
  • Designprojekt
  • Hemtenta

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av två delar som samspelar tätt med varandra:

Den första delen behandlar begreppet interaktivitet, grafisk design och visuell kommunikation då man utvecklar för webb. Vi studerar interaktiva produkter, grafisk formgivning och interaktivitet utifrån ett användarperspektiv. Vi introducerar olika metoder för att skissa interaktivitet och webbkoncept. Vi undersöker hur olika digitala plattformar som dator, mobiltelefon och läsplattor påverkar gränssnitt, funktionalitet och användarupplevelsen.

Den andra delen handlar om webbdesign och att utveckla ett designkoncept för webb med fokus på användarcentrerad utvecklingsmetodik och multidisciplinärt samarbete i en designprocess. Studenterna praktiserar grundläggande tekniker för att utveckla webbsidor med fokus på att arbeta efter en iterativ användarcentrerad designprocess.

Arbetsformer

Den första delen bygger på föreläsningar, övningar och litteraturstudier. Vi kommer att arbeta med olika metoder inom interaktionsdesign och grafisk design då man utvecklar och designar för webb. Studenterna kommer att lära sig hur man utvecklar för en specifik målgrupp, kontext, beteende, behov och förutsättningar

Den andra delen utgörs av ett designuppdrag. Studenterna arbetar i grupp med ett specifikt projekt där de kommer att utveckla en designlösning för webb. Den slutliga designlösningen ska tydligt relatera till identifierat problem, målgrupp och brukskontext.

Studenterna arbetar iterativt för att leverera och presentera ett användarcentrerat slutkoncept som grundar sig i de interaktions- och grafisk design metoder som de lär sig i den första delen.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Boulton, M: A Practical Guide to Designing for the Web, Penarth, Mark Boulton Design Ltd, 2009

Saffer, D: Designing for interaction: Creating smart applications and clever devices, Berkeley, CA: New Riders, 2010


Kompletterade artiklar och litteratur lämnas under kursens gång

Kursvärdering

Summativ kursvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

21 januari 2019 - 31 mars 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program