Kulturjournalistik

Sammanfattning

Kursen Kulturjournalistik, 30, hp är en flexibel halvfartskurs på distans som sträcker sig över läsåret höstterminen -19 (15 hp) och vårteminen -20 (15 hp) och den vänder sig till dig som vill utveckla en färdighet i att skriva i olika kulturjournalistiska genrer. Du tränar dig framför allt genom praktiska övningar samt genom att kritiskt analysera och värdera egna och andras texter. Kursen ger också en grundläggande kunskap om kulturjournalistikens utveckling genom historien och dess ställning i vår samtid samt tar upp etiska frågeställningar i förhållande till skribenters olika roller, metoder och format.

Fem gånger per läsår träffas vi på tvådagarsseminarier i Malmö för föreläsningar, workshops, aktiviteter och examinerande textsamtal (föreläsningar filmas och textsamtal går att genomföra på distans i efterhand). Mellan dessa tillfällen sker regelbundna inlämningar av text (digitalt och på distans) i ett relativt högt tempo där vi värdesätter och använder den aktiva processen som ett pedagogiskt instrument.

Välkommen med din ansökan!

Behörighetskrav

60 hp

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
KK105A version 5
Engelsk benämning:
Culture Journalism
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
07 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2013

Förkunskapskrav

60 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens skrivförmåga och kapacitet till självständigt kritiskt tänkande genom praktisk träning i olika former av kulturjournalistik. Med utgångspunkt i dagens mediesituation genomlyser kursen kulturjournalistikens ställning och sätter in denna i en historisk och teoretisk kontext.

Innehåll

Kursen är indelad i följande delkurser:
1. Kulturjournalistiken i historiskt och teoretiskt perspektiv (7,5 hp)
2. Recensionens olika former (7,5)
3. Essäistik (7,5)
4. Kulturreportage (7,5)

Den inledande delkursen utgör en praktisk och teoretisk introduktion till arbetsfältet. Förutom en historisk översikt ges även en översiktlig bild av kulturjournalistikens ställning i dagens mediesituation. I praktiska övningar prövar vi dessutom grundläggande former av opinionsjournalistik och analyserar drivkrafterna bakom kulturdebatten.

Den andra delkursen avhandlar kulturkritikens ställning i medierna med särskild tyngd lagd vid frågor om moral och etik. I praktiska uppgifter prövar vi recensionens olika former och reflekterar med utgångspunkt i såväl kurslitteraturen som aktuella exempel över kritikerns roll i relation till medier och offentlighet. Dessutom diskuteras kvalitetsbegreppet.

Den tredje delkursen fokuserar på essän som genre, medan den fjärde delkursen behandlar kulturreportaget.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1: redogöra för kulturjournalistikens ställning i dagens mediesituation utifrån ett historiskt och teoretiskt perspektiv
2: redogöra för kulturjournalistikens olika former
3: skriva och kritiskt analysera olika typer av kulturjournalistiska texter som kritik, opinionsjournalistik, reportage och essä
4: resonera kritiskt kring begränsningar och möjligheter för olika typer av kulturjournalistik
5: reflektera över ideologiska och etiska frågeställningar kring journalistens roll
6: reflektera kring sociala, tekniska och ekonomiska faktorer som påverkar kulturjournalistiken i samtiden och i ett historiskt perspektiv
7: kunna reflektera kring sina och andras texter vad gäller innehåll, form och ämnesval

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten, både enskilt och i grupp.

Bedömningsformer

Delkurs 1 examineras genom fyra skriftliga uppgifter. Uppgift 1 omfattar 1,5 hp och uppgifterna 2, 3 och 4 vardera 2 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar framför allt lärandemål 1, 2 och 6, men även i viss utsträckning lärandemålen 3, 4 och 7.

Delkurs 2 examineras genom 4 skriftliga uppgifter där uppgift 1 omfattar 1,5 hp, och uppgifterna 2 3 och 4 vardera 2 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar lärandemålen 3, 4, 5 och 7.

Delkurs 3 examineras genom 3 skriftliga uppgifter, där uppgift 1 och 2 omfattar vardera 1,5 hp och uppgift 3 omfattar 4,5 hp. I samband med den avslutande uppgiften ska studenten delta aktivt i ett textsamtal där både egna och andras texter diskuteras. Uppgifterna examinerar lärandemålen 2, 3, 4 och 7.

Delkurs 4 examineras genom tre skriftliga uppgifter där de två första omfattar vardera 1,5 hp och det avslutande arbetet omfattar 4,5 hp. Det avslutande arbetet publiceras som en del av ett webbmagasin på kursens portal. Studenten ska aktivt delta i det redaktionella samarbetet kring utformningen av magasinet. Uppgifterna examinerar lärandemålen 2, 3, 4 och 7.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anderberg, Thomas (2009) Alla är vi kritiker, Bokförlaget Atlas.
Engdahl, Horace (2003) ”Den enskildes form” www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=653.
Forser, Tomas (2002) Kritik av kritiken. Anthropos.
Hansson, Gunnar D. (2004) ”Columbi enkrona. Om essän som brygga mellan konst och vetenskap”, Konst, Kunskap, Insikt: Texter om forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området, red. Torbjörn Lind & Jesper Wadensjö, Vetenskapsrådet.
Hemer, Oscar och Forsare, Malena (red.) (2010) Kulturjournalistikens gränser. H:ström
Häger, Björn (2010), Intervjuteknik, Liber. (ersätter den andra)
Knapskog, Karl och Larsen, Leif Ove (red.)(2008) Kulturjournalistikk: pressen och den kulturelle offentligheten. Spartacus förlag.
Nordenson, Magdalena (2009) Opinionsjournalistik: Att skriva ledare, kolumner och recensioner. Studentlitteratur.
Sundelin, Anders (2008) Reportage: att få fakta att dansa, Leopard förlag
Till detta kommer texter som väljs i samråd med kursens lärare.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,