Berättande i rörlig bild

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2013, vår 2012

Kurskod:
KK413A version 1,1
Engelsk benämning:
Narrative and the Moving Image
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Visuell Kommunikation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
02 december 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2011

Kursbeskrivning

Kurser ger förutsättningar för att göra, förstå och problematisera berättande med rörliga bilder. Kursen synliggör den rörliga bildens språk och närvaro i samhället såväl historiskt som i samtiden. Kursen lägger grunden för det arbete som sedan genomförs i de valbara inriktningarna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i visuell kommunikation.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikation och KK412A-Teckning och kognition,. Antagen till programmet Visuell kommunikation, 180 högskolepoäng

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
-visa på grundläggande förståelse för den tidiga filmens narrativa strukturer och berättande (lärandemål 1),
- visa förståelse för hur populärkulturella former ger förutsättningar för berättande (lärandemål 2),
- visa förståelse för hur samhället speglas i den rörliga bildens form och innehåll såväl historiskt som i samtiden (lärandemål 3).
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
-redogöra för berättarstrukturer i rörlig bild och hur de används i en praktisk produktion (lärandemål 4),
-analysera och bearbeta en idé fram till ett realiserat resultat (lärandemål 5),
-såväl tekniskt som innehållsmässigt, producera rörlig bild med digital videoteknik (lärandemål 6).
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- relatera sina praktiska resultat och erfarenheter till en historisk och teoretisk kontext (lärandemål 7),
-diskutera och motivera sina idéer och sina slutsatser med utgångspunkt från såväl tekniska som innehållsmässiga överväganden (lärandemål 8).

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1, 2, 3 och 4 examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid redovisningsseminarier.
Lärandemål 5, 6, 7 och 8 examineras genom gestaltande projekt åtföljt av en skriftlig kritisk reflektion samt ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen utgår från studenternas praktiska erfarenheter i workshops och tillämpar en tematisk teoretisk problematisering.
Tema 1: Från tid till rum
Grundläggande förståelse för den tidiga filmens narrativa strukturer.
Dikotomin: dokumentär – fiktion 1805-1910 med fortsättning
Tema 2: Offentliga rummet
10-talet växer biografen fram. Hur ger populärkulturella former förutsättningar för berättande?
Tema 3: Form och samtid
Samhället speglas i filmens form och innehåll. Hur kan man förstå dagens berättande i digitala- och sociala medier?

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.
Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande i såväl föreläsningar och seminarier som i projektarbeten.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Andersson, Lars Gustaf (1999) Filmanalys : en introduktion. Lund: Studentlitteratur AB

Bordwell & Thomson (2009). Film Art; an introduction. New York: McGraw-Hill.

Sonnenschein, David (2002). Sound design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound

Weynand, Diana (2009) Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7 Berkeley: Peachpit

Läromedel kring Video i praktiken distribueras i pdf-format under kursen


Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.