Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I

Sammanfattning

Kursen grundar sig på ett undersökande arbetssätt i dialog med den pedagogiska filosofi som vuxit fram i Reggio Emilia i Italien där ateljeristan har en stor roll.
Kommunikation och reflektion är centrala begrepp i kursen. Pedagogisk dokumentation sker av estetiska uttrycksformer och denna används som verktyg för att skapa förutsättningar för kommunikation och reflektion och möjliggöra ett meningsfullt lärande. Ett eget konstnärligt utvecklingsarbete genomförs.

Behörighetskrav

1. Yrkesexamen för undervisningssektorn alt.
konstnärlig utbildning 2 år högskola/folkhögskola eller motsvarande
För båda alternativen gäller erfarenheter av pedagogiskt arbete i förskola/skola minst 50 % under två år.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KS173F version 1,6
Engelsk benämning:
Ateljerista - Cultural Training in Pre-School and School I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
27 november 2009
Fastställandedatum:
21 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
21 juni 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna skall kunna leda och handleda arbete med estetiska läroprocesser integrerat i det vardagliga arbetet i förskola och skola på ett sätt som bland annat hämtar sin inspiration från den pedagogik som utvecklats på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

1. Yrkesexamen för undervisningssektorn alt.
konstnärlig utbildning 2 år högskola/folkhögskola eller motsvarande
För båda alternativen gäller erfarenheter av pedagogiskt arbete i förskola/skola minst 50 % under två år.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • arbeta estetiskt och kunskapsutvecklande med barn och ungdomar i förskola, skola och fritidsverksamheter och ta ställning till olika förhållningssätt i arbete med barn och unga.
  • kunna reflektera över och visa hur det pedagogiska arbetet kan utvecklas med stöd av dokumentation och litteratur.
  • använda visuella, auditiva och skriftliga dokumentationer och en egen repetoar av visuella uttrycksformer.
  • leda diskussioner om ett pedagogiskt arbete utifrån dokumenterade praktiska exempel både bland barn/ungdom och kollegor.

Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

De studerandes examineras dels genom en portfolio innehållande processdagbok och produktioner, dels genom en gestaltande redovisning av dokumentationer, efterföljande diskussion samt en skriftlig reflektion.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen studeras, diskuteras och undersöks praktiskt hur man i skolan och förskolan kan arbeta estetiskt med alla de olika erfarenheter barn och ungdomar har och på vilka sätt dessa erfarenheter kan bli en utgångspunkt för verksamhet och hur barn och ungdomars tankar, idéer och förståelse av fenomen kan utmanas. Frågor om genus och etnicitet belyses i detta sammanhang.

I kursen ingår praktiskt och estetiskt arbete med dokumentation och redovisning av verksamheter i förskola och skola. Utifrån dessa redovisningar analyseras verksamheternas kulturella och estetiska praktik. Med utgångspunkt i litteratur, föreläsningar och gestaltande arbete tas olika kunskapsbegrepp och sätt att se på lärande inom förskola och skola upp till diskussion. I kursen ingår olika workshops. I denna del av kursen kan finnas inslag som skrivarverkstad, bild- och slöjdverkstad, drama eller IT-verkstad.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, litteraturseminarier, skrivande, basgruppsdiskussioner och studiebesök, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aulin Gråhamn, Lena; Persson, Magnus och Thavenius, Jan (2004), Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur (236 s.)

Braxell, Stina (2010) Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan
Stockholm: Lärarförbundets förlag (143s)

Wehner-Godée Christina (2011), Lyssnandets och seendets villkor Pedagogisk dokumentation Dvd-bok. Stockholm: Stockholms Univerisitets förlag. (134 s.)

Åberg, Ann, Lenz Taguchi, Hillevi (2005), Lyssnandets pedagogik. Stockholm: Liber. (252 s.)


Valbar litteratur
Bahlenberg, Majken (1996), Guldvingar och Gråskägg. Lärande och läkande i saga och bild. Täby: Sama förlag (140 s.)

Bendroth Karlsson, Marie (1998), Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (232 s.)

Hansson, Sigrid (1994), Ordets bild och bildens bild. Stockholm: Arbetarnas bildningsförbund (108 s.)

Johansen, Bodil, Rathe, Anna Louise och Rathe, Jörgen (1997), Möjligheternas barn i möjligheternas skola. Stockholm: Utbildningsradion. (184 s.)

Kennedy, Birgitta (1999), Glasfåglar i molnen. Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers perspektiv. Stockholm: HLS Förlag. (175 s.)

Sparrman, Anna (2003), Aktörsblick, observatörsblick och kameraöga. I: Anna Sparrman, Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickares (red.) Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys. Lund: Studentlitteratur (13 s.)

Vygotskij, Lev (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. (108 s.)

Wallin, Karin (2003), Pedagogiska kullerbyttor. Stockholm: HLS

Wehner-Godée, Christina (2000), Att fånga lärandet. Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Stockholm: Liber (120 s.)

Valfri sagosamling

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Ewa Berg, Kursansvarig
Telefon: 040-6658668
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 05 juni 2022 Kvällstid 25% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 06 juni 2021 Kvällstid 25% Malmö Schema