Interaktionsdesign: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

120 hp från termin 1-4 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
KD413A version 1
Engelsk benämning:
Interaction Design: Degree project
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

120 hp från termin 1-4 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Examensarbetet i interaktionsdesign är ett större självständigt arbete som syftar till att knyta ihop utbildningens olika moment, placera in dem i ett akademiskt sammanhang och nå fördjupning inom något område av speciellt intresse.

Innehåll

Ett större självständigt interaktionsdesignarbete av forsknings- och utvecklingskaraktär på kandidatnivå, med en inriktning som studenten själv bestämmer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha visat

  1. Grundläggande bekantskap med interaktionsdesignforskningens kunskapsfält och aktuella forskningsfrågor.
  2. Fördjupad insikt i vetenskaplig kunskap inom ett valt område.
  3. Kunskap om tillämpliga interaktionsdesignmetoder.
  4. Förmåga att självständigt identifiera, formulera och genomföra ett relevant interaktionsdesignarbete av forsknings- och utvecklingskaraktär inom givna tidsramar.
  5. Förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information.
  6. Förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
  7. Färdighet i att tillämpa centrala interaktionsdesigntekniker och -metoder.
  8. Förmåga att skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera ett interaktionsdesignarbete i ett akademiskt sammanhang.
  9. Förmåga att värdera och diskutera det egna arbetet och andras arbeten ur relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Arbetsformer

Kursen är strukturerad enligt en interaktionsdesignprocess där utgångsläget är en projektplan som anger arbetets inriktning och förväntade resultat. Projektplanen kommer från den direkt föregående kursen Forskningsmetoder i interaktionsdesign. Varje fas i designprocessen inleds med ett seminarium som introducerar och förbereder fasens ingående aktiviteter. Faserna fungerar som ett stöd som studenterna kan välja att följa. En student kan i samråd med sin handledare välja ett annat upplägg, så länge som ett utkast till examensarbetesrapport föreligger vid oppositionsseminariet (se nedan).
Designprocessen består av
Fältarbete: Studier av blivande användare och tänkta användningssituationer, analys och syntes av inhämtade data.
Konceptutveckling: Konkret inriktning på det följande designarbetet, uttryckt i form av designkoncept med fokus på bärande idéer och användningskvaliteter.
Detaljering: Utveckling av designkoncept till en mer komplett form, normalt en eller flera prototyper.
Validering: Empirisk och analytisk värdering av designresultatet, slutsatser i form av önskvärda förbättringar.
Arbetet dokumenteras fortlöpande i form av utkast till relevanta delar av examensarbetesrapporten.
Efter det sista fas-seminariet hålls ett oppositionsseminarium, där varje student ger muntlig och skriftlig kritik på en annan students rapportutkast.
Den färdiga uppsatsen presenteras och försvaras på ett offentligt examinationsseminarium, där den diskuteras och bedöms av en särskilt utsedd examinator.

Bedömningsformer

Examinerande moment är oppositionsseminarie och examinationsseminarie.
Vid oppositionsseminarie (7,5 hp) bedöms studentens prestationer i relation till samtliga lärandemål.
Vid examinationsseminarie (15 hp) bedöms studentens prestationer i relation till lärandemål 1-8 av särskilt utsedd examinator. Lärandemål 9 bedöms grundat på den kritiska diskussionen som studenten för i sin examensarbetesrapport.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Muntlig och skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

18 februari 2019 - 02 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

19 februari 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program