Interaktionsdesign: Forskningsmetoder i interaktionsdesign

Sammanfattning

Behörighetskrav

120 hp från termin 1-4 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
KD412A version 1
Engelsk benämning:
Interaction Design: Research Methods in Interaction Design
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

120 hp från termin 1-4 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Kursen Forskningsmetoder i interaktionsdesign syftar till att introducera grunderna för akademiskt forsknings- och utvecklingsarbete i interaktionsdesign på kandidatnivå. Den är direkt kopplad till, och fungerar som förberedelse för, det efterföljande Examensarbetet som görs i termin 6.

Innehåll

I delmoment 1 analyserar studenterna befintliga godkända examensarbetesrapporter från kandidatprogrammet i interaktionsdesign med avseende på arbetets teoretiska inramning, val av forskningsfråga, samt val av forskningsmetod. Varje del introduceras i en föreläsning, och sedan studeras två rapporter som diskuteras vid ett smågruppsseminarium.

Delmoment 2 är en förberedelse för det direkt efterföljande Examensarbetet. Den introduceras genom föreläsningar och genom att studenterna fattar beslut om ämne/inriktning för sina examensarbeten. Baserat på arbetets inriktning utses en handledare som sedan följer studenten i kursen Examensarbete. Med stöd av handledaren utvecklar studenten ett utkast till projektplan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha visat

  1. Kunskap om grundläggande vetenskapsteoretiska och designteoretiska resonemang och hur de kopplas till planering och genomförande av ett enklare forsknings- och utvecklingsprojekt inom interaktionsdesign.
  2. Kunskap om grundläggande empiriska metoder inom designforskning.
  3. Förmåga att beskriva och avgränsa en forskningsfråga, och att välja lämpliga teorier och metoder för att besvara den.
  4. Förmåga att självständigt söka och värdera teoretiska och metodologiska källor.
  5. Förmåga att förklara hur teoretiska och metodologiska val och arbetsformer beskrivs och beläggs i akademisk rapportform.
  6. Förmåga att förklara hur interaktionsdesignforskning presenteras i vedertagna akademiska format.
  7. Förmåga att värdera självständigt och kritiskt hur ett arbete relateras till befintlig forskning inom interaktionsdesign.
  8. Insikt i den akademiska kvalitetssäkringsprocessen.
  9. Förmåga att övergripande värdera den akademiska kvaliteten hos ett enklare forsknings- och utvecklingsprojekt inom interaktionsdesign.

Arbetsformer

Föreläsningar, Seminarier, Presentationer och skriftliga inlämningar och handledning

Bedömningsformer

Examinerande moment är tre rapportseminarier under första delen, samt oppositionsseminarie under andra delen.
Det första rapportseminariet (1,5 hp) om teoretisk inramning bedömer lärandemål 4, 5, 7 och 8.
Det andra rapportseminariet (1,5 hp) om val av forskningsfråga bedömer lärandemål 1, 3 och 8.
Det tredje rapportseminariet (1,5 hp) om val av forskningsmetod bedömer lärandemål 2, 5 och 8.
Vid oppositionsseminariet (3 hp) kring utkasten till projektplaner bedöms samtliga lärandemål.
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Artikelsamling för grundläggande designvetenskapliga begrepp.

Kursvärdering

Muntlig och skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,