Grafisk design III

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grafisk design 1 (15 hp) och Grafisk design 2 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation eller Grafisk design 180 högskolepoäng.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
KD316A version 2
Engelsk benämning:
Graphic Design III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 juni 2008

Förkunskapskrav

Grafisk design 1 (15 hp) och Grafisk design 2 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation eller Grafisk design 180 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Grafisk design och är en obligatorisk del i kandidatexamen i Grafisk design.

Syfte

Kursen har ett fokus på designprocesser och samarbete, och hur arbetsuppgifter kan lösas gemensamt av personer med olika kompetens och inriktning. Under kursen arbetar studenter i grupp med att lösa designuppgifter åt externa uppdragsgivare.

Innehåll

Kursen inleds med föreläsning kring självvärderingstest/-metoder som sedan studenterna utför på sig själva. Utifrån detta genomförs en gruppindelning där studenterna själva fördelar ansvarsområden. Hela designprocessen dokumenteras löpande i en projektpärm som sedan utgör underlag för den rapport som ska lämnas in vid kursens avslutande del. Pärmen ligger till grund för bedömning och rapporten examineras i seminarieform.
Själva uppdraget ges av en extern part som sedan deltar vid del- och slutredovisningar. Stor vikt läggs vid presentationens genomförande. Varje års projekt har sina egna förutsättningar och sin egen litteratur och undervisningen anpassas efter detta.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • visa förmåga att planera och genomföra en designprocess i flera etapper i samarbete med gruppmedlemmar och externa parter: arbeta utifrån ofullständiga informationer, genomföra research och samla bakgrundsmaterial, anpassa sig till begränsningar i tid och resurser, hantera flera parallella projekt, kommunicera och lösa problem i samspel med andra (1)
  • Kunna presentera designlösningar genom visuellt material, text och muntliga presentationer för uppdragsgivare och andra intressenter (2)
  • Kunna ge och ta emot konstruktiv kritik under designredovisningar (3)
  • Visa förståelse för typografiska hierarkier och arbeta med typografi som informationsbärare, och tillämpa typografi för att lösa komplexa designuppgifter (4)
  • kunna identifiera sin egen kompetens och behov av ytterligare kunskap (5).

Arbetsformer

Undervisningen baseras på föreläsningar, seminarier och övningar som i huvudsak genomförs i grupp.

Bedömningsformer

Designprojekt i samverkan (6 hp): Examineras genom projektpärm med dokumentation av arbetsprocesser, skriftlig rapport och seminarium.
(Lärandemål 1, 3 och 5)

Designprojekt/portfolio (6 hp): Detta kursmoment bygger på samma designprojekt som det förra, men fokus ligger på studentens individuella arbete och hur det presenteras i portfolion. (Lärandemål 2)

Typografi (3 hp): muntlig redovisning av designprojekt + presentation i portfolio. (Lärandemål 3 och 4)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fry, T. (2009) Design Futuring. London: Bloomsbury
Wikberg Nilsson, Å., Törlind, P., Ericson, Å. (2015). Design – process och metod. Lund: Studentlitteratur.

Utöver detta sätts läsning samman utifrån de förutsättningar varje uppdrag har.

För kursens skriftliga moment rekommenderas studenterna att använda en bok om akademiskt skrivande som passar deras nivå (här graderade från enkel till avancerad)

Rieneker, L. och Stray Jørgensen, P. (2014, eller tidigare upplagor)

Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Denscombe, M. (2016, tidigare upplagor kan användas) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

03 september 2018 - 11 november 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program