Interaktionsdesign och medier

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
KK408A version 1,1
Engelsk benämning:
Interaction Design and Media
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
15 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2011

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten:

  • utvecklat en förståelse för ämnet interaktionsdesign och dess grundläggande teori och praktik samt dess tillämpning vid design av artefakter för nytta och upplevelser.
  • utvecklat en förståelse för en användarcentrerad designprocess och dess olika faser samt kunskap om applicerbara metoder.
  • utvecklat en förståelse för grundläggande begrepp centrala för skapande av produkter och tjänster inom nya medier.
  • kunna orientera sig inom något aktuellt forskningsområde inom digitala medier.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten:
  • kunna genom grupparbete utarbeta koncept för upplevelseorienterade digitala artefakter med fokus på kvalitet i användning.
  • kunna kartlägga och analysera brukskontexter och presumtiva användares behov för att utifrån dessa designa relevanta koncept.
  • kunna använda, bedöma och anpassa relevanta tekniker för att kommunicera och gestalta designkoncept i olika skeden av en designprocess. Exempel på sådana tekniker är fysiska mockups samt olika former av scenarier.

VÄRDERINGSFÖRMÅGOR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT:
Efter genomgången kurs ska studenten:
  • kunna uppvisa förståelse för digitala artefakters möjlighet att både ge nytta samt skapa upplevelser.
  • kunna uppvisa förmåga att bedöma och kritiskt reflektera över sina och andras designbeslut, val av designmetoder och utformande av designkoncept i en användarcentrerad designprocess.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För godkänt på kursen krävs genomförande av samtliga uppgifter med godkänt resultat. Muntlig och multimedial framställning av uppgifter, skriftliga rapporter samt litteraturseminarium utgör underlag för bedömning.

Innehåll eller kursinnehåll

Interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att ge goda användningsupplevelser. Kursen är en bred introduktion till ett antal teman inom interaktionsdesign, omfattande nyttoorienterad och upplevelseorienterad IT-användning såväl som mer avancerade, forskningsnära teman. Inom varje tema genomförs designövningar samt ett eller flera designprojekt. Studenterna genomför research och fältstudier, utformar koncept, samt presenterar dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder och tekniker för designprocessen.

Kursen består av tre kursmoment:
• Introduktionsövningar (3 hp). En serie mindre övningar som introducerar ämne, grundläggande arbetsmetodik och vanliga gestaltningsformer.
• Designprojekt i grupp (9 hp). Ett designprojekt som tillämpar alla moment i designprocessen, med fältstudier, idé- och konceptutveckling, detaljdesign och gestaltning, samt projektpresentation.
• Interaktionsdesign för social förändring (3 hp). Ett tema kring sociala medier introduceras med relevant teori och designexempel, följt av ett kortare konceptuellt designprojekt.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, handledning, självständigt arbete i grupp samt redovisning av uppgifter och gemensam diskussion.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Saffer, D. (2010). Designing for interaction: Creating smart applications and clever devices. Berkeley, CA: New Riders.

Buxton, B. (2007). Sketching user experiences: Getting the design right and the right design. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Därtill tillkommer kompletterande artiklar som lämnas under kursens gång.

Kursvärdering

Utvärdering sker fortlöpande, både muntligt och skriftligt, under kursens gång, samt efter avslutad kurs.