Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama

Sammanfattning

I denna kurs tillägnar du dig praktiska och teoretiska kunskaper om hur berättande, dramapedagogiska metoder och övningar kan användas i olika sammanhang. Kursen vänder sig till dig som vill vidareutveckla din förmåga till att levandegöra och gestalta olika typer av texter, sagor och berättelser i samspel med barn, unga och vuxna. Aktuell forskning inom ämnesområdet problematiseras.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS112F-Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KS113F version 3
Engelsk benämning:
Educational Drama III
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2007
Fastställandedatum:
30 oktober 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
30 oktober 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att kursdeltagarna ska tillägna sig praktisk och teoretisk kunskap om hur berättande dramapedagogiska gestaltningsmetoder och övningar kan användas i olika sammanhang. Deltagarna ska även utveckla sin förmåga att leda grupper i gestaltat berättande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS112F-Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • förklara och levandegöra hur olika berättande gestaltningsmetoder och uttryck kan användas i pedagogiska sammanhang för att utveckla fantasi, samspel och lärande
  • leda övningar inom det dramapedagogiska ämnesområdet, reflektera över hur vuxna, unga eller barn samspelar i grupp och uppvisa en förmåga att skapa rum som ger möjlighet till olika sorters berättande, möten och samtal
  • med stöd i relevant teori och i relation till den egna praktiken analysera, reflektera över och diskutera ämnesområdet pedagogiskt drama

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

I kursen genomförs en examination som består av tre delar.
Den första delen utgörs av en individuell muntlig presentation där studenten iscensätter, reflekterar över och analyserar berättande av texter, sagor eller myter.
Den andra och tredje delen består i att studenten inom ramen för ett gruppsamarbete planerar, genomför och dokumenterar berättandesituationer tillsammans med barn, unga eller vuxna. I slutet av kursen sammanställer, analyserar och diskuterar studenten dokumentationen och tar härvid stöd i relevant teori inom ämnesområdet samt relaterar till den egna praktiken. Dokumentationen presenteras i en individuell skriftlig del och i en gemensam gestaltande del.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar muntligt berättande i olika dramatiskt gestaltande former där texter, sagor och andra berättelser levandegörs. I kursen fokuseras även på hur berättelser för och med barn, unga och vuxna kan iscensättas på olika sätt. Vidare studeras hur olika sammanhang och rum påverkar berättelsens upplevda innehåll. Berättande som kunskaps- och traditionsbärare diskuteras och olika berättandetekniker prövas.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer och tillämpar ett processorienterat arbetssätt. Arbetsformerna utgörs av ett gestaltat berättande både enskilt och i grupp med uppföljande handledning, reflektion och analys. I kursen förekommer även workshops, litteraturseminarium och teoretiska genomgångar. I kursen ingår även att leda ett berättarprojekt ute i olika verksamheter såsom förskola, skola eller utbildning.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arnesson Eriksson, Marie (2009). Lärande i sagans värld- om temarbete i förskola och förskoleklass. Malmö: Lärarförbundet (181 s.)
Dahlin, Bo m.fl. (2002). Besjälat lärande. Lund: Studentlitteratur (285 s.)
Eskild, Hilde och Hambro, Benedicte (2005). Snick och snack. Stockholm: Liber (192 s.)
Järleby, Anders (2003). Leka, berätta och improvisera. Skara: Pegasus förlag (96 s.)
Olofsson, Britta (2007). Modiga prinsessor & Ömsinta killar. Malmö: Lärarförbundet (122 s.)
Sternudd, Mia Marie F (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. Uppsala: Elanders Gotab (200 s.)
Vygotsky, Lev S. (2003). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. (110 s.)
Wagner, Betty (1992). Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heatcotes pedagogik. Göteborg: Daidalos (293 s.)

Aktuell forskning inom ämnesområdet pedagogiskt drama (ca 250 s)
Skönlitteratur och film tillkommer i samråd med studenterna.

Referenslitteratur:
Edwards, Agneta (2008). Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur och Kultur (159 s.)
Fast, Carina (2001). Berätta! Inspiration och teknik. Stockholm: Natur och Kultur (134 s.)
Forsberg-Ahlcrona, Mirella (1991). Ta handdockan. Lek och skapande fantasi. Trelleborg: Förlaget Vio vio (121 s.)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anneli Einarsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658347
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16104

Öppen för sen anmälan

Ansök