Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa praktiska och teoretiska kunskaper i pedagogiskt drama. Pedagogiskt ledarskap, gruppdynamik och kreativa processer som syftar till att stimulera lärande är grunden i kursen. I kursen utvecklas också din förmåga till att inspirera och leda övningar som gynnar kommunikation, samspel, trygghet och fantasi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
KS111F version 3,2
Engelsk benämning:
Educational Drama I - Drama and Communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 juni 2018
Ersätter kursplan fastställd:
12 juni 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper genom ett eget utforskande av dramapedagogiskt arbete. Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla färdigheter i att använda grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om pedagogiskt drama med fokus på ledarskap och gruppdynamik vilket syftar till att stimulera lärande samt möjliggöra personlig utveckling.

Innehåll

Kursen utgör en grund för dramapedagogiskt arbete. Den behandlar dramapedagogiska, socialpsykologiska och estetiska förklaringsmodeller som syftar till att främja individers kommunikation och lärande. I kursen ingår både praktiska verktyg och teoretiska ramar som kan hjälpa deltagarna att förstå och hantera grupper samt diskutera deras funktion i en dramapedagogisk situation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifiera och förklara pedagogiskt drama som metod och ämne
  • visa hur olika typer av dramaövningar kan påverka kommunikation, personlig utveckling och socialt samspel
  • utforma och leda dramaövningar både enskilt och i grupp och analysera genomförda dramaövningar med avseende på innehåll, gruppens dynamik och ledarens förhållningssätt

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av skapande arbete i form av dramatiseringar med uppföljande analys och reflektion. Vidare sker undervisningen i form av litteraturseminarium, individuellt skrivande, handledning i olika former av gestaltningar och dramapedagogiska produktioner.

Bedömningsformer

Kursen innehåller en examination som består av tre moment.
Det första momentet utgörs av en individuell, skriftlig uppgift och ett uppföljande seminarium där studenten går i dialog med kurslitteraturen för att relatera till och problematisera dramapedagogikens innehåll och didaktik utifrån olika perspektiv. Den andra delen består i att studenten, inom ramen för ett grupparbete, iscensätter dramapedagogiska övningar som utgångspunkt för ett utforskande av personlig utveckling, gruppdynamik och lärande. Den avslutande delen utgörs av en individuell skriftlig uppgift som utgår från loggboksskrivande om det praktiska dramaarbetet i kursen och studentens egna läsjournaler. Denna text används som underlag till en uppgift där studenten, inom ramen för ett gruppsamarbete, gestaltar och diskuterar olika sätt att bygga relationer med utgångspunkt från dramapedagogiskt arbete och ledarskap.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alwall, Jonas och Lelinge, Balli (2014) Stora teaterkursen: effekter och möjligheter. Malmö: Malmö stadsteater Elektronisk publikation http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/18374/Stora%20Teaterkursen%20-%20effekter%20och%20m%F6jligheter.pdf?sequence=2
Amhag, L, Kupferberg, F, Leijon L. (2013) Medierat lärande och pedagogisk mångfald. Lund: Studentlitteratur (s 128-148)
Heggstad Mjaaland, Kari (2014), 7 vägar till drama. Grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare Lund: Studentlitteratur (.s 17-116)
Nilsson, Björn och Waldersmarsson, Anna-Karin (2017), Kommunikation. Samspel mellan människor. Lund: Studentlitteraur
Olofssson Knutsdotter, Birgitta ((2011), I lekens värld. Stockholm: Liber (140 s)
Österlind, Eva (red) (2011), Drama-ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur (s19-30)
Referenslitteratur
Aulin-Gråhamn, Lena; Persson, Magnus och Thavenius, Jan (2004), Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur (236 s)
Bergström, Matti (1997), Svarta och vita lekar, kaos och ordning i hjärnan - om det lekande barnet. Stockholm: Wahlström och Widstrand (147 s).
Erberth, Bodil och Rasmusson, Viveka (2008), Undervisa i pedagogiskt drama. Lund: Studentlitteratur (150 s)
Juhlin, Lotta (1999), Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken. Lund: Studentlitteratur (192 s).
Hägglund, Kent och Fredin, Kirsten (2011), Dramabok. Stockholm: Liber (160 s).
Lindqvist, Gunilla (1996), Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur (160s).
Nilsson, Björn och Waldemarson, Anna-Karin (1988), Rollspel i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur (141 s)
Rasmusson, Viveka (2000), Drama – konst eller pedagogik? Lunds universitet (293 s).
Slade, Peter (1973), Child drama. London: University of London Press (379 s).
Wagner, Betty Jane (1993), Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heathcotes pedagogik. Göteborg: Daidalos (290 s).
Way, Brian (1973), Utveckling genom drama. Dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel. Stockholm: Wahlström och Widstrand (315 s).

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Jessica Droppe, Kursansvarig
Telefon: 040-6658129
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Kvällstid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-96053

Öppen för sen anmälan

Ansök

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 16 september 2019.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö