Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011, vår 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009, vår 2009, höst 2008, vår 2008, höst 2007

Kurskod:
KS111F version 1
Engelsk benämning:
Educational Drama I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2007
Fastställandedatum:
28 februari 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sin förståelse för kreativa och kommunikativa processers betydelse för den personliga utvecklingen och det sociala samspelet. Vidare syftar kursen till att deltagarna ska utveckla färdigheter i att använda grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om pedagogiskt drama.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• identifiera och förklara pedagogiskt drama som ämne och som metod
• relatera till teorier och genom att gestalta dramaövningar uttrycka en förståelse för hur kommunikation, personlig utveckling och socialt samspel samverkar i ständigt pågående lärande och kreativ process
• utforma, genomföra och analysera dramaövningar både enskilt och i grupp för att se samband mellan gruppens dynamik, dramapedagogiskt innehåll och ledarens förhållningssätt.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

I kursen ingår tre examinationer:

Den första examinationen utgörs av en individuell, skriftlig uppgift och ett seminarium där studenten går i dialog med kurslitteraturen för att relatera till och problematisera dramapedagogikens innehåll och didaktik utifrån olika perspektiv. Den andra examinationen består i att gruppvis iscensätta dramapedagogiska övningar som utgångspunkt för ett utforskande av interaktionen mellan kommunikation, personlig utveckling och socialt samspel. Den tredje examinationen utgörs av en individuell skriftlig uppgift som resulterar i en gruppvis genomförd gestaltning där olika sätt att bygga relationer diskuteras med utgångspunkt från grupprocesser och dramapedagogiskt ledarskap.

God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga, gestaltande som skriftliga redovisningar.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen utgör en grund för dramapedagogiskt arbete. Den behandlar dramapedagogiska, socialpsykologiska och estetiska förklaringsmodeller som syftar till att främja individers kommunikation och lärande. I kursen ingår både praktiska verktyg och teoretiska ramar som kan hjälpa deltagarna att förstå, diskutera och hantera grupper i en dramapedagogisk situation eller motsvarande verksamhet.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. De utgörs av skapande arbete i form av dramatiseringar med uppföljande analys och reflektion. Vidare sker undervisningen i form av litteraturseminarium, individuellt skrivande, olika former av gestaltningar och dramapedagogiska produktioner

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (2004), Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur. (s 13-63).
Hägglund, Kent & Fredin, Kirsten (2001), Dramabok. Stockholm: Liber. (160 s).
Erberth, Bodil & Rasmusson, Viveka (1996), Undervisa i pedagogiskt drama. Lund: Studentlitteratur. (150 s).
Järleby, Anders (2005), Spela roll, kreativt lärande med teater och drama. Pegasus förlag. (156 s).
Nilsson, Björn & Anna - Karin Waldemarson (1998) Rollspel i teori och praktik. Skara: Studentlitteratur, Lund (141s).
Nilsson, Björn & Anna-Karin Waldemarson (2005), Kommunikation för ledare. Lund: Studentlitteratur. (127s).
Wagner, Betty Jane (1993), Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heatcotes pedagogik. Göteborg: Daidalos. (290 s).

Referenslitteratur
Bergström, Matti (1997), Svarta och vita lekar, kaos och ordning i hjärnan - om det lekande barnet. Stockholm: Wahlström och Widstrand. (147 s).
Juhlin, Lotta (1999), Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken. Lund: Studentlitteratur. (192 s).
Lindqvist, Gunilla (1996) Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (160s).
Rasmusson, Viveka (2000) Drama – konst eller pedagogik? Lunds universitet (293 s).
Slade, Peter (1973), Child drama. London: University of London Press. (379 s).
Way, Brian (1973), Utveckling genom drama. Dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel. Stockholm: Wahlström och Widstrand.(315 s).

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Kursen innefattar perspektiven miljö, genus, etnicitet och migration genom att kurslitteratur, dramaövningar, rollspel och gestaltningar tolkas utifrån dessa kategorier. I anslutning till detta får studenterna också inblick i att grupper konstrueras av olika förutsättningar på olika sätt. Det ger i sin tur pedagogiska konsekvenserna och utifrån dessa kunskaper kunna se möjligheter av att arbeta med drama i skolan för att skapa utgångspunkter för ett utforskande av interaktionen mellan kommunikation, personlig utveckling och socialt samspel.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.