Att skriva och publicera i digitala medier

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
KK141A version 1
Engelsk benämning:
Writing and Publishing in Digital Media
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 februari 2012
Fastställandedatum:
14 mars 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Avslutade studier om 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen engelska, litteraturvetenskap, kulturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, skrivande som metod och gestaltning eller motsvarande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Ha fått en fördjupad kunskap om det digitala medielandskapets kulturella och sociala förutsättningar
 • Ha fått en kunskap om skilda skribentroller i digitala medier
 • Ha fått en kunskap om hur digitala medier inverkar på varandra och på andra medier ur ett nutida och ett historiskt perspektiv
 • Ha fått en fördjupad kunskap om vilka skriv- och publiceringsmöjligheter som digital teknik erbjuder
 • Ha fått kunskap om de etiska och upphovsrättsliga aspekterna av digital publicering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • Ha utvecklat sin förmåga att skriva och publicera digitalt i olika genrer
 • Ha utvecklat sin förmåga att reflektera över sin egen och andras skriv- och produktionsprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • Ha uppövat ett kritiskt förhållningssätt till sitt eget och andras skrivande
 • Ha uppövat ett kritiskt förhållningssätt till det digitala medielandskapet
 • Kunna göra etiska värderingar av digital publicering och dess konsekvenser
 • Sätta genus- och mångfaldsperspektiven i relation till digital publicering och till skribentrollens funktioner

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs I examineras genom en reflekterande text kring digital publicering. Här examineras framför allt lärandemålen för kunskap och förståelse genom innehållet, samt färdighet och förmåga genom utformningen av texten.

Delkurs II examineras genom en strategisk plan för användning av sociala medier i olika typer av aktiviteter. Här examineras framför allt lärandemålen kunskap och förståelse, samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Delkurs III examineras genom en transmedial text, och här examineras samtliga lärandemål.

Delkurs IV examineras genom en skönlitterär text samt en reflektion som utgör kappa till den individuella portfolio som studenten har samlat under kursen. Här examineras samtliga lärandemål. Samtliga texter ska publiceras på kursens digitala forum.

Innehåll eller kursinnehåll

I. Introduktion: Digitala format, sociala medier, etik och upphovsrätt (7, 5 hp).
II. Att kommunicera med hjälp av sociala medier (7, 5 hp).
III. Transmedialt skrivande: fanfiction (7, 5 hp).
IV. Boken och skönlitteraturen i det digitala medielandskapet (7, 5 hp).

Inledningsvis introduceras digitala format som blogg, webbforum och twitter samt etiska och upphovsrättsliga frågor som rör digital publicering. Skrivövningar utförs med anknytning till delkursens innehåll (I). Skrivandet utvecklas vidare ur ett målgruppsinriktat, kommunikativt, journalistiskt och strategiskt perspektiv. Interaktionen med sociala medier belyses och hur traditionella skribentfunktioner påverkas och nya sådana etableras (II). Transmedialt berättande, det vill säga ett berättande som rör sig mellan olika medier introduceras. Särskild tonvikt läggs på att skriva fanfiction (III). Det skönlitterära skrivandets form, status och utveckling i digitala format belyses samt hur boken som medium remedieras i ett digitalt medielandskap. Skönlitterära skrivövningar utförs. Kursens samtliga skrivövningar samlas i en individuell portfolio och en avslutande reflekterande kappa bifogas till denna (IV).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och skriv- och publiceringsövningar. Kursens kommunikations-, presentations- och marknadsföringsforum skall vara en kursspecifik webbplats som även skall användas som pedagogiskt verktyg av lärare och studenter.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Böcker
Alexander, Bryan (2011) The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media. Santa Barbara, Cal.: Praeger.

Bolter, Jay David and Grusin, Richard (1999) Remediation: understanding new media.

Cambridge, Mass.: MIT Press. Bolter, Jay David (2001; uppl. 2)

Falkheimer, Jesper och Mats Heide (2003) Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer. Malmö: Liber.

Jenkins, Henry (2006) Konvergenskulturen. Där nya och gamla medier kolliderar (övers.). Göteborg: Daidalos.

Lenemark, Christian (red. 2012) Litteraturens nätverk. Berättande på internet. Lund: Studentlitteratur.

Lindstedt, Inger (2002) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Nygren, Gunnar (2008) Yrke på glid. Om journalistrollens de-professionalisering. Stockholm: Simo mediestudier.se

Olin-Scheller, Christina och Wikström, Patrik (2010) Författande fans: om fanfiction och elevers literacyutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Rettberg, Jill Walker (2009) Blogging. Cambridge: Polity Press.

Sarrimo, Cristine (2012) Jagets scen. Om självframställningar i bok och blogg. Göteborg: Makadam.

Solis, Brian and Deirdre Breakenridge (2009) Putting the public back in public relations: how social media is reinventing the aging business of PR. Upper Saddle River, N.J. : FT Press.

Steiner, Ann (2012; uppl. 2) Litteraturen i mediesamhället. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar, rapporter och digitala resurser
@copyrightsidan.se. Din kompletta resurs för information om upphovsrätt. www.copyrightsidan.se/

Engberg, Maria (april 2011) ”Jag är dikt, vi är litteratur tillsammans”. Pequod nr 48.
pequod.nu/2011/04/maria-engberg-jag-ar-dikt-vi-ar-litteratur-tillsammans/

e-utveckling. se : Skriva för webben. www.eutveckling.se/riktlinjer/webb/ (2012-02-15)

Harper, Christopher (2004) ”Journalism in a Digital Age”. Ur Democracy and New Media, Jenkins, H., Thorburn, D. (red.). Cambridge, Mass.: MIT Press.
Heldén, Johannes Primärdirektivet www.afsnitp.dk/galleri/primardirektivet/intro.html

Leth, Göran & Torsten Thurén (2000) Källkritik för internet. Styrelsen för psykologiskt försvar. www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/kallkritik_internet.pdf

Lloyd, Sara (2008) A book publisher’s manifesto for the 21st century. thedigitalist.net/wp-content/uploads/2008/05/a-book-publishers-manifesto-for-the-21st-century.pdf

Spelregler för press, TV, radio (2007). Pressens samarbetsnämnd, TU Service AB. Internet: Spelregler för press, radio och tv. Svenska Journalistförbundet. www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal

Sundén, Jenny, Sveningsson Elm, Malin (red.) (2007) ”Introduction”. Ur Cyberfeminism in Northern Lights: Digital Media and Gender in a Nordic Context. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Sørensen Scott, Anne (2007) ”Digital Media and Cyberculture: A Feminist and Nordic Approach”. Ur Cyberfeminism in Northern Lights: Digital Media and Gender in a Nordic Context, Sundén, J., Sveningsson Elm, M. (red.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Thurén, Torsten (2003) Sant eller falskt: metoder i källkritik. Krisberedskapsmyndigheten. www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/KBM/Utbildningsserie/sant_eller_falskt_utb_2003-7.pdf

Thörn, Pär (april 2011) ”I am. A Twitter Poem by Pär Thörn. I am the Pokemon Master”, Pequod nr. 48. pequod.nu/2011/04/par-thorn-i-am/

Thörn, Pär I am iampoem.net

Utterback, Camille (20041128). ”Unusual Positions – Embodied Interaction with Symbolic Spaces”. Electronic book review.
www.electronicbookreview.com/thread/firstperson/multitiered

”Yttrandefrihet på nätet”. Internetguide. www.nic-se.se/more/aboutguide/freespeech
Wackå, Fredrik (2012) Webbredaktörens ABC. www.wpr.se (2012-02-15)

Referenslitteratur (används enligt lärarens instruktioner)
Carlén-Wendels, Thomas (2005) Upphovsrätt i reklam och media. Lund: Studentlitteratur

Epikanalys: en introduktion (1990). Holmberg, Claes-Göran, Ohlsson, Anders (red.). Lund: Studentlitteratur.

Reading Moving Letters: Digital Literature in Research and Teaching: a handbook (2010).

Simanowski, Roberto, Schäfer, Jörgen, Gendolla, Peter (red.). Bielefeld: Transcript Verlag.

Teaching Narrative Theory (2010). Herman, David, McHale, Brian & Phelan, James (red). New York: Modern Language Association of America.


Tillkommer: ett artikelkompendium som delas ut vid kursstart.

Kursvärdering

I slutet av kursen görs en skriftlig kursutvärdering med fokus på kursen som helhet i förhållande till lärandemålen.