Designperspektiv

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Grafisk design.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KD317B version 1
Engelsk benämning:
Design Perspective
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Grafisk design.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Grafisk design och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Syfte

Kursen Designperspektiv placerar designerns yrkesroll i relation till samhällsutmaningar. Syftet är att, genom utförandet av och diskussioner kring ett brief, skapa en förståelse för det vidare kommunikativa ansvar designern har gentemot samhället, bortom beställare och yrkeskår. Kursen framhåller designens förmåga att belysa makt, etik och formgivningens möjligheter och utmaningar. Kursen innehåller också moment som förbereder inför examensarbetets uppsats.

Lärandemål

1. Att sätta designerns roll och yrkesutövning i relation till samhällsutmaningar.
2. Att kritiskt resonera kring designens roll i offentlig och privat maktutövning, samverkan och deltagande.
3. Visa förmåga att värdera och kommunicera sin egen tillhörighet, samt problematisera sina utgångspunkter i valsituationer.
4. Att kunna väga egna utgångspunkter i relation till önskemål från medarbetare och motparter.
5. Kunna argumentera för och emot en ståndpunkt, och ge konstruktiv kritik.
6. Visa insikt i den vetenskapliga uppsatsens form, språk och funktion

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föresläsningar, seminarier och workshops.

Bedömningsformer

Skriftlig tentamen 2 hp. (Lärandemål 1,2,3)
Kritiskt undersökande designprojekt 3 hp. (1,2,3,4,5)
75%-granskning av examensarbeten 2,5 hp. (Lärandemål 5 och 6)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fry, Tony (2012) Becoming human by design. Berg Publishers.


Referenslitteratur
Buchanan, Richard (1992) Wicked Problems in Design Thinking http://web.mit.edu/jrankin/www/engin_as_lib_art/Design_thinking.pdf (retrieved 20161024)


Hacken, Teli and Andrews (2016) Beyond Capital, Routledge (Utdrag PDF)

Haraway, Donna (1988) The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Haraway,%20Situated%20Knowledges.pdf (retrieved 20161024)

Thorpe, Ann (2009) The Context of 'Low Product': How Designers Can Help Articulate a New Social Language. Core , 77. http://www.core77.com/posts/13623/ (retrieved 20161010)

Tonkinwise, Cameron (2013) Design Away, https://www.academia.edu/3794815/Design_Away_Unmaking_Things (retrieved 20161024)

Weizman, Eyal (2016) Are They Human?, http://www.e-flux.com/architecture/superhumanity/68645/are-they-human/ (retrieved 20161010)
Weizman, Eyal (2016) Are They Human?, http://www.e-flux.com/architecture/superhumanity/68645/are-they-human/ (retrieved 20161010)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

12 november 2018 - 16 december 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program