Medie- och kommunikationsvetenskap: Gestaltande arbete

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
KK430A version 2
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: From Theory to Practice
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
25 september 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2013

Förkunskapskrav

Avslutat 120 hp från kurser inom termin 1-4 på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivsm, strategi och entreprenörskap (HGMKV).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Inom kursens ram ska studenten omarbeta och presentera sitt examensarbete (se vidare punkten Övrigt nedan) i ett annat forum. Det kan exempelvis vara en webbplats, en populärvetenskaplig artikel, en broschyr, eller en kortfilm. Fokus ligger på att kommunicera vetenskaplig kunskap till andra grupper i samhället än de traditionellt vetenskapliga. Produktionen riktar sig till en publik utanför den akademiska världen. Studenten ska också skriva en reflekterande text där val av publik, medium, argument och genomförandet diskuteras. I den reflekterande texten ska det även finnas en reflektion över studentens kunskapsprocess. Vidare ska studenten presentera sitt examensarbete på kursens/utbildningens webbplats inom ramen för det format som anvisas. I kursen ingår även att kritiskt och konstruktivt värdera och diskutera andras gestaltande arbeten.

Val av produktion och medium sker i samråd med handledare.

Innehåll

Studenten arbetar, med stöd av handledare, med att presentera sitt examensarbete utifrån tidigare kunskaper från gestaltande kurser inom programmet. Vid omarbetningen av examensarbetet till något annat forum kan fokus läggas på exempelvis resultaten, utgångspunkterna eller slutdiskussionen. Vid kursens slutseminarium ska studenten muntligt presentera sitt arbete och även ge respons på andra studenters arbeten. Det gestaltande arbetet vänder sig framför allt till en publik utanför den akademiska världen. Studenten ska vidare kunna presentera sitt gestaltande arbete/produktion på kursens/utbildningens webbplats inom anvisat format.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

1. muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
2. med andra relevanta uttrycksformer kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
3. kunna producera gestaltande arbeten med medvetna visuella och kommunikativa former,
4. kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
5. kunna kritiskt granska val av uttryck i förhållande till tänkt tillämpning av ett gestaltande arbete,
6. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och handledning.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms genom
det gestaltande arbetet/produkten, lärandemål 1, 2, 3, 4,
en reflektion i anslutning till verket, lärandemål 1, 5, 6,
presentation av examensarbetet och gestaltande arbete på kursens webbplats, lärandemål 1, 2, 4, samt
aktivt deltagande vid seminarier och respons på andra studenters arbeten, lärandemål 1, 5.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eftersom allt arbete under kursens gång är individuellt sker urvalet av kurslitteratur och övriga läromedel i samråd med handledare.
Lindstedt, Inger (2012) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. 2 omarb. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Svenska skrivregler (2008) Språkrådet. (3., [utök] utg.) Stockholm: Liber.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.

Övrigt

Examination sker endast när studenten lämnat in sitt slutgiltiga examensarbete 15 hp och att detta blivit behandlat på slutseminarium.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

29 april 2019 - 02 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

04 maj 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

03 maj 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 april 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program