Grafisk design IV

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till programmet Grafisk Design.
Avslutat samtliga kurser från termin ett till tre inom programmet Grafisk Design eller motsvarande med godkänt resultat.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
KD319A version 2,1
Engelsk benämning:
Graphic Design IV
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
31 januari 2014

Förkunskapskrav

Antagen till programmet Grafisk Design.
Avslutat samtliga kurser från termin ett till tre inom programmet Grafisk Design eller motsvarande med godkänt resultat.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Grafisk design, och är en obligatorisk del av kandidatexamen i Grafisk design.

Syfte

Bilden i sitt sammanhang syftar till att styrka studenternas förståelse för bilders kommunikativa aspekter, betydelse och struktur.

Branding och Corporate Identity syftar till att utveckla studenternas förståelse av, och färdigheter i att tillämpa teorier och metoder för kommunikation av organisationers och företags designprofil.

Innehåll

Kursen består av två moment:
• Bilden i sitt sammanhang
• Branding & Corporate identity

Lärandemål

Bilden i sitt sammanhang (7,5 hp)
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• visa grundläggande förståelse av fotografins och illustrationens kommunikativa aspekter, genrer och kontext i förhållande till grafisk design (lärandemål 1.)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• analysera och diskutera fotografiska och illustrerade bilder utifrån genre och kontext (lärandemål 2).
• genomföra egna mindre gestaltande arbeten genom tillämpning av fotografi med fokus på hur de kan användas inom grafisk design (lärandemål 3.)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• diskutera och motivera sina idéer och sina slutsatser med utgångspunkt från såväl tekniska som innehållsmässiga överväganden kontext i förhållande till grafisk design (lärandemål 4).

Branding & Corporate identity (7,5 hp
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Visa grundläggande förståelse av organisationers kommunikationer i funktionella, sociala, psykologiska och etiska dimensioner i interaktion med en given målgrupp (lärandemål 5).
• Reflektera kring och motivera sina tolkningar och analyser av organisationers corporate identity vad gäller grafisk design . (lärandemål 6)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• presentera, visualisera och använda olika teorier och modeller för att förstärka perceptionen och mottagandet av en vald ¨Corporate Identity¨ (organisationskommunikation)(lärandemål 7).

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLSNINGSSÄTT
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• genomföra en projektbeskrivning, kompetensanalys och kravspecifikation för det valda området inom delkursen Branding & Corporate Identity (lärandemål 8).

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och workshops.

Bedömningsformer

Bilden i sitt sammanhang (7,5 hp)
Lärandemål 1 och 2 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift (1,5 hp). (betygsskala: UG)


Lärandemål 3 och 4 examineras genom ett gestaltande projekt åtföljt av en muntlig kritisk reflektion kring egen och andras arbetsprocess (6 hp). (Betygsskala: UV)

Branding & Corporate identity (7,5 hp)
Lärandemål 5 , 7 och 8 examineras genom en visualiserad gestaltning och en förklarande analys .(3 hp). (Betygsskala: UV)

Lärandemål 6 och 8 genom en skriftlig rapport och individuell reflektion. (4,5 hp).(Betygsskala: UV)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jeffrey, Ian (2000). The Photography Book. London: Phaidon

Larson, Larsåke (2008), Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB.

Palm Lars (2006): Kommunikationsplanering - En handbok på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur.

Wheeler, Alina (2012) Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Brandning Team. John Wiley Sons.

Referenslitteratur:

Zakia Richard // Perception and imaging –photography a way of seeing..

Gad, Thomas (2000), 4D Branding: Cracking the corporate code of the network economy. Bookhouse Publishing AB.

Kunde, Jesper (2002). Corporate Religion. Financial Times/Prentice Hall.

Shaughnessy, Adrian (2005), How to be a graphic designer without losing your soul. Princeton Architectural Press

Power point presentationer: -"the brandgap" ™ ¨Word of mouth¨(Springtime)

Badger, Gerry; Bate, David; Lockemann, Bettina och Mack, Michael (2014). Imprint : Visual Narratives in Books and Beyond. Stockholm: Art and Theory

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.
Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för
studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program