Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
KK402B version 4,1
Engelsk benämning:
Media Activism, Strategy and Entrepreneurship
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
29 maj 2018

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om begreppen strategi, entreprenörskap och aktivism, samt förhållandet mellan dessa, i sammanhang där medier spelar en avgörande roll. Utgångspunkten tas i vad som kan kallas för ett handlingsperspektiv på medier. Detta fokuserar hur medier kan användas på medvetna sätt, samt medieanvändningens konsekvenser när sådana processer väl är igång. I kursen introduceras även grupparbete som arbetsmetod samt hur man i grupp kan generera idéer och innovationer i skärningspunkten mellan aktivism, strategi och entreprenörskap samt försäljningspresentera (pitcha) egna idéer och innovationer.

Innehåll

Kursen består av 4 moment:
1) Entreprenörskap (5 hp),
2) Strategi (5hp)
3) Aktivism (5 hp)
4) Projektarbete i grupp (7.5 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  1. kunna redogöra för mediestrategiska resonemang.
  2. visa grundläggande förståelse av entreprenörskap i medierelaterade sammanhang.
  3. kunna ge exempel på och diskutera olika former av medieaktivism.
  4. kunna analysera strategi, aktivism och entreprenörskap utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.
  5. kunna redogöra för hur strategi, aktivism och entreprenörskap förhåller sig till varandra.
  6. kunna planera och genomföra projekt i grupp med mediestrategiska, entreprenöriella och/eller medieaktivistiska förtecken.
  7. visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna kommunicera och diskutera resultat av egna studier och studier i grupp.
  8. kunna värdera och kritiskt förhålla sig till olika aspekter av ett handlingsinriktat perspektiv på medier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar (inkluderat gästföreläsningar) handledning, seminarier samt arbete i grupp.

Bedömningsformer

Entreprenörskap (5hp) examineras genom muntlig redovisning i grupp (lärandemål 2, 4, 7 och 8). Underkänd (U), Godkänd (G).

Strategi (5hp) examineras individuellt genom hemtentamen (lärandemål 1, 4, 7 och 8). Underkänd (U), Godkänd (G) Väl Godkänd (VG).

Aktivism (5hp) examineras individuellt genom en salstentamen (lärandemål 3, 4, 7 och 8). Underkänd (U), Godkänd (G) Väl Godkänd (VG).

Projektarbetet examineras genom en skriftlig inlämning (5 hp), samt genom en muntlig redovisning (2,5 hp), som båda sker i grupp (lärandemål 5, 6, 7 och 8). Underkänd (U), Godkänd (G).


Helkursbetyg
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar bedöms som minst G.

För ett VG krävs utöver G på samtliga delar att antingen aktivism eller strategiexaminationen bedöms som VG.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Entreprenörskap

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet: Betänkande av Entreprenörskapsutredningen SOU 2016:72 del 1
http://www.regeringen.se/4a98f0/contentassets/565684f52f6a45bb82b7da488ed224f6/entreprenorskap-i-det-tjugoforsta-arhundradet-sou-201672


Strategi

Falkheimer, Jesper och Heide, Mats (red.). 2011. Strategisk kommunikation. Forskning och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Gulbrandsen, Ib T. & Just, Sine N. (2016) In the Wake of New Media: Connecting the Who with the How of Strategizing Communication, International Journal of Strategic Communication, 10:4, 223-237
Shirky, Clay. 2008, Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organizations. New York: Penguin Press.

Aktivism

Lievrouw, Leah A. (2011) Alternative and Activist New Media, Cambridge: Polity.

Manzini, Ezio (2014) ’Making Things Happen: Social Innovation and Design’, Design Issues, 30, 1 p.57-66

Martin, Brian. (2007) ‘Activism, Social and Political’, Encyclopedia of Activism and Social Justice. SAGE Publications

Mattoni, Alice (2013), ’Media Activism’, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, Blackwell Publishing

Mouffe, Chantal (2016), Agonistik: Texter om att tänka världen politiskt, Stockholm: Atlas (utdrag).

Projektarbete
Malmö stadsarkiv (2018) Ankomst Malmö: Röster om flyktingmottagandet hösten 2015, Malmö stadsarkiv, Karin Sjöberg.

Ett urval av artiklar, rapporter och andra texter och material kan tillkomma på kursens olika moment.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

07 oktober 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program