Retorik II

Sammanfattning

Kursens syfte är att ytterligare utveckla muntliga och skriftliga färdigheter inom retorik. Genom att analysera klassiska och moderna tal tränas känslan för språkets inneboende kraft att övertyga i både tal och skrift. Kursen utvecklar din förmåga att kritiskt analysera hur åsikter och värderingar uttrycks i massmedia, reklam och politik samt hur kulturella och sociala faktorer påverkar den retoriska situationen.

Föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och praktiska övningar är undervisningens kärna. Du kommer att ta del av skrivna tal från tidig historia till nutid. Stor vikt läggs vid att studentens förmåga att själv planera och ta ansvar för sina studier. Examinationen är löpande under kursen och består av både muntlig framställning och mindre skriftliga inlämningsuppgifter.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS131F-Retorik I.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
KS132F version 2,2
Engelsk benämning:
Rhetoric II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
12 december 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS131F-Retorik I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förmåga att analysera retoriskt utformade budskap i tal, skrift och bild. Kursen syftar vidare till att kursdeltagarna tillägnar sig fördjupade kunskaper om den klassiska retorikens grundläggande begrepp, genrer och metoder.

Innehåll

Kursens fokus ligger på att analysera budskap, framförallt i medier. Vidare innehåller kursen analys av olika typer av argumentationer och kursdeltagarna får möjlighet att utveckla sin förmåga att delta i debatter som främjar kunskapsutveckling. I anslutning till detta kommer också tidsaktuella tal samt konkreta retoriska situationer att diskuteras. Praktiska muntliga och skriftliga övningar i att formulera och framföra egna övertygande texter löper under hela kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• redogöra för centrala begrepp inom retoriken
• använda centrala begrepp inom retoriken för analys av texter och självständigt kunna producera, gestalta och framföra texter
• beskriva och problematisera hur retoriken används i dagens samhälle

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, handledning och övningar, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av fyra delar. Studenten framför tal, vars upplägg denne skriftligen redovisar. Vidare analyserar studenten ett antal kända tal, sammanfattar analysen skriftligen samt diskuterar och problematiserar innehållet i ett seminarium. Därutöver skriver studenten en artikel utifrån ett retoriskt problem samt närläser och ger respons på kamrattexter i ett seminarium. I examinationen ingår också att studenten kritiskt granskar läst litteratur och leder en diskussion utifrån denna.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kjeldsen, Jens E. (2006). The Rhetoric of PowerPoint. I Seminar.net - International journal of media, technology and lifelong learning 2(1) http://www.seminar.net/files/Kjeldsen_powerpoint.pdf (17s)
Hellspong, Lennart (1992), Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik Studentlitteratur (s 161-281) (120 s)
Lindstedt, Inger (2015). Talarens hantverk: att göra framgångsrika presentationer. Lund: Studentlitteratur (200 s)
Valbar litteratur motsvarande ca 250 sidor i samråd med kursledaren.

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Kursen har fokus på klass, etnicitet och genus genom att historiska och nutida samhällstexter tolkas utifrån dessa kategorier. Klass-, etnicitet- och genusperspektiven behandlas i förhållande till meningsskapande och förståelse.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Kent Adelmann, Kursansvarig
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 25% Malmö Anmälningskod: mau-16111

Öppen för sen anmälan

Ansök