Grafisk design: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Avslutade kurser från termin 1-4 (120hp) inom programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
KD333A version 2
Engelsk benämning:
Graphic Design: Degree Project
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 december 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016

Förkunskapskrav

Avslutade kurser från termin 1-4 (120hp) inom programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i generell examen på grundnivå. Huvudområdet för kursen är Grafisk design.

Syfte

Det vetenskapliga huvudområdet grafisk design tar utgångspunkt i grafisk design som yrkeskunskap grundad i teknisk, konstnärlig och kritisk förmåga. Området är tvärvetenskapligt med inslag av visuell kommunikation, visuell kultur, designhistoria, kognition och perception, samt projektmetodik. Syftet med utbildningen och examensarbetet är att hjälpa studenten att utveckla en reflekterad och vetenskapligt grundad designpraktik.

Innehåll

Examensskursen består av två delkurser, Designprojekt (15hp) och Uppsats (15 hp). Designprojektet ska visa studentens förmåga till ett professionellt förhållningssätt. Uppsatsen behandlar en frågeställning inom grafisk design ur ett vetenskapligt perspektiv. Det ska finnas ett sammanhang mellan uppsats och designprojekt, men hur det ser ut kan variera mellan projekt.

Delkursen Designprojekt fokuserar på planering och genomförande av designarbetet. I delkursen ingår utarbetandet av en projektplan för projekt och uppsats, muntlig presentation och skriftlig/visuell dokumentation av projektet samt offentliggörande. Delkursen avslutas med en presentation.

I delkursen Uppsats ligger fokus på att skriva en vetenskaplig uppsats med anknytning till designprojektet. I delkursen ingår utarbetande av projektplan för projekt och uppsats, opponering och seminariebehandling. Kursen avslutas med ett slutseminarium med opponering.

Lärandemål

Designprojekt

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa kunskap och förståelse om huvudområdet grafisk design ur ett professionellt perspektiv, kunskap om tillämpliga arbetsmetoder, samt fördjupning inom någon del av området (1a)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • självständigt och kreativt uttrycka problem och lösningsförslag i visuell form och redogöra för deras koppling till problemformulering och kontext (2)
  • planera, genomföra designprojekt på ett professionellt sätt, både självständigt och i samarbete medandra yrkeskompetenser (3)

Uppsats

Kunskap och förståelse
Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • uppvisa kunskap och förståelse om huvudområdet grafisk design ur ett vetenskapligt perspektiv, kunskap omtillämpliga forskningsmetoder, samt fördjupning inom någon del av området (1b)
Färdighet och förmåga
  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en designrelaterad problemställning samt kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer (4),
  • muntligt, skriftligt och i grafisk/visuell form kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper (5),
  • utvärdera designprojekt (6),
  • skriva en vetenskaplig uppsats som bidrar till att utveckla kunskapsfältet grafisk design/visuellkommunikation, där det egna bidraget sätts i relation till befintlig kunskap på området (7)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa insikt om designens roll i samhället och om människors ansvar för hur design som process och produkt kan påverka människor och miljö (8)
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens (9)

Arbetsformer

Designprojekt
Undervisningen sker i form av handledning, i huvudsak grupphandledning, och designseminarier.

Uppsats
Undervisning sker i form av handledning, i huvudsak grupphandledning, och textseminarier.

Bedömningsformer

Designprojekt
Designprojektet bedöms utifrån lärandemålen (1a, 2 och 3) genom presentation och offentliggörande av projekt. Likaså beaktas hur studenten planerar och genomför arbetet i relation till uppdragsgivare/kontaktpersoner, handledare och medstudenter.

Uppsats
Uppsatsen examineras utifrån lärandemålen (1b, 4, 5, 6, 7, 8 och 9) genom genom muntligt och skriftligt framläggande av uppsats och genom opponering.


För att få VG ska studenten ha gjort ett arbete som utöver kriterierna för G utmärker sig genom hög kreativ, professionell eller vetenskaplig kvalité.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur, vilket i denna kurs avser den litteratur som används som referens i uppsatsen, bör i första hand relatera till huvudområdet grafisk design. Kurslitteraturen fastställs i samråd med handledare, med utgångspunkt i det problemområde som undersöks och den ansats studenten väljer.

Kursvärdering

Efter den första delkursen, görs en skriftlig eller muntlig värdering med utgångspunkt i vars och ens projekt och hur de återspeglar lärandemålen. Värderingen tar också upp arbetsformer (föreläsningar, handledning och seminarier). I slutet av kursen görs en skriftlig kursutvärdering med fokus på kursen som helhet. Kursvärderingarna sammanställs tillsammans med kommentarer från lärarna och eventuella åtgärder föranledda av kursvärderingen. Sammanställningen skickas ut till studenterna och arkiveras på högskolan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

14 januari 2019 - 02 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program