Professionell kreativ verksamhet

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att vidareutveckla studentens kunskaper och kompetenser inom design, konst och kulturproduktion till professionell yrkesverksamhet. Arbetet sker först och främst med utgångspunkt i egna projekt och idéer, som under kursens gång fungerar som fallstudie för att realisera sina idéer i en professionell kontext.

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Engelska B.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2009, höst 2008

Kurskod:
KK200A version 1,1
Engelsk benämning:
Professional creative activity
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
06 mars 2008
Fastställandedatum:
27 januari 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2009
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att vidareutveckla den enskilda studentens kunskaper och kompetenser inom design, konst och kulturproduktion till professionell yrkesverksamhet. Arbetet sker först och främst med utgångspunkt i ett eget projekt, som under kursens gång fungerar som fallstudie för att realisera sina idéer i en professionell kontext.

Idag ställs yrkesverksamma inom konst, design och kulturproduktion inför en arbetsmarknad som är under förändring. Den traditionella entreprenörsmodellen kan vara svår att applicera på ett kultur/konstbaserat eller gränsöverskridande arbetssätt. Under kursens gång lär sig studenten att med utgångspunkt i sin egen resursbank i form av kontaktnät, kreativitet och kunskap, hitta och skapa nya arbetsmöjligheter.

Kursen arbetar med flera aspekter av professionell kreativ verksamhet och idérealisering:
- Kartläggning/omvärldsanalys
- Professionell identitet/självrepresentation i olika sammanhang
- Ekonomisk planering och budgetarbete
- Organisering och samarbetsformer

Kursen syftar till att erbjuda studenter och yrkesverksamma inom konst, design och kulturproduktion möjlighet att utveckla sitt specifika arbetssätt. Genom att kartlägga sina resurser ges möjlighet att utveckla strategier för idéers genomförande. Kursdeltagarna berikar varandra inom kursen genom utbyte av olika perspektiv och förhållningssätt

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valbar kurs inom program.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Engelska B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- diskutera och beskriva relationer och förutsättningar inom dagens arbetsmarknad i förhållande till självorganisering, institutioner och företag (lärandemål 1)

- identifiera, tolka, beskriva och analysera sina egna kunskaper och kompetenser, i relation till möjliga uppdragsgivare och samarbetspartners inom konst, design och kulturproduktion. (lärandemål 2)

- värdera sin egen professionella praktik i relation till begrepp som instrumentalisering av konst, social innovation och professionell identitet. (lärandemål 3)

- formulera sina kunskaper och kompetenser, och göra dem relevanta och begripliga i sammanhang med olika kvalitets- och kunskapsbegrepp. (lärandemål 4)

- identifiera och relatera olika strategier för organisering inom det egna projektet och i relation till eventuella samarbetspartners och uppdragsgivare. (lärandemål 5)

- utarbeta olika strategier för att realisera projekt, med hänsyn till ekonomiska aspekter. (lärandemål 6)

- vidareutveckla sin egna professionella praktik i till samarbetskoncept där den egna kompetensen samspelar med övriga parter. (lärandemål 7)

- verkställa ett projekt genom att tillämpa relevanta strategier och kunskaper. (lärandemål 8)

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling. (lärandemål 9)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1 och 2 examineras genom en redovisning av studentens egna kunskaper och kompetenser samt möjliga uppdragsgivare och samarbetspartners. Inom ramen för delmoment 1.

Lärandemål 3 och 4 examineras genom deltagande i workshops samt en individuell skriftlig rapport, kring den egna professionella praktiken i relation till begrepp som professionell identitet, kunskapsproduktion, instrumentalisering och social innovation. Inom ramen för delmoment 2.

Lärandemål 5 och 6 examineras genom deltagande i workshops samt en individuell skriftlig rapport kring möjliga strategier att realisera ett eget projekt. Inom ramen för delmoment 3.

Lärandemål 7,8 och 9 examineras genom en slutproduktion som kan genomföras i grupp eller individuellt. Arbetet ska bestå av praktisk genomförande samt skriftlig rapport. Inom delmoment 4.

Samtliga examinationstillfällen består av integrerade praktiska och reflekterande moment.

Prestationerna anses som godkända om studenten har genomfört sina uppgifter enligt uppställda kriterier, är aktiva i diskussioner vid examinationsseminarier och visar förmåga att förhålla sig analytiskt, kritiskt, självständigt och kreativt i genomförandet av uppgifterna.

För att uppnå betyget godkänd på hela kursen ska studenten ha presterat godkänt på delmomenten.

Deltagande vid examinationsseminarier krävs för godkänt betyg. Vid frånvaro från dessa krävs komplettering för godkänt betyg.

Innehåll eller kursinnehåll

Delkurs 1 (2,5 hp) är kartläggning av studentens egna kunskaper och kompetenser samt möjliga uppdragsgivare och samarbetspartners.

Delkurs 2 (2,5 hp) är kritisk reflektion kring den egna professionella praktiken i relation till begrepp som professionell identitet, kunskapsproduktion, instrumentalisering och social innovation.

Delkurs 3 (2,5 hp) handlar om att utforska strategier för organisering. Detta kan vara i form av självorganisering eller i samarbete med institutioner eller företag. Delkursen hanterar också ekonomiska strategier och verktyg för att realisera ett projekt.

Delkurs 4 (7,5 hp) löper över kursen, delvis parallellt med delkurs 1, 2 och 3, och är inriktad på praktiskt produktionsarbete individuellt, eller i grupp. Här fungerar de egna projektet som en fallstudie i att utveckla sin professionella praktik.

Samtliga delkurser består av en kombination av praktiska övningar och reflekterande skriftliga uppgifter. Lärarna kommer från olika håll och har såväl akademiska som arbetslivserfarenheter från exempelvis konst, design och kulturproduktion.

Samtliga delkurser ger studenten möjlighet att självständigt välja inriktning, samt hitta möjliga samarbetspartners. Stor del av undervisningen bygger på den att studenten tar ansvar för sin egna utveckling tillsammans med handledare.

För alla delkurser ingår moment av reflektion kring studenten som professionell kreatör.

Arbetsformer

Som undervisningsresurser finns temaföreläsningar och studiebesök kombinerat med gemensamma diskussioner och övningar utifrån föreläsningar, litteratur och egna erfarenheter. Praktiskt arbete varvas med reflekterande och teoretisk underbyggnad. Det egna projektet fungerar som en fallstudie för att realisera sina idéer i en professionell kontext.

Kursen bygger på ett aktivt studentdeltagande, där studenternas egna förkunskaper och erfarenheter från konst, design och kulturproduktion tillsammans med kontinuerliga research ligger till grund för analyser, planering och produktion. Den övergripande pedagogiska förhållningssättet är dialogiskt på så vis att studenterna lär av varandra.
Lärarna bidrar med analysverktyg, processguidning och handledning.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anderson, Chris (2006) The long tail : how endless choice is creating unlimited demand, London :Random House Business, 2006

Ghilardi, Lihia (2001) ’Cultural Planning and Cultural Diversity’, in Differing Diversities, Cultural Policy and Cultural Diversity, Tony Bennett, ed., Council of Europe

Higgs, J. (red) Professional Practice in Health, Education and the Creative Arts. 2001. Blackwell Publishing.

McRobbie, Angela (forthcoming) Be Creative: Making a Living in the New Cultural Industries

Shirky, Clay (2008). Here Comes Everybody. The Power of Organizing
Without Organizations. The Penguin Press, New York.

Rodenstedt, Kjell (2004) "Projektekonomi i praktiken" Konsultförlaget

Stenström, Emma (2009) ”Konstiga företag”, Natur & Kultur

Ytterligare förslag till relevanta textbaserade kunskapskällor och förslag till vidare textläsning, ingångar till fördjupning och annan egen research ges fortlöpande under kursens gång vid föreläsningstillfällen och handledning.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenterna under ett kursutvärderingsmöte.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Ewa Sjöberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657130