Grafisk design och medier

Sammanfattning

Kursen syftar till att introducera studenterna till ämnet grafisk design genom att utveckla grundläggande designförmåga för utformning av grafisk design för samt att utveckla förmåga att värdera och artikulera grafiska kvaliteter i medieprodukter och tjänster.

Grafisk design och medier kan kombineras med kursen Interaktionsdesign och medier som börjar andra halvan av höstterminen. Läs mer om Interaktionsdesign och medier här: www.edu.mah.se/KK408A

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
KK407A version 1,1
Engelsk benämning:
Graphic Design and Media
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
24 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att introducera studenterna till ämnet grafisk design genom att utveckla grundläggande designförmåga för utformning av grafisk design för samt att utveckla förmåga att värdera och artikulera grafiska kvaliteter i medieprodukter och tjänster.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna beskriva området för grafisk design ur historiskt- och samtida perspektiv (1)
 • kunna förklara grundläggande begrepp inom kreativa metoder, layout, typografi, bildhantering, materiallära och datoriserad grafisk formgivning (2)
 • kunna analysera och diskutera grafisk design utifrån kognitiva, perceptuella och gestaltpsykologiska aspekter (3)
 • kunna redogöra för grunderna i form- och färglära från ett tekniskt, fysiskt, psykologiskt och socialt perspektiv (4)
 • kunna redogöra för hur val av medier och material påverkar och berikar kommunikationen (5)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna omsätta grundläggande kunskaper i form- och färglära i grafisk design (6)
 • kunna använda grundläggande material och metoder för framställning av grafisk design för print, screen och andra relevanta medier (7)
 • kunna presentera designförslag muntligt och med hjälp av skisser (8)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • konstruktivt kunna ta och ge kritik på egna och andras arbeten (9)
 • kunna opponera muntligt och skriftligt på medstudenters arbeten (10)
 • kunna värdera sitt agerande som yrkesperson utifrån hållbarhets-, etiska och demokratiska perspektiv (11)
 • kunna beskriva konsekvenserna av olika designbeslut och relatera dem till makten i yrkesrollen (12)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:

I delkurs 1 bedöms lärandemål 3, 4 och 6 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 2 bedöms lärandemål 2 och 7 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 3 bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftliga uppgifter.

I delkurs 4 bedöms lärandemål 8, 9, 10, 11 och 12 genom ett individuellt gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion, samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Betyg på delkurs utgörs av en summativ bedömning av delkursens moment.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra delkurser:

 1. Perception, kognition, gestaltpsykologi, form- och färglära (2 hp)
 2. Typografi, layout, grid och digitala verktyg (6 hp)
 3. Media, genrer och publiceringsformat (4 hp)
 4. Tillämpning, eget arbete och presentationsteknik (3 hp)

Arbetsformer

Underlag för bedömning av studieprestationer i förhållande till lärandemålen utgörs av följande moment:

I delkurs 1 bedöms lärandemål 3, 4 och 6 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 2 bedöms lärandemål 2 och 7 genom arbetsuppgifter och skriftlig reflektion.

I delkurs 3 bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftliga uppgifter.

I delkurs 4 bedöms lärandemål 8, 9, 10, 11 och 12 genom ett individuellt gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion, samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Betyg på delkurs utgörs av en summativ bedömning av delkursens moment.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergström, Bo (2009). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 7., [utvecklade] uppl. Carlsson

Lupton, Ellen (2007) Thinking with Type: A Critical Guide for Designers. Writers, Editors, & Students

Newark, Quentin (2007) What is Graphic Design?. RotoVision SA

Oldach, Mark (2000) Creativity for Graphic Designers. John Wiley & Sons Inc

Peterson, Bryan L (2003) Design Basics for Creative Results . F & W Publications

Spiekermann, Erik, Ginger E.M (2002) Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works. Peachpit Press

Zakia, Richard (2007): Perception and Imaging: Photography - A Way of Seeing.
Focal Press.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering görs i samband med kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-02330

Sista anmälningsdag 15 april

Ansök

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Eftermiddag 50% Malmö Schema