Perspektiv på visuell kommunikation

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
KK411A version 1
Engelsk benämning:
Perspectives on Visual Communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Visuell Kommunikation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
10 september 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundläggande nivå.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. Särskild behörighet har också en som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

  • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse om området visuell kommunikation, inbegripet kunskap om kommunikationsteori, organisationskommunikation och visuell retorik (1),
  • genom praktiska tillämpningsuppgifter utgå från hur visuell kommunikation avkodas av olika mottagare (2).

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna använda grundläggande begrepp inom visuell kommunikation och använda olika berättartekniker och uttryckssätt för att kommunicera ett budskap (3),
  • beskriva visuell kommunikation i olika former och medier (4),
  • kunna planera, söka och samla relevant information i ett kommunikationssammanhang (5),
  • kunna muntligt, skriftligt och med visuella medel presentera och diskutera information, problem och lösningar(6),
  • kunna skriva en kort uppsats där en avgränsad frågeställning behandlas (7).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna ta och ge konstruktiv kritik i muntlig form (8)
  • kritiskt värdera olika kommunikationsstrategier (9)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Att kommunicera visuellt (3 hp)
Examineras genom praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 1 examinerar lärandemål 1, 2 och 6.

Färg som kommunikation (4 hp)
Examineras genom praktiska övningar och muntligt vid seminarium.

Delkurs 2 examinerar lärandemål 2 - 4 och 8.

Struktur som kommunikation (4 hp):
Examineras genom praktiska övningar och muntligt vid seminarium

Delkurs 3 examinerar lärandemål 2- 4, 8 och 9.

Berättelse (4 hp)
Examineras genom projektarbete, muntligt vid seminarium och i en kort uppsats.

Delkurs 4 examinerar lärandemål 3- 9.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser som tillsammans ger en introduktion till ämnet Visuell kommunikation.

Delkurser:
Att kommunicera visuellt (3 hp)
Innehåll: grundläggande begreppen inom ramen visuell kommunikation.

Färg som kommunikation (4 hp)
Innehåll: grundläggande kunskap om hur färg behandlas i teckning, fotografi och film.

Struktur som kommunikation (4 hp)
Innehåll: grundläggande kunskap om hur ämnet visuell- och berättarstruktur behandlas i teckning, fotografi och film.

Berättelse (4 hp):
Innehåll: grundläggande kunskap om hur ämnet berättelse behandlas i teckning, fotografi och film.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och workshops.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel


John Berger (1977). Ways of Seeing. London: Penguin.

McCloud, Scott (1993.). Understanding Comics: The Invisible Art. NY: HarperCollins.

Delar ur:
Kress, Gunther and Theo van Leeuwen (2006). Reading Images: Grammar of Visual Design. London: Routledge.

Williamson, Judith (1978). Decoding advertisements : ideology and meaning in advertising. London : Boyars

Klarén, Ulf (1996).Vad färg är. Stockholm HLS.

Jansson, André (2009). Kommunikation. Stockholm: Liber.


Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.