Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och institutioner

Sammanfattning

Kursen ger en inblick i hur både formella institutioner och mer informella sammansättningar av individer producerar medieutbud. Kursen behandlar dessutom hur olika organisatoriska förutsättningar skapar möjligheter (och begränsningar) för medieproduktion, inklusive alternativa finansieringsformer som t.ex. crowdsourcing. Innehållet på kursen kretsar kring såväl kulturindustrin, journalistik och andra mediegenrer och diskussionerna rör sig dessutom över olika typer av medier.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet och KK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
KK424A version 5
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media and Institutions
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
09 december 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet och KK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Kursen tillhör huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Syfte

Kursen ger en inblick i hur både formella institutioner och mer informella sammansättningar av individer producerar medieutbud. Kursen behandlar dessutom hur olika organisatoriska förutsättningar skapar möjligheter (och begränsningar) för medieproduktion, inklusive alternativa finansieringsformer som t.ex. crowdsourcing. Innehållet på kursen kretsar kring såväl kulturindustrin, journalistik och andra mediegenrer och diskussionerna rör sig dessutom över olika typer av medier.

Innehåll

Kursen avser skapa kunskap och förståelse kring vilken betydelse medier som institutioner har för det politiska, kulturella och sociala samhället. Genom att diskutera såväl formella/etablerade som informella/icke-etablerade medieinstitutioner och dess organisatoriska förutsättningar (inklusive mediepolitiska ramar), samverkan med övriga samhällsaktörer samt dess produktion och uttrycksformer, ger kursen en inblick i mediernas roll i offentligheten. Inom diskussioner om journalistiska institutioner betonas exempelvis begrepp som nyhetsvärdering och agenda-setting, det vill säga etablerade begrepp inom medieforskningen som används för att förstå samspelet mellan medier, makt och människor. Ett särskilt fokus läggs på alternativa organisationer inom kultur och mediesektorn där både teori och praktik inom entreprenörskap möts. Studenter genomför ett projektarbete i grupp där de gör
studiebesök och genomför intervjuer med företrädare för mindre etablerade institutioner och analyserar bland annat entreprenöriella förutsättningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

  1. visa kunskap om olika former av medieinstitutioner
  2. visa kunskap om mediala uttrycksformer inom olika medieinstitutioner
  3. visa kunskap om politiska, kulturella och sociala, förutsättningar för och inom medieinstitutioner
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
4. visa förmåga att diskutera medieinstitutioners roll i relation till samtida offentligheter
5. visa förmåga att kunna argumentera och reflektera i en vetenskaplig kontext
6. visa förmåga att kunna kommunicera muntligt och skriftligt med utvalda målgrupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
7. kunna reflektera över och diskutera kulturindustri, medienstitutioner och deras verksamheter, inklusive på ett individuellt plan, utifrån etiska aspekter

Arbetsformer

Undervisning bedrivs genom föreläsningar, filmvisning, handledning och litteraturseminarium.

Bedömningsformer

Studenternas studieprestationer kommer att bedömas genom

  • ett skriftligt projektarbete i grupp kring utvalda alternativa medieinstitutioners verksamhet, 5 hp (lärandemål 1, 2, 5, 6 och 7)
  • en muntlig framställning, 2,5hp (lärandemål 3, 4 och 6)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Castells, M. 2007. Communication, power and counter-power in the network society, i International Journal of Communication, vol XX, 2007

Dahlgren, Peter. 2005, ”The internet, public spheres, and political communication: dispersion and deliberation”. i Political Communication, Vol 22, Issue 2, 2005 (tillgänglig på http://www.tandfonline.com.proxy.mah.se/doi/full/10.1080/10584600590933160

Djerf-Pierre, Monica. 2003, ”Journalistikens kön – Fältets struktur och logik under 1900-talet”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, ( 2 ) s. 29-52

Fuchs, Christian. (2009): "Some Reflections on Manuel Castells’ Book ’Communication Power’ “ in: TripleC 7(1), 94–108, 2009. (online magazine)

Gans, Herbert. 2004, Deciding What’s News, Northwestern University Press

Hesmondhalgh, David. 2007, The Cultural Industries. London: Sage.

Hesmondhalgh, David & Baker, Sarah. 2008, ”Creative Work and Emotional Labour in the Television Industry” i Theory, Culture & Society December 2008 25: 97-118,

Ytterligare artiklar och texter om journalistik, nyhetsvärdering och agenda-setting tillkommer. Dessutom används en eller ett par spelfilmer som läromedel. Studenterna ska själva söka efter och använda minst två vetenskapliga artiklar utöver kurslitteraturen.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

06 maj 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 april 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program