Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och samhälle

Sammanfattning

Denna kurs behandlar den roll medier spelar i dagens samhälle, detta utifrån ett antal centrala samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp. Dessa inkluderar modernitet, offentlighet, medialisering, globalisering, kommersialisering och individualisering.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskapKK401B-Det föränderliga medielandskapet.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016

Kurskod:
KK425A version 3
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media and Society
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 december 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
29 november 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskapKK401B-Det föränderliga medielandskapet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på kandidatnivå. Kursen tillhör huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Syfte

Genom ett kontextualiserat perspektiv - som förbinder institutioner, representationer och människor - behandlar denna kurs de betydelser medier har i och för dagens samhälle. Kursens hörnpelare utgörs av ett antal centrala samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp, exempelvis modernitet, offentlighet, medialisering, globalisering, kommersialisering, individualisering och nätverkssamhälle.

Innehåll

Med utgångspunkt i programmets tidigare kurser om människor, representationer och institutioner sätter denna kurs teoretiskt fokus på mediers betydelse i ett antal övergripande samhällsprocesser. Diskussionen om medialisering och globalisering går som en röd tråd genom kursen där det också läggs stor tonvikt på att se ömsesidigheten i relationen mellan medier och samhälleliga processer; hur medier både präglar och präglas av den globala samhällsutvecklingen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1) Redogöra för samt diskutera samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp och teorier i analyser av ett samhälle präglat av nätverk och medialisering på olika nivåer.
2) Visa ett reflekterande analytiskt förhållningssätt och inse mediernas – och medie- och kommunikationsvetenskapens – möjligheter såväl som begränsningar i sociala omvandlingsprocesser.
3) Visa förmåga att skriftligt och muntligt kunna kommunicera med utvalda målgrupper.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Bedömningsformer

Lärandemålen examineras i två moment. Det första momentet består av författandet av ett kortare paper (motsvarande 2,5 hp). Detta lämnas in individuellt, men baseras på en empirisk analys som utförs gruppvis. Det andra examinationsmomentet är en avslutande hemtentamen (motsvarande 5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engdahl, Oskar och Bengt Larsson (2011) Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier (andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Fornäs, Johan & Kaun, Anne (red.) (2011). Medialisering av kultur, politik, vardag och forskning: Riksbankens Jubileumsfonds forskarsymposium i Stockholm 18-19 augusti 2011. Huddinge: Södertörns högskola [elektronisk resurs på Mah bibliotek, samt tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-12829]
Hepp, Andreas (2013) Cultures of Mediatization. Cambridge: Polity Press
Falkheimer, Jesper & Jansson, André (red.) (2006). Geographies of communication: the spatial turn in media studies. Göteborg: Nordicom
Massey, Doreen (1991) “A Global Sense of Place”, Marxism Today, June 1991: 24-29. www.amielandmelburn.org.uk/collections/mt/index_frame.htm
Därutöver tillkommer aktuella forskningsartiklar från bibliotekets fulltextdatabaser (150 sidor). Urvalet av dessa baseras på deras aktuella relevans för kursens nyckelbegrepp.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

21 januari 2019 - 24 februari 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 23 februari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program