Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och metoder

Sammanfattning

Jursen tar upp epistemologiska problem samt grundläggande vetenskapliga metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap. Studenterna får tillämpa kvantitativa och kvalitativa metoder genom olika övningar.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapetKK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016

Kurskod:
KK426A version 3
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media and Methods
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
09 december 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
29 november 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapetKK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på kandidatnivå. Kursen tillhör huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Syfte

Kursen tar upp epistemologiska problem samt grundläggande vetenskapliga metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap. Studenterna får tillämpa kvantitativa och kvalitativa metoder genom olika övningar.

Innehåll

Kursen fokuserar på grundlägggande kvantitativa och kvalitativa metoder inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga kunskapsområdet. Förutom de metodologiska hantverkskunskaperna läggs betoning på kontextualisering, det vill säga där metoderna ses i ett teoretisk, analytiskt, men också samhälleligt och politiskt perspektiv. I kursen diskuteras de metodologiska traditionernas historiska rötter och deras traditionella tillämpningsområden. Dessutom genomförs uppgifter där studenten genomför egna kvantitativa och kvalitativa studier.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna :
1. beskriva och diskutera olika metoder och deras användningsområden, deras styrkor och svagheter samt deras kunskapsteoretiska förankring
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
2. identifiera och tillämpa relevant(a) metod(er) för olika medie- och kommunikationsvetenskapliga frågeställningar.
3. dels tillgodogöra sig, dels genomföra analyser baserade på kvantitativa och kvalitativa metoder
4.visa förmåga att kunna kommunicera skriftligt med utvalda målgrupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
5.bedöma och värdera den metodologiska relevansen av olika studier inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga kunskapsområdet.
6.visa insikt om de egna metodkunskapernas möjligheter och begränsningar
7.visa medvetenhet om forsknings- och forskaretik

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning och grupparbete.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom tre hemtentamen:
- Textanalys, 5hp
- Kvalitativ intervju, 5hp
- Kvatitativ metod, 5hp

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergström, G. & Boréus, K. (2012) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa. Lund: Studentlitteratur.
Ehn, Billy och Orvar Löfgren (2012) Kulturanalytiska verktyg. Malmö: Gleerups.
Ekström, Mats och Larsåke Larsson (2012) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.
Forskningsetiska principer inom humanistisk.samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Kvale, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun.Lund: Studentlitteratur.
Trost, Jan (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.
Wibeck, V. (2010) Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.
Därutöver tillkommer ett urval av aktuella vetenskapliga artiklar från bibliotekets fulltextdatabaser.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

25 februari 2019 - 05 maj 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

24 februari 2020 - 03 maj 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program