Radioproduktion

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
KK121C version 1,2
Engelsk benämning:
Radio Production
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
13 juni 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Radio är ett ljudmedium i förvandling. Ny teknik och nya distributionskanaler har kommit att förändra hur vi producerar och kan lyssna på radio. Under kursens gång ska studenterna tillägna sig verktyg för att reflektera kring mediet i en vetenskaplig kontext och skapa praktiska grunder för egen gestaltande radioproduktion. Syftet är att inte bara undervisa i existerande radiomässiga normer och genrer, utan att också uppmuntra till att undersöka vad radio och ett individuellt personligt berättande kan vara i dagens förändrade medielandskap.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moment:
1. Radiohantverket, Grundkurs (5 hp)
I detta moment inhämtas verktyg för produktion genom övningar i inspelning och redigering samt grundläggande berättande.
2. Det radiospecifika berättandet, (7.5 hp )
I detta moment vidgas verktygslådan för produktion. Kunskap inhämtas om olika genrer samt radiospecifika instrument som språk, ljud och lyssningssituation. Här skärps även kursdeltagarens förmåga att kritiskt analysera och reflektera över val i produktionsprocesser samt över representation ur ett vetenskapligt perspektiv.
3. Radiomediet, dess produktionsvillkor och utveckling. (7.5 hp)
I detta moment ges grunder för att kunna navigera i dagens digitala medielandskap och en inblick i radioproduktionens historia och kulturella kontext.
4. Gestaltande arbete, (10 hp)
I detta moment genomförs ett individuellt arbete med idéutveckling inför, och produktion av, ett gestaltande radioverk, samt en skriftlig analys av den egna produktionen i en vetenskaplig kontext.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Visa förståelse för dagens produktionstekniska förutsättningar och dagens medielandskap vad gäller radio. (Lärandemål 1)
-Visa hur olika komponenter som ton, tilltal och form samspelar i radiogenrers/programformats uppbyggnad och särart. (Lärandemål 2)
-Beskriva hur olika faser i radioproduktion samspelar: Idéarbete, intervju, inspelning, redigering, utsändning eller annan distribution. (Lärandemål 3)
-Uppvisa förståelse för olika intervjutekniska förhållningssätt. (Lärandemål 4)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Grunderna för att producera och utveckla ett eget radioinslag med aktuell teknik. (Lärandemål 5)
-Kritiskt analysera och problematisera olika typer av radioproduktioner i en vetenskaplig kontext. (Lärandemål 6)
-Uppvisa förmåga för att delta i redaktionellt arbete: att konstruktivt hantera och ta ansvar för processer i grupp. (Lärandemål 7)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Kritiskt reflektera över och analysera, gällande form, innehåll och distributionsform, i egen och andras radioproduktion. (Lärandemål 8)
- Kritiskt reflektera över sin roll som radioproducent och sitt förhållande till medproducenter såväl som andra deltagare som ingår i produktionsprocessen
(Lärandemål 9)

Arbetsformer

Undervisningen sker i huvudsak i form av föreläsningar, seminarier, lyssningar, diskussioner, workshops och analyser. Undervisningen sker också i form av att man lär sig att tillägna sig eget kunskapssökande och research. Det centrala inslaget är det praktiska arbetet i grupp och enskilt, som understöds och utvecklas i första hand via analyser/reflektioner i grupp men också genom enskild handledning. Examinationsseminarierna ger möjligheter att utveckla förmågan att ge och ta konstruktiv kritik.

Bedömningsformer

I momentet Radiohantverket, Grundkurs (5 hp) prövas lärandemål 5 examineras genom en praktisk uppgift som presenteras och försvaras vid ett redovisningsseminarium.
I momentet Det radiospecifika berättandet, (7.5 hp ) prövas lärandemål 2,3,4,6 och 9 genom en praktisk uppgift inklusive en skriftlig reflektion som presenteras och försvaras vid ett redovisningsseminarium.
I momentet Radiomediet, dess produktionsvillkor och utveckling. (7.5 hp) provas lärandemål 1, 2, 7, 8, 6 och 9 genom en praktisk uppgift i grupp inklusive en skriftlig reflektion som presenteras och försvaras vid ett redovisningsseminarium.
I momentet Gestaltande arbete, (10 hp) provas lärandemål 2, 6, 8 och 9 genom en praktisk uppgift inklusive en skriftlig reflektion som presenteras och försvaras vid ett redovisningsseminarium.
För omtentamen av de praktiska uppgifterna råder särskilda förhållanden eftersom kursen bygger på aktivt deltagande under bestämda tidsperioder i specifika projekt. Det gör att eventuella omprov erbjuds enligt studenternas rättigheter till provtillfällen, men då sker justeringar av den aktuella uppgiften, eftersom den inte kan ges under samma förutsättningar som vid det ordinarie tillfället.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aare, Cecilia (2011) Det tidlösa reportaget. Studentlitteratur, Lund.
Bok, Bengt (2008), Möte med den andre. Carlsson, Stockholm
Dubber, Andrew (2013) Radio in the Digital Age. Cambridge: Polity
Hilmes, Michele och Loviglio, Jason (2013) Radio's New Wave: Global Sound in the Digital Era. Routledge, London.
Funke, Nils (2016) Att publicera : etik och juridik för journalister och publicister , Studentlitteratur, Lund.
Krukowski, Damon (2019) Ways of Hearing. London: MIT Press. Se också Radiotopia podcast “Ways of Hearing” https://www.radiotopia.fm/showcase/ways-of-hearing
Llinares, Dario., Neil Fox and Richard Berry (eds) (2018) Podcasting: New Aural Cultures and Digital Media. Palgrave Macmillan.
https://transom.org - A Showcase and Workshop for New Public Radio
Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Kursen kan erbjudas både på svenska och engelska.