Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III

Sammanfattning

Kursen syftar till att komplettera deltagarnas kunskaper i pedagogik/didaktik mot en ökad yrkeskompetens.
Kursens innehåll omfattar:
  • Svenska språket i ett mångkulturellt samhälle
  • Tematisk litteraturläsning och de skapande processernas betydelse för barns och ungas språkutveckling och kulturella kompetens
  • Fördjupad förståelse för hur kulturmöster skapas, vidmakthålls och förändras
  • NO- och SO-ämnena och lärande relaterade till studiehandledning på modersmål
Kursen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och självstudier samt arbete i nära anknytning till deltagarnas tjänstgöring.
Undervisningen sker på distans med 5 träffar per termin. Träffarna är på dagtid.

Behörighetskrav

Godkända kurser: KS141F Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare II eller 4 utav följande kurser, KS176F Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen, KS180F Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv, KS205F Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning alternativt (KS204F), KS188F Elevtexter – Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen, KS189F Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2019

Kurskod:
KS142F version 3,2
Engelsk benämning:
A course in methodology for in-service mother tongue teachers III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 oktober 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 oktober 2018
Ersätter kursplan fastställd:
16 oktober 2018

Förkunskapskrav

Godkända kurser: KS141F Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare II eller 4 utav följande kurser, KS176F Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen, KS180F Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv, KS205F Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning alternativt (KS204F), KS188F Elevtexter – Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen, KS189F Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall tillägna sig fördjupade kunskaper om vad lärande på modersmålet respektive ett andraspråk samt stöd av studiehandledning kan innebära för individens språkutveckling. Studenterna skall dessutom utveckla sin kunskap om och skicklighet i att stödja och analysera elevers språkutveckling utifrån det egna språkets förutsättningar.

Innehåll

Kursens innehåll behandlar modersmålet och svenska språket i ett mångkulturellt samhälle. Språkutveckling studeras ur ett kontrastivt perspektiv dessutom uppmärksammas social, dialektal och könsmässig variation avseende språk. I kursen ingår att studenterna genomför textanalyser för att kunna följa, stödja och vidareutveckla elevernas språk. Vidare ingår tematisk litteraturläsning och studier av de skapande processernas betydelse för barns och ungas språkutveckling och kulturella kompetens. Kursen tar upp hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras. NO- och SO-ämnena relaterade till studiehandledning på modersmål ingår i kursen. I samband med detta studeras de styrdokument som modersmålslärare kommer i kontakt med i sitt uppdrag. Olika möjligheter att skapa goda lärandesituationer och utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar utifrån en medvetenhet om elevers olika bakgrund, förutsättningar och villkor lyfts fram och diskuteras utifrån studenternas arbetserfarenhet och sätts i relation till aktuella teoribildningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• tolka skönlitteratur ur ett språksociologiskt perspektiv med fokus på kulturell heterogenitet samt beskriva begreppet tematisk litteraturläsning och de skapande processernas betydelse för elevens förmåga att hantera terminologi och symboler i No- och So-ämnen
• jämföra och ta ställning till hur man organisatoriskt och pedagogiskt genom studiehandledning och modersmålsundervisning kan stödja elevers kunskapsutveckling i skolans olika ämnen
• analysera och tolka de styrdokument som ligger till grund för modersmålslärarens arbete
• utifrån analys av barn- och ungdomars textproduktion bedöma deras språkutveckling och organisera lämpligt stöd åt den enskilde elevens fortsatta utveckling av modersmålet
• diskutera sociala, språkliga och genusbetingade mönsters betydelse för elevers lärande vid val av innehåll och arbetsformer i den kulturellt heterogena skolan

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier och självstudier samt arbete i nära anknytning till studenternas tjänstgöring, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Kursen examineras i tre delar. Den första delen består av en muntlig gruppredovisning där studenterna utifrån skönlitterära texter ska presentera ett tematiskt arbete inom No- och So-ämnena, där de skapande processerna ska ges särskilt utrymme. Den andra delen består av en individuell skriftlig text där studenten utifrån en analys av barns och ungdomars skriftliga textproduktion dels redogör för språkutvecklingen dels beskriver strategier för att inom modersmålets ram stödja den fortsatta språk- och kunskapsutvecklingen .Den tredje delen består av en skriftlig text, individuell eller i grupp, där studenterna ska redogöra för modersmålslärarens uppdrag och villkor med utgångspunkt i styrdokumentens och den kulturellt heterogena skolans förutsättningar.
Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.) (2005) Tankarna springer före...Att bedöma ett andraspråk i utveckling. HLS Förlag (148 s)
Fast, Carina (2008) Literacy- i familj, förskola och skola. Studentlitteratur (153 s)
Gibbons, Pauline. (2013), Stärk språket, stärk lärande.
Hallgren & Fallgren(222 s)
Hägglund, Kent & Fredin Kirsten, (2004), Dramabok. Liber (152 s)
Kindberg Björn (red.), Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. Stockholm: Liber (300 s)
Källström, Roger (2012), Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. (200s)
Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (red) (2016) Skolans möte med nyanlända. Liber ( 240s)
Nilsson, Jan (1997), Tematisk undervisning. Studentlitteratur (219 s)

Svensson, Gudrun, Svensson, Jenny, Strazer, Boglárka & Wedin, Åsa (2018). Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning. Stockholm: Skolverket NY

Nilsson, Jan (1997), Tematisk undervisning. Studentlitteratur (219 s)
Paulslund, BethAnne, Rosén Jenny m.fl (red) (2018)Transspråkande i svenska utbildningssammanhang. Studentlitteratur (280s)
Wedin, Åsa (2011) Språkande i förskolans och grundskolans tidigare år . Studentlitteratur ( 150 s)
Wedin Åsa & Hedman Christina (red) (2013) Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Studentlitteratur (220 s)
Aktuella styrdokument för förskola, grundskola och gymnasium

Strömquist, Siv (1998), Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren, (110 s)
Kursplaner i modersmål och svenska som andraspråk.
I övrigt ingår litteratur om ca 900 sidor som väljs i samråd med kursledaren. Aktuella vetenskapliga uppsatser och artiklar samt skönlitteratur tillkommer.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Agneta Hessel, Kursansvarig
Telefon: 040-6658312
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 10 Anmälningskod: mau-16100

Öppen för sen anmälan

Ansök