Att skriva och publicera i digitala medier

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla en färdighet i att skriva i skilda digitala format och sociala medier. Den ger dels en grundläggande kunskap om vilka skriv- och publiceringsmöjligheter som digital teknik erbjuder, dels en insikt i hur interaktionen mellan olika medieplattformar och tekniker fungerar. Kursen ger också grundläggande kännedom om etiska och upphovsrättsliga frågor som rör digital publicering.

Behörighetskrav

Avslutade studier om 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen engelska, litteraturvetenskap, kulturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, skrivande som metod och gestaltning eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KK141A version 5
Engelsk benämning:
Writing and Publishing in Digital Media
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 mars 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
27 maj 2015

Förkunskapskrav

Avslutade studier om 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen engelska, litteraturvetenskap, kulturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, skrivande som metod och gestaltning eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Innehåll

I. Introduktion: Digitala format, sociala medier, etik och upphovsrätt (7, 5 hp).
II. Att kommunicera med hjälp av sociala medier (7, 5 hp).
III. Transmedialt skrivande: fanfiction (7, 5 hp).
IV. Boken och skönlitteraturen i det digitala medielandskapet (7, 5 hp).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
(1) identifiera, beskriva, förklara och tillämpa skilda skribentroller i digitala medier.
(2) identifiera, beskriva och förklara hur digitala medier inverkar på varandra och på andra medier.
(3) identifiera, beskriva och förklara vilka skriv- och publiceringsmöjligheter som digital teknik erbjuder.
(4) identifiera, beskriva, förklara och värdera de etiska och upphovsrättsliga aspekterna av digital publicering.
(5) uppvisa en god språkfärdighet
(6) uppvisa förmåga att skriva och publicera digitalt i olika genrer.
(7) uppvisa förmåga att reflektera över och kritiskt granska sin egen och andras skriv- och produktionsprocess både muntligt och skriftligt.
(8) uppvisa grundläggande färdighet i digital layout.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och skriv- och publiceringsövningar.

Bedömningsformer

Delkurs I examineras genom en individuell essä och ett textsamtal i grupp om digital publicering (5 hp), ett grupparbete, en muntlig presentation och en skrivuppgift om upphovsrätt (1,5 hp), samt en flerdelad blogguppgift (1 hp, betygsätts i U/G). Delkursen examinerar huvudsakligen lärandemål 1, 3, 4, samt delvis även lärandemål 5, 6, 7.

Delkurs II examineras genom en strategisk kommunikationsplan för användning av sociala medier, specifika målgruppstexter, textsamtal i grupp samt muntliga presentationer (5 hp), en flerdelad blogguppgift (1 hp, betygsätts i U/G), samt en layoutuppgift (1,5 hp). Delkursen examinerar huvudsakligen lärandemål 1, 2, 3 och 8, samt delvis även lärandemål 5, 6, 7.

Delkurs III examineras genom en ”transmedial produktionsplan” (1,5 hp), ett transmedialt skrivprojekt och textsamtal i grupp (5 hp), samt en flerdelad blogguppgift (1 hp, betygsätts i U/G). Delkursen examinerar huvudsakligen lärandemål 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Delkurs IV examineras genom en individuell portfolio och textsamtal i grupp (3,5 hp), en novell, en e-bok, en muntlig presentation och textsamtal i grupp (3 hp), samt en flerdelad blogguppgift (1 hp, betygsätts i U/G). Delkursen examinerar huvudsakligen lärandemål 1, 3, 5, 6, 7 och 8.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bruns, Axel (2013) ‘From Homepages to Network Profiles: Balancing Personal and Social Identity’, http://snurb.info/files/2013/From%20Homepages%20to%20Network%20Profiles.pdf.

Epikanalys: en introduktion (1990). Holmberg, Claes-Göran, Ohlsson, Anders (red.). Lund: Studentlitteratur, i urval.

Falkheimer, Jesper och Mats Heide (2003) Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer. Malmö: Liber.

Fleischer, Rasmus (2011), Boken och biblioteket, Ink bokförlag, 2011.

Forsberg, Jenny (2012) Blogga, tvittra och fejsbucka - Kommunicera effektivt i sociala medier [Elektronisk resurs]. Norstedts.

Forsman, Malin (2011) Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning . 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Jenkins, Henry (1988) ‘Star Trek Rerun, Reread, Rewritten - Fan Writing as Textual Poaching’ http://web.mit.edu/21l.432/www/readings/star%20trek%20rerun.pdf.

Lenemark, Christian (red. 2012) Litteraturens nätverk. Berättande på internet. Lund: Studentlitteratur, kapitel 1, 3-7

Lindstedt, Inger (2013; uppl. 2) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Olin-Scheller, Christina och Wikström, Patrik (2010) Författande fans: om fanfiction och elevers literacyutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Perryman, Neil (2008) ‘Doctor Who and the Convergence of Media: A Case Study in Transmedia Storytelling’, http://robertoigarza.files.wordpress.com/2008/11/art-doctor-who-and-the-convergence-of-media-a-case-study-perryman-2008.pdf.

Phillips, Andrea (2012) A Creator's Guide to Transmedia Storytelling: How to Captivate and Engage Audiences Across Multiple Platforms. New York: McGraw-Hill.

Rosengren, Richard (2011), Karaktärer, repliker, dialog, Studentlitteratur, kap. 3-5.

Sarrimo, Cristine (2012) Jagets scen. Självframställning i olika medier Göteborg: Makadam: kap. 1, 4.

Solis, Brian and Deirdre Breakenridge (2009) Putting the public back in public relations: how social media is reinventing the aging business of PR. Upper Saddle River, N.J. : FT Press. Läses i valda delar enligt lärarens instruktioner.


Digitala resurser
@copyrightsidan.se. Din kompletta resurs för information om upphovsrätt. www.copyrightsidan.se/

e-utveckling. se : Skriva för webben. www.eutveckling.se/riktlinjer/webb/ (2012-02-15)

Lloyd, Sara (2008) A book publisher’s manifesto for the 21st century. thedigitalist.net/wp-content/uploads/2008/05/a-book-publishers-manifesto-for-the-21st-century.pdf

Wackå, Fredrik (2012) Webbredaktörens ABC. www.wpr.se (2012-02-15)

Datainspektionen. http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/
Bonus. http://www.bonuscopyright.se/


Referenslitteratur (används enligt lärarens instruktioner)
Carlén-Wendels, Thomas (2005) Upphovsrätt i reklam och media. Lund: Studentlitteratur

Leth, Göran & Torsten Thurén (2000) Källkritik för internet. Styrelsen för psykologiskt försvar. www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/kallkritik_internet.pdf

Spelregler för press, TV, radio (2007). Pressens samarbetsnämnd, TU Service AB. Internet: Spelregler för press, radio och tv. Svenska Journalistförbundet. www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal

Thurén, Torsten (2003) Sant eller falskt: metoder i källkritik. Krisberedskapsmyndigheten. www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/KBM/Utbildningsserie/sant_eller_falskt_utb_2003-7.pdf

”Yttrandefrihet på nätet”. Internetguide. www.nic-se.se/more/aboutguide/freespeech

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,
Ann-Sofi Ljung Svensson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657226