Grafisk design och medier

Sammanfattning

Kursen syftar till att introducera studenterna till ämnet grafisk design genom att utveckla grundläggande designförmåga för utformning av grafisk design för samt att utveckla förmåga att värdera och artikulera grafiska kvaliteter i medieprodukter och tjänster.

Grafisk design och medier kan kombineras med kursen Interaktionsdesign och medier som börjar andra halvan av höstterminen. Läs mer om Interaktionsdesign och medier här: www.edu.mah.se/KK408A

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020

Kurskod:
KK407A version 1,2
Engelsk benämning:
Graphic Design and Media
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 maj 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
24 februari 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenterna till ämnet grafisk design genom att utveckla grundläggande designförmåga för utformning av grafisk design för samt att utveckla förmåga att värdera och artikulera grafiska kvaliteter i medieprodukter och tjänster.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra delkurser:

 1. Perception, kognition, gestaltpsykologi, form- och färglära (2 hp)
 2. Typografi, layout, grid och digitala verktyg (6 hp)
 3. Media, genrer och publiceringsformat (4 hp)
 4. Tillämpning, eget arbete och presentationsteknik (3 hp)

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna beskriva området för grafisk design ur historiskt- och samtida perspektiv (1)
 • kunna förklara grundläggande begrepp inom kreativa metoder, layout, typografi, bildhantering, materiallära och datoriserad grafisk formgivning (2)
 • kunna analysera och diskutera grafisk design utifrån kognitiva, perceptuella och gestaltpsykologiska aspekter (3)
 • kunna redogöra för grunderna i form- och färglära från ett tekniskt, fysiskt, psykologiskt och socialt perspektiv (4)
 • kunna redogöra för hur val av medier och material påverkar och berikar kommunikationen (5)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna omsätta grundläggande kunskaper i form- och färglära i grafisk design (6)
 • kunna använda grundläggande material och metoder för framställning av grafisk design för print, screen och andra relevanta medier (7)
 • kunna presentera designförslag muntligt och med hjälp av skisser (8)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • konstruktivt kunna ta och ge kritik på egna och andras arbeten (9)
 • kunna opponera muntligt och skriftligt på medstudenters arbeten (10)
 • kunna värdera sitt agerande som yrkesperson utifrån hållbarhets-, etiska och demokratiska perspektiv (11)
 • kunna beskriva konsekvenserna av olika designbeslut och relatera dem till makten i yrkesrollen (12)

Arbetsformer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:

I delkurs 1 bedöms lärandemål 3, 4 och 6 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 2 bedöms lärandemål 2 och 7 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 3 bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftliga uppgifter.

I delkurs 4 bedöms lärandemål 8, 9, 10, 11 och 12 genom ett individuellt gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion, samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Betyg på delkurs utgörs av en summativ bedömning av delkursens moment.

Bedömningsformer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:

I delkurs 1 bedöms lärandemål 3, 4 och 6 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 2 bedöms lärandemål 2 och 7 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 3 bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftliga uppgifter.

I delkurs 4 bedöms lärandemål 8, 9, 10, 11 och 12 genom ett individuellt gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion, samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Betyg på delkurs utgörs av en summativ bedömning av delkursens moment.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bergström, Bo (2017) Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil, upplaga 11. Carlsson
 • Lupton, Ellen (2010) Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. Princeton Architectural Press
 • Newark, Quentin (2017) What is Graphic Design?. The Ivy Press
 • Spiekermann, Erik, Ginger E.M (2002) Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works. Peachpit Press
 • Zakia, Richard (2013): Perception and Imaging: Photography -A Way of Seeing.[Elektronisk resurs] Taylor & Francis
Upp till 300 sidor av text kan tillkomma i form av digitala artiklar, bloggtexter, utdrag ur böcker m.m.och kommer tillhandahållas via kursplattformen Canvas eller universitetsbiblioteket.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering görs i samband med kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema