Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017

Kurskod:
KK402B version 3,1
Engelsk benämning:
Media Activism, Strategy and Entrepreneurship
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
31 maj 2017

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om begreppen strategi, entreprenörskap och aktivism, samt förhållandet mellan dessa. Utgångspunkten tas i vad som kan kallas för ett handlingsperspektiv på medier: hur kan medier användas på ett medvetet sätt, samt medieanvändningens konsekvenser när processer väl är igång.

Innehåll

Kursen består av 4 moment:
1) Entreprenörskap (5 hp),
2) Strategi (5hp)
3) Aktivism (5 hp)
4) Projektarbete i grupp (7.5 hp)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
(1) kunna redogöra för mediestrategiska resonemang
(2) visa grundläggande förståelse av entreprenörskap i vilken medier spelar en avgörande roll
(3) kunna ge exempel på och diskutera medieaktivism
(4) kunna redogöra för hur grupprocesser påverkar arbeten som utförs i projektform

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
(5) kunna analysera strategi, aktivism och entreprenörskap utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv
(6) kunna redogöra för hur strategi, aktivism och entreprenörskap förhåller sig till varandra
(7) kunna planera och genomföra projekt i grupp med mediestrategiska, entreprenöriella och/eller medieaktivistiska förtecken.
(8) visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna kommunicera och diskutera resultat av egna studier och studier i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
(9) kunna planera och värdera medierade kommunikationsprocesser utifrån etiska aspekter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, handledning, seminarier samt arbete i grupp. Frånvaro på gästföreläsningar kommer att behövas kompletteras genom en skriftlig reflektion.

Bedömningsformer

Entreprenörskap (5hp) examineras genom muntlig redovisning grupp (lärandemål 2, 5 och 8). Underkänd (U), Godkänd (G).

Inom ramen för detta grupparbete förbereder och presenterar studenten tillsammans med sina gruppkamrater en muntlig framställning. För de grupper som inte blir godkända kommer examinerande lärare och gruppen överens om kompletterande uppgifter för att nå ett G

Strategi (5hp) examineras genom hemtentamen (lärandemål 1, 5 och 8). Underkänd (U), Godkänd (G) Väl Godkänd (VG)

Aktivism (5hp) examineras individuellt genom en salstentamen (lärandemål 3,5 och 8). Underkänd (U), Godkänd (G) Väl Godkänd (VG)

Projektarbetet examineras genom skriftlig inlämning i grupp 2,5 hp, samt genom en muntlig redovisning 5 hp (lärandemål 4,6,7 och 8). Underkänd (U), Godkänd (G).

Inom ramen för detta grupparbete förbereder och studenten tillsammans med sina gruppkamrater dels ett gruppkontrakt och dels en muntlig framställning baserat på den projektuppgift som gruppen har blivit tilldelad. För de grupper som inte blir godkända på den skriftliga inlämningen, kommer examinerande lärare och gruppen överens om kompletterande uppgifter för att nå ett G. För den muntliga framställningen erbjuds ytterligare ett tillfälle. För de grupper som inte blir godkända på den extra examination, kommer examinerande lärare och gruppen överens om kompletterande uppgifter för att nå ett G.

Helkursbetyg
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar bedöms som minst G
För ett VG krävs utöver G på samtliga delar att antingen aktivism eller strategiexaminationen bedöms som VG

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Entreprenörskap
Rapport:
Entrepreno¨rskap i det tjugofo¨rsta a°rhundradet: Beta¨nkande av Entrepreno¨rskapsutredningen SOU 2016:72 del 1 345 s)
http://www.regeringen.se/4a98f0/contentassets/565684f52f6a45bb82b7da488ed224f6/entreprenorskap-i-det-tjugoforsta-arhundradet-sou-201672

Artiklar kan tillkomma.

Strategi
Böcker://
Falkheimer, Jesper och Mats Heide (red.). 2011. Strategisk kommunikation. Forskning och praktik. Lund: Studentlitteratur. (403 s)
Shirky, Clay. 2008, Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organizations. New York: Penguin Press. (320 s)
Artiklar://
Ib T. Gulbrandsen & Sine N. Just (2016) In the Wake of New Media: Connecting the Who with the How of Strategizing Communication, International Journal of Strategic Communication, 10:4, 223-237 (14 s)

Aktivism
Böcker://
Svensson, Jakob (2014). Sociala medier och politisk deltagande i Sverige. Internetstiftelsen(191s.) https://www.iis.se/docs/Sociala-medier-och-politiskt-deltagande-i-Sverige.pdf
Liinason, M. & Cuesta, M. (2016)
Hoppets politik: Feministisk aktivism i Sverige i dag. Makadam (ca 100 sidor)
Artiklar:
Martin, B. (2007) ‘Activism, Social and Political’,
Encyclopedia of Activism and Social Justice. SAGE Publications?(12 s)
Fotopoulou, A (2016), 'Digital and networked by default? Women’s organisations and the social imaginary of networked feminism',
New Media & Society, 18, 6, p. 989, (20s)
Uldam, J. (2017) ‘Social media visibility: challenges to activism’,
Media, Culture & Society (20 s)

Projektarbete //
Cirka 50 sidor kapitel, rapport och artikeltext tillkommer

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

08 oktober 2018 - 20 januari 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program