Kemi 1 (förutbildning)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.
För deltagande i laborationer krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
KE011C version 1
Engelsk benämning:
Chemistry 1
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.
För deltagande i laborationer krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan inte ingå i examen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande gymnasieskolans kurs Kemi 1.

Innehåll

Materia och kemisk bindning

 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering
 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen

Reaktioner och förändringar

 • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan
 • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi
 • Fällningsreaktioner
 • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner

Stökiometri

 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner

Analytisk kemi

 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering

Kemins karaktär och arbetssätt

 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid
 • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller
 • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa:

 • kunskap om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas
 • förståelse för samband mellan kemisk bindning och molekylär struktur

Färdigheter och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information
 • visa förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem

Värdering och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat

Arbetsformer

Föreläsningar cirka 35 timmar, lärarledda övningar cirka 20 timmar, laborationer cirka 10 timmar samt självstudier cirka 200 timmar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs:
Godkänd tentamen, godkända laborationer och laborationsrapporter samt godkänt deltagande i obligatoriska undervisningsmoment.

Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersson, Stig (2012). Gymnasiekemi. 1. 4. uppl. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147085576
 • Stenciler samt Laborationshandledning

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jakob Blomqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657751
Rickard du Rietz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658638

Anmälan

07 september 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Schema (1) Schema (10) Schema (11) Schema (12) Schema (2) Schema (3) Schema (4) Schema (5) Schema (6) Schema (7) Schema (8) Schema (9) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 september 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program