Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsfält

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017

Kurskod:
KK428A version 3
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies as a Research Field
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
16 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
10 december 2014

Förkunskapskrav

Avslutat 120 hp från kurser inom termin 1-4 på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivsm, strategi och entreprenörskap (HGMKV).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Denna kurs behandlar det vetenskapliga forskningsfältet Medie- och kommunikationsvetenskap. En bild ges av fältets nuvarande utseende och dominerande teoribildningar diskuteras och relateras till varandra, liksom samtida utmanare till de dominerande teoribildningarna. De tre förhållningssätten strategi, aktivism och entreprenörskap sätts i relation till forskningsfältet. En viktig del av kursen handlar om att diskutera fältets logik: vad är det som gör vissa teoribildningar till viktigare än andra, och varför ser fältet ut som det gör just nu?

Innehåll

Det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältets ledande forskningstraditioner och centrala begrepp diskuteras och relateras till varandra. Fältets logik studeras och diskuteras, bland annat genom studier av innehållet i några av fältets dominerande vetenskapliga tidskrifter. Dessutom görs en tydlig koppling till litteratursökning i relevanta forskningsdatabaser som förberedelse för kommande examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:
1) visa fördjupad kunskap om forskningsfältet medie- och kommunikationsvetenskap, inklusive fördjupade kunskaper om fältets dominerande teoribildningar
2) visa fördjupad kunskap kring fältets för närvarande dominerande forskningsfrågor
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
3) kunna relatera olika vetenskapsteoretiska perspektiv till varandra och kritiskt reflektera över dess relevans för fältet Medie- och kommunikationsvetenskap.
4) självständigt kunna söka och identifiera för fältet relevanta vetenskapliga texter
5) Visa förmåga att skriftligt kunna kommunicera med utvalda målgrupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6) kunna kritiskt reflektera över det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältets logik, och de faktorer som styr fältets utseende och utveckling,

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen. Uppgiften består av att beskriva, kritiskt granska och reflektera över det samtida medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet. Utgångspunkten tas framför allt i aktuella tidskriftsartiklar från ett antal internationella medie- och kommunikationsvetenskapliga tidskrifter. En viktig del av arbetet består av att självständigt kunna söka och identifiera relevant vetenskapligt material.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gilje, Nils, och Harald Grimen (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos.

Laughey, Dan (2007) Key Themes in Media Theory. Maidenhead: Open University Press.

Scannell, Paddy (2007) Media and Communication. London: Sage.

Härtill kommer ett stort antal artiklar ur de senaste årgångarna av ett antal medie- och kommunikationsvetenskapliga tidskrifter.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.