Grafisk design III

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012, höst 2011, höst 2010, höst 2009, höst 2008

Kurskod:
KD316A version 1
Engelsk benämning:
Graphic Design III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
17 april 2008
Fastställandedatum:
18 juni 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2008

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Design och visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Förkunskapskrav

Grafisk design 1 (15 hp) och Grafisk design 2 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation eller Grafisk design 180 högskolepoäng.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter avslutad kurs ska studenten:

-kunna sätta sitt eget förslag i relation till relevanta designteorier och skolor

-kunna reflektera i text kring ett projekt till en relevant målgrupp utifrån ett specifierat uppdrag

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Efter avslutad kurs ska studenten:

-kunna söka och bearbeta ett researchmaterial

-kunna identifiera problem och behov och kunna finna lösningar för ett externt uppdrag

-kunna kommunicera sitt arbete i tal, text och bild

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter avslutad kurs ska studenten:

-kunna ge och ta kritik på eget och andras arbete på ett konstruktivt sätt

-kunna värdera tidsåtgång och omfattning och hantera flera projekt samtidigt

-kunna arbeta efter en given budget

-kunna uppskatta den egna förmågan och avgöra vilken kompetens som behöver adderas

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemålen bedöms utifrån aktivt deltagande vid seminarier och genomförandet av övningar.

Prestationerna anses som acceptabla om studenten är aktiv i diskussioner utifrån kursens innehåll, samt färdigställer sina övningar enligt instruktioner på ett sätt som visar förståelse för uppgifterna.

Prestationerna anses som bra om studenten i dessutom i diskussioner knyter an till relevanta teman och företeelser utanför kursens ram, samt i sina övningar går väsentligt bortom instruktionerna för att utforska övningarnas teman inom uppdragets ramar.

Prestationerna anses som bra om studenten dessutom visar stor färdighet i användandet av de designmetoder som introducerats och som svarar mot uppdagets krav.

För att uppnå godkänt betyg ska studenten presterat acceptabelt eller bra i samtliga bedömningsmoment ovan. För att uppnå betyget väl godkänd ska studenten ha presterat bra i samtliga bedömningsmoment.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen inleds med föreläsning kring självvärderingstest/-metoder som sedan studenterna utför på sig själva. Utifrån detta genomförs en gruppindelning där studenterna själva fördelar ansvarsområden. Hela designprocessen dokumenteras löpande i en projektpärm som sedan utgör underlag för den rapport som ska lämnas in vid kursens avslutande del. Pärmen ligger till grund för bedömning och rapporten examineras i seminarieform.

Själva uppdraget ges av en extern part som sedan deltar vid del- och slutredovisningar. Stor vikt läggs vid presentationens genomförande. Varje års projekt har sina egna förutsättningar och sin egen litteratur och undervisningen anpassas efter detta. Dock ingår ett antal obligatoriska övningar och moment samt grundlitteratur som hör till kursen.

I kursen arbetar studenterna med designuppdraget utifrån designmetodikens delar: behov-analys-visualisering-resultat

Arbetsformer

Undervisningen baseras på föreläsningar, seminarier och övningar som i huvudsak genomförs i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aktuellt kunskapsmaterial sätts samman utifrån de förutsättningar varje uppdrag har.

GRUNDLITTERATUR:

Albers, Josef: Interaction of Color. Yale University Press, 2006.

Elam, Kimberley: Geometry of Design. Studies in Proportion and Composition. Princeton Architectural Press, 2001.

Newark, Quentin: What is Graphic Design? Rotovision, 2007.

Wong, Wucius: Principles of Form and Design. John Wiley And Sons Ltd, 1993.

Kursvärdering

Skriftlig utvärdering sker i slutet av kursen.