Physical prototyping 3: Advanced interaction techniques

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav:
Godkända kurser:
KD322A-Programmering för interaktiondesign 1: Grundläggande programmering
KD323A-Programmering för interaktionsdesign 2: Objektorienterad programmering
KD325A-Programmering för interaktionsdesign 3: Interaktiva prototyper
KD326A-Physical Prototyping 1: Tangible interfaces
KD329A - Physical Prototyping 2: Personal Technologies

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014

Kurskod:
KD331A version 2
Engelsk benämning:
Physical prototyping 3: Advanced interaction techniques
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
22 juni 2011

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav:
Godkända kurser:
KD322A-Programmering för interaktiondesign 1: Grundläggande programmering
KD323A-Programmering för interaktionsdesign 2: Objektorienterad programmering
KD325A-Programmering för interaktionsdesign 3: Interaktiva prototyper
KD326A-Physical Prototyping 1: Tangible interfaces
KD329A - Physical Prototyping 2: Personal Technologies

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Innehåll

Kursen innehåller fördjupad information om teknologi i relation till temat The internet of things. Detta är en praktisk designkurs där studenterna kommer att bli introducerade till många avancerade termer och tekniker för att skapa funktionella prototyper. I kursen introducerar vi även den teoretiska bakgrund som möjliggör fördjupning i ämnet.

Vid kursens slut kommer studenten att kunna designa både fysiska och digitala gränssnitt för fleranvändarinteraktion samt “maskin till maskininteraktion” med hjälp av mikroprocessorer, sensorer och aktuatorer. Studenterna kommer också att lära sig hur man integrerar sina fysiska gränssnitt med redan befintliga kommunikationsnätverk.

En extern expertpanel kommer att bedöma och ge kritik på projektet utifrån en muntlig presentation av arbetet, projektets slutliga form samt hur projektet ifråga ställts ut.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

(1) uppvisa god förståelse för hur elektroniska komponenter fungerar.

(2) förstå skillnaden mellan social och kognitiv interaktion.

(3) beskriva kopplingar mellan elektroniska artefakter och sociala interaktionsformer.

(4) beskriva kopplingar mellan två eller flera elektroniska artefakter.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

(5) bygga en fungerande designprototyp.

(6) beskriva kontexten för prototypen.

(7) beskriva designkoncept med hjälp av prototyper i olika format och iterationer.

(8) förstå hur resultaten lämpligast presenteras.

(9) i skrift kunna utrycka sina designval samt relatera dem till relevant litteratur.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

(10) bidra till andras designprojekt med konstruktiv kritik.

(11) fungera, och ta ansvar för sin roll, i en projektgrupp.

(12) kritisk kunna reflektera utifrån sitt eget arbete.

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, individuellt arbete i form av laborationer och seminarier för designkritik och arbete i grupp under handledning.

Bedömningsformer

Studenten blir examinerad genom:

  • aktivt deltagande vid 3 laborationer 2hp, (lärandemål 1,5)
  • 3 skriftliga designrapporter. 2hp, (lärandemål 1,3,4,6,7)
  • aktivt deltagande i 3 presentationer i seminarieform av fungerande prototyper. 2hp, (lärandemål 1-10)
  • aktivt deltagande vid 5 konceptmöten. 3hp, (lärandemål 7-10)
  • en uppsummerande projektpresentation, 3hp, (lärandemål 6-9)
  • Slutrapport. 3hp, (lärandemål 1-9, 12)

När ovanstående examinationsmoment uppfyllts på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Commission of the European Communities (2009-06-18). COM(2009) 278 final
http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/commiot2009.pdf

Casaleggio Associati. (2011) The evolution of Internet of things.
http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/Focus_internet_of_things_v1.81%20-%20eng.pdf

Harrison, S., and P. Dourish. 1996. Re-place-ing space: The role of place and space in collaborative systems. In Proceedings of the 1996 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, 67–76. New York: ACM Press
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=240193

Humphreys, L. Liao, Tony. (2011). Mobile Geotagging: Reexamining Our Interactions with Urban Space. Journal of Computer-Mediated Communication.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2011.01548.x/abstract;jsessionid=165C27AE901C34E32CD72763DC452079.d01t01

Ishii, H., and B. Ullmer. 1997. Tangible bits: Towards seamless interfaces between people, bits, and atoms. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 234–241. New York: ACM Press
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=258549.258715

Mcewen. A, Cassimally. H. (2013) Designing the internet of things. Whiley.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,