Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
KK429A version 3
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Degree project
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
14 september 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
09 december 2015

Förkunskapskrav

Avslutat 120 hp från kurser inom termin 1-4 på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivsm, strategi och entreprenörskap (HGMKV).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå generell examen på grundnivå.

Syfte

I kursen genomförs en vetenskaplig undersökning som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. Val av problem, metod och teoretiskt ramverk samt skapande av empiri sker i samråd med handledare. I examensarbetet ska studenten göra en fördjupning inom någon del av medie- och kommunikationsområdet. Studenten ska även kritiskt och konstruktivt värdera samt diskutera andras examensarbeten.

Innehåll

Studenten arbetar med stöd av en handledare med författandet av en vetenskaplig uppsats. Den vetenskapliga uppsatsen ska innehålla en analys av ett för ämnet (MKV) relevant vetenskapligt problem. Examensarbetet ska innehålla en beskrivning och kritisk diskussion av tidigare forskning, valda teorier, metodval och resultat. Problemställningen ska undersökas med vetenskapliga metoder. Arbetet läggs fram och behandlas på ett seminarium.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:
1) visa fördjupad kunskap om forskningsfrågor inom medie- och kommunikationsvetenskap och deras relation till ett metodologiskt fält.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
2) kunna utforma och genomföra en kvalitativ eller kvantitativ vetenskaplig undersökning
3) visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka tidigare forskning.
4) kunna identifiera, formulera och lösa problem samt kritiskt diskutera dessa.
5) ha förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för problemområdet och resultat för målgrupp inom akademin.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
6) visa förmåga att inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
7) visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier och handledning.

Bedömningsformer

1) Författande av uppsats samt framläggning av uppsats på seminarium (14 hp, lärandemål 1,2,3,4,5,6,7)
2) Opposition på annan students uppsats/er (1 hp, lärandemål 5).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är främst individanpassad och mycket liten del av litteraturen kan ligga fast. Texter som rekommenderas för arbetsprocess och skrivande är:

Forskningsetiska principer inom humanistisk.samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Lindstedt, Inger (2012) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. 2. utökade uppl. Lund: Studentlitteratur.

Svenska skrivregler, (2008). Språkrådet. (3. [utök.] utg.), Stockholm: Liber.

Thurén, Torsten och Strachal, George (2011). Källa: internet. Att bedöma information utifrån källkritiska principer. Malmö: Gleerups.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

18 februari 2019 - 28 april 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

24 februari 2020 - 03 maj 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

22 februari 2021 - 02 maj 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program