Interaktionsdesign och medier

Sammanfattning

Interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att ge goda användningsupplevelser. Kursen är en bred introduktion till ett antal teman inom interaktionsdesign, omfattande nyttoorienterad och upplevelseorienterad IT-användning såväl som mer avancerade, forskningsnära teman. Inom varje tema genomförs designövningar samt ett eller flera designprojekt. Studenterna genomför research och fältstudier, utformar koncept, samt presenterar dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder och tekniker för designprocessen.

Interaktionsdesign och medier kan kombineras med kursen Grafisk design och medier som börjar första halvan av höstterminen. Läs mer om Interaktionsdesign och medier här:
www.edu.mah.se/KK407A

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
KK408A version 5,1
Engelsk benämning:
Interaction Design and Media
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
31 maj 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att ge goda användningsupplevelser. Kursen är en bred introduktion till ett antal teman inom interaktionsdesign. Inom varje tema genomförs designövningar samt ett eller flera designprojekt. Studenterna genomför research och fältstudier, utformar koncept, samt presenterar dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder och tekniker för designprocessen.

Innehåll

Kursen innehåller två moment:
Designprojekt (11 hp) som examineras genom ett designprojekt i grupp (9 hp) och en individuell skriftlig hemtentamen (2 hp).

Interaktionsdesign för social förändring (4 hp) som examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter genomgången kurs ska studenten:
1) Ha utvecklat en förståelse för ämnet interaktionsdesign och dess grundläggande teori och metodik samt dess tillämpning vid en användarcentrerad designprocess.
2) Ha utvecklat en förståelse för grundläggande begrepp centrala för skapande av produkter och tjänster inom digitala medier
3) Kunna orientera sig inom något aktuellt forskningsområde inom digitala medier.


FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Efter genomgången kurs ska studenten:
4) Kunna planera och genomföra ett designarbete utifrån en användarcentrerad designprocess.
5) Kunna använda och anpassa relevanta metoder och verktyg för att kommunicera, utvärdera och gestalta designkoncept i olika skeden av en designprocess.

VÄRDERINGSFÖRMÅGOR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT:

Efter genomgången kurs ska studenten:
6) Kunna se interaktionsdesign i ett större sammanhang, exempelvis etiska och samhälleliga aspekter då man utvecklar produkter och tjänster inom digitala medier .
7) Uppvisa förmåga att bedöma och kritiskt reflektera över sina och andras designbeslut, val av designmetoder och utformande av designkoncept utifrån en användarcentrerad designprocess.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, handledning, självständigt arbete i grupp samt redovisning av uppgifter och gemensam diskussion.

Bedömningsformer

Studenten blir examinerad genom:

  • Designprojekt i grupp (9 hp). Projektet görs utifrån en användarcentrerad designprocess, med fältstudier, idé- och konceptutveckling, utvecklande av prototyper, utvärdering, samt projektrapport (Lärandemål 1, 4, 5). Individuell skriftlig hemtentamen (2 hp) där studenten reflekterar kring kursens designprojekt, sitt eget lärande och ämnet interaktionsdesign med referenser till kurslitteratur (Lärandemål 6, 7).
  • Interaktionsdesign för social förändring. Individuell skriftlig hemtentamen (4 hp) (Lärandemål 2, 3 6).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Arvola, Mattias (2014) Interaktionsdesign och UX - om att skapa en god använderupplevelse. Författaren och studentlitteratur.
  • Cottam, H. (2018) Radical Help – how we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state. Virago.
Därtill tillkommer kompletterande online tutorials i HTML, CSS och Wordpress.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett
år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Kursen överlappar till väsentlig del kurserna Interaction Design: Methods I 7,5 hp (KD400B) och Interaction Design: Graphical User Interfaces, 7,5 hp (KD401B) och kan inte ingå i examen tillsammans med dem.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema