Medie- och kommunikationsvetenskap: Projektarbete

Sammanfattning

I kursen genomförs och redovisas en avgränsad vetenskaplig undersökning (B-uppsats). Val av problem och metod samt skapande av empiri sker i samråd med handledare. I kursen ingår även att kritiskt och konstruktivt värdera och diskutera andras uppsatsarbeten.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK401A-Det föränderliga medielandskapetKK402A-Medier: strategi, aktivism och entreprenörskapKK421A-Medie- och kommunikationsvetenskap: MediehistoriaKK424A-Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och institutionerKK422A-Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och människor och KK423A-Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och representationer.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
KK427A version 1,1
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Project Work
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 december 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
26 oktober 2012

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KK401A-Det föränderliga medielandskapetKK402A-Medier: strategi, aktivism och entreprenörskapKK421A-Medie- och kommunikationsvetenskap: MediehistoriaKK424A-Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och institutionerKK422A-Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och människor och KK423A-Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och representationer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Kursen tillhör huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Innehåll

Kursen avslutas med att studenten arbetar, med stöd av handledare, med författandet av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen utgörs av en analys av ett problem knutet till det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. Uppsatsen ska innehålla en beskrivning och kritisk diskussion av tidigare forskning, valda teoretiska utgångspunkter, val av metod och resultat.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kunna formulera en medie- och kommunikationsvetenskaplig frågeställning, göra och argumentera för urval kring ett empiriskt material
  • kunna tillämpa teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder på studieobjekt inom ramen för medie- och kommunikationsvetenskap
  • visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera till relevant målgrupp
  • kritiskt kunna förhålla sig till aktuella forskningsfrågor inom medie- och kommunikationsvetenskap och deras relation till ett metodologiskt och kunskapsteoretiskt fält
  • kritiskt kunna reflektera över val av teori och metod i förhållande till såväl studieobjekt som medförda etiska dilemman inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning

Arbetsformer

Undervisning bedrivs genom föreläsningar, praktiska metodövningar, handledning och seminarier.

Bedömningsformer

Individuell uppsats samt medföljande oppositionsseminarium.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Denscombe, Martyn. 2009, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Forskningsetiska principer inom humanistisk, samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml

Lindstedt, Inger. 2012, Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Svenska skrivregler (2008) Språkrådet. (3., [utök] utg.) Stockholm: Liber.

Thurén, Torsten. 2005, Källkritik. Stockholm: Liber.

Strachal, George, & Thurén, Torsten (2011). Källa: internet. Att bedöma information utifrån källkritiska principer. Malmö: Gleerups.

Övrig litteratur (främst vetenskapliga artiklar) och övrigt material tillkommer i samråd med handledare.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,