Att skriva och publicera i digitala medier

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
KK141A version 4
Engelsk benämning:
Writing and Publishing in Digital Media
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 maj 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
07 maj 2014

Förkunskapskrav

Avslutade studier om 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen engelska, litteraturvetenskap, kulturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, skrivande som metod och gestaltning eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Innehåll

I. Introduktion: Digitala format, sociala medier, etik och upphovsrätt (7, 5 hp).
II. Att kommunicera med hjälp av sociala medier (7, 5 hp).
III. Transmedialt skrivande: fanfiction (7, 5 hp).
IV. Boken och skönlitteraturen i det digitala medielandskapet (7, 5 hp).
Inledningsvis introduceras digitala format som blogg, webbforum och twitter samt etiska och upphovsrättsliga frågor som rör digital publicering. En individuell blogg startas. Skrivuppgifter utförs med anknytning till delkursens innehåll (I). Skrivandet utvecklas vidare ur ett målgruppsinriktat, kommunikativt, journalistiskt och strategiskt perspektiv. Interaktionen med sociala medier belyses och hur traditionella skribentfunktioner påverkas och nya sådana etableras. Skrivuppgifter med anknytning till delkursens innehåll utförs (II). Transmedialt berättande, det vill säga ett berättande som rör sig mellan olika medier, introduceras, liksom remediering. Särskild tonvikt läggs på att skriva fanfiction. Skrivuppgifter med anknytning till delkursens innehåll utförs (III). Det skönlitterära skrivandet i digitala format belyses samt hur boken som medium remedieras i ett digitalt medielandskap. Skrivuppgifter med anknytning till delkursens innehåll utförs. Kursens samtliga skrivuppgifter samlas i en individuell portfolio (IV).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten grundläggande kunna:
(1) identifiera, beskriva och förklara det digitala medielandskapets samtida kulturella och sociala förutsättningar.
(2) identifiera, beskriva, förklara och tillämpa skilda skribentroller i digitala medier.
(3) identifiera, beskriva och förklara hur digitala medier inverkar på varandra och på andra medier.
(4) identifiera, beskriva och förklara vilka skriv- och publiceringsmöjligheter som digital teknik erbjuder.
(5) identifiera, beskriva och förklara de etiska och upphovsrättsliga aspekterna av digital publicering.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
(6)uppvisa förmåga att skriva och publicera digitalt i olika genrer.
(7)uppvisa förmåga att reflektera över sin egen och andras skriv- och produktionsprocess både muntligt och skriftligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
(8) kritiskt granska sitt eget och andras skrivande.
(9) kritiskt granska det digitala medielandskapet.
(10) etiskt värdera digital publicering och dess konsekvenser.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och skriv- och publiceringsövningar.

Bedömningsformer

Delkurs I examineras genom en individuell essä samt ett textsamtal i grupp om digital publicering (5 hp), ett grupparbete samt en individuell skrivuppgift om upphovsrätt (1,5 hp), och en flerdelad blogguppgift (1 hp). Delkursen examinerar huvudsakligen lärandemål 1, 2, 4, 5, 9 och 10, samt delvis även lärandemål 6, 7 och 8.
Delkurs II examineras genom en strategisk kommunikationsplan för användning av sociala medier (5 hp), specifika målgruppstexter samt textsamtal i grupp (1,5 hp), och en flerdelad blogguppgift (1 hp). Delkursen examinerar huvudsakligen lärandemål 2, 4 och 6, samt delvis även lärandemål 7 och 8.
Delkurs III examineras genom en ”transmedial produktionsplan” (1,5 hp), en fanfiction-text, en remediering samt textsamtal i grupp (5 hp), och en flerdelad blogguppgift (1 hp). Delkursen examinerar huvudsakligen lärandemål 2, 3,4, 6, 7 och 8, samt delvis även lärandemål 4.
Delkurs IV examineras genom en individuell portfolio och textsamtal i grupp (3,5 hp), en novell samt e-bok och textsamtal i grupp (3 hp), och en flerdelad blogguppgift (1 hp). Delkursen examinerar huvudsakligen lärandemål 2, 6, 7 och 8, samt delvis även lärandemål 1 och 9.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bruns, Axel (2013) ‘From Homepages to Network Profiles: Balancing Personal and Social Identity’, http://snurb.info/files/2013/From%20Homepages%20to%20Network%20Profiles.pdf.

Epikanalys: en introduktion (1990). Holmberg, Claes-Göran, Ohlsson, Anders (red.). Lund: Studentlitteratur, i urval.

Falkheimer, Jesper och Mats Heide (2003) Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer. Malmö: Liber.

Fleischer, Rasmus, Boken och biblioteket, Ink bokförlag, 2011.

Forsberg, Jenny (2012) Blogga, tvittra och fejsbucka - Kommunicera effektivt i sociala medier [Elektronisk resurs]. Norstedts.

Forsman, Malin (2011) Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning . 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Jenkins, Henry (1988) ‘Star Trek Rerun, Reread, Rewritten - Fan Writing as Textual Poaching’ http://web.mit.edu/21l.432/www/readings/star%20trek%20rerun.pdf.

Lenemark, Christian (red. 2012) Litteraturens nätverk. Berättande på internet. Lund: Studentlitteratur, kapitel 1, 3-7

Lindstedt, Inger (2013; uppl. 2) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Olin-Scheller, Christina och Wikström, Patrik (2010) Författande fans: om fanfiction och elevers literacyutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Perryman, Neil (2008) ‘Doctor Who and the Convergence of Media: A Case Study in Transmedia Storytelling’, http://robertoigarza.files.wordpress.com/2008/11/art-doctor-who-and-the-convergence-of-media-a-case-study-perryman-2008.pdf.

Phillips, Andrea (2012) A Creator's Guide to Transmedia Storytelling: How to Captivate and Engage Audiences Across Multiple Platforms. New York: McGraw-Hill.

Rosengren, Richard, Karaktärer, repliker, dialog, Studentlitteratur, 2011, kap. 3-5.

Sarrimo, Cristine (2012) Jagets scen. Självframställning i olika medier Göteborg: Makadam: kap. 1, 4.

Solis, Brian and Deirdre Breakenridge (2009) Putting the public back in public relations: how social media is reinventing the aging business of PR. Upper Saddle River, N.J. : FT Press. Läses i valda delar enligt lärarens instruktioner.


Digitala resurser
@copyrightsidan.se. Din kompletta resurs för information om upphovsrätt. www.copyrightsidan.se/

e-utveckling. se : Skriva för webben. www.eutveckling.se/riktlinjer/webb/ (2012-02-15)

Lloyd, Sara (2008) A book publisher’s manifesto for the 21st century. thedigitalist.net/wp-content/uploads/2008/05/a-book-publishers-manifesto-for-the-21st-century.pdf

Wackå, Fredrik (2012) Webbredaktörens ABC. www.wpr.se (2012-02-15)

Datainspektionen. http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/
Bonus. http://www.bonuscopyright.se/


Referenslitteratur (används enligt lärarens instruktioner)
Carlén-Wendels, Thomas (2005) Upphovsrätt i reklam och media. Lund: Studentlitteratur

Leth, Göran & Torsten Thurén (2000) Källkritik för internet. Styrelsen för psykologiskt försvar. www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/kallkritik_internet.pdf

Spelregler för press, TV, radio (2007). Pressens samarbetsnämnd, TU Service AB. Internet: Spelregler för press, radio och tv. Svenska Journalistförbundet. www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal

Thurén, Torsten (2003) Sant eller falskt: metoder i källkritik. Krisberedskapsmyndigheten. www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/KBM/Utbildningsserie/sant_eller_falskt_utb_2003-7.pdf

”Yttrandefrihet på nätet”. Internetguide. www.nic-se.se/more/aboutguide/freespeech

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.