Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som är modersmålslärare. Kursens bärande tanke är att språkutveckling hänger ihop med val av stoff, arbetsformer och är en kreativ process i vilket interaktion och kommunikation är avgörande.
Deltagarna ska utveckla kunskap om olika inlärningsstilar och pedagogiska inriktningar. I kursen behandlas studieteknik och studiehandledning. Dessutom fokuseras strukturer i det svenska språket i ett funktionellt perspektiv.

Kursen ges på distans med fem obligatoriska sammankomster dagtid.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2019

Kurskod:
KS176F version 1,4
Engelsk benämning:
Different approaches in mother tongue tuition
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
16 oktober 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskap om såväl olika inlärningsstilar och pedagogiska inriktningar som studieteknik och organisationsmodeller för studiehandledning. Studenterna ska också vidareutveckla sin förståelse för språkutveckling och hur denna hänger ihop med val av stoff och arbetsformer i en kreativ process där interaktion och kommunikation är avgörande. Syftet är också att studenterna ska utvecka en ökad kännedom om det svenska språkets struktur i såväl tal som skrift.

Innehåll

Kursens bärande tanke är att språk- och kunskapsutveckling hänger ihop med val av stoff och arbetsformer samt är en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation är avgörande. Diskussioner förs om hur inkludering kan främjas i den kulturellt heterogena skolan och hur pedagogen kan verka för en flerstämmig lärandemiljö där barn och ungdomar ges likartade möjligheter till delaktighet och lärande. Särkskilt uppmärksammas kunskapsinhämtning på modersmålet och studiehandledning. I kursen behandlas vidare olika inlärningsstilar och pedagogiska inriktningar samt studieteknik och studiehandledning. Dessutom fokuseras strukturer i det svenska språket i ett funktionellt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • använda relevanta teoretiska begrepp för att reflektera över barns och ungas utveckling och lärande
  • exemplifiera och problematisera kring olika lärstrategier och läroprocesser
  • redogöra för betydelsen av skapande processer i det pedagogiska arbetet i syfte att skapa ett flerstämmigt klassrum
  • kritiskt granska och värdera texter som elever möter i olika läromedel
  • beskriva och kommenterar svenska språkets strukturer och regler i ett kontrastivt perspektiv.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuella uppgifter, paruppgifter, gruppseminarier och kursträffar. Kursen ges som nätburen undervisning med inslag av obligatoriska campusförlagda träffar.

Bedömningsformer

Examinationen består av tre delar. Den första består av att studenterna utifrån egen skriftlig dokumentation av relevanta teoretiska begrepp med kurskamraterna reflekterar över barns och ungas socialisation, utveckling och lärande. Den andra delen består av en individuell muntlig redovisning där studenten ska förklara betydelsen av skapande processer i det pedagogiska arbetet för att skapa ett flerstämmigt klassrum, där samtalet står i fokus. Den tredje delen består av en parvis genomförd skriftlig läromedelsgranskning, där läromedelstexter som barn kan tänkas möta i för- och grundskola analyseras och diskuteras utifrån ett såväl innehållsmässigt som språkligt perspektiv.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bunar, Nihad (2015) Nyanlända och lärande(2015) Natur och Kultur (304 s )
Burman, Anders ( 2014) Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år, Studentlitteratur ( i urval 100 s)
Claesson, Silva (2002) Spår av teorier i praktiken. Studentlitteratur (120s)
Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande Lund: Studentlitteratur. ( urval 150 s) /Dysthe, Olga (1995)Det flerstämmiga klassrummet Lund: Studentlitteratur. ( urval 150 s)
Greppa språket, Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspåkighet, Skolverket 2012 (134 s)
Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå. (2010) Natur och kultur (271 s)
Hessel, Agnéta och Ekberg, Camilla (red) (2008) Modersmålslärare berättar. (120s)
Hessel, Agnéta och Ekberg, Camilla (red) (2011)Nya perspektiv. (150s)
Källström, Roger (2012), Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. (200 s.)

Reichenberg, Monica (2012), Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur och Kultur (140s)
Svensson, Gudrun (2017) Transpråkande i teori och praktik. Studentlitteratur ( 244.s)
Kurspaner i modersmål, svenska och svenska som andraspråk
Valbar litteratur i samråd med kursledare 500 sidor

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Agneta Hessel, Kursansvarig
Telefon: 040-6658312
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5 Anmälningskod: mau-16102

Öppen för sen anmälan

Ansök