Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som är modersmålslärare. I kursen behandlas flerspråkighet i samhället och hos individen. Vidare belyser kursen sambandet mellan språk och kultur samt den kulturella bakgrundens betydelse för lärandet. Kursen behandlar också olika metoder för läs- och skrivundervisning. Särskilt uppmärksammas elever som inte har svenska som modersmål.

Kursen ges på distans med fem obligatoriska sammankomster dagtid.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KS180F version 1,2
Engelsk benämning:
The development of multi-lingual pupils' reading and writing skills from a didactic perspective
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 mars 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
05 mars 2010

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för den språkliga och kulturella bakgrundens betydelse för lärande med särskilt fokus på läs- och skrivutvecklingen. Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om de förställningar och förhållningssätt som kan uppstå i ett kulturmöte.

Innehåll

Kursen behandlar sambandet mellan språk och kultur samt den kulturella bakgrundens betydelse för lärande. Vidare belyser kurser olika förhållningssätt till läs- och skrivundervisning. Särskilt uppmärsammas de flerspråkiga elevernas språk- och literacitetsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för barns språkutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv
  • beskriva hur barns läs-och skrivförmåga utvecklas i funktionella sammanhang
  • beskriva och analysera vad som händer i mötet mellan människor med olika kulturella bakgrunder
  • diskutera den språkliga och kulturella bakgrundens betydelse för språkutvecklingen
  • utifrån konkreta undervisningssituationer identifiera, diskutera och analysera faktorer som stödjer barns literacitetsutveckling

Lärandemål för betyget Väl Godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuella uppgifter, paruppgifter, gruppseminarier och handledning. Kursen ges som nätburen undervisning med inslag av obligtoriska campusförlagda träffar.

Bedömningsformer

Examinationen består av tre delar. Den första består av en individuell skriftlig text där studenten beskriver och reflekterar över flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling. Den andra delen består av en individuell dokumentation och analys av undervisningssituationer som följs upp av en muntlig diskussion med kurskamraterna. Den tredje delen består av en individuell skriftlig text där studenten reflekterar över den kulturella bakgrundens betydelse för lärandet.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet (2003) Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (119 s) Kan hämtas på skolverket.se
Björk, Maj & Liberg, Caroline (1996), Vägar in i skriftspråket, Natur och Kultur (160s)
Chambers, Aidan (1994) Böcker inom oss. Om boksamtsal. Nordsteds (170 s.)
Elmeroth, Elisabeth (2017) Möte med andraspråkselever. (155 s)
Hessel, Agnéta & Ekberg, Camilla (2008) Modersmålslärare berättar Holmbergs förlag. (120s.) Kan hämtas på mah.se
Fast, Carina (2008) Literacy: i familj, förskola och skola. Studentlitteraur. (168s)
Sjögren, Annick (2006) Här går gränsen Dialogos förlag. (200s.)
Svensson, Gudrun (2017) Transspråkande i praktik och teori Natur och
Kultur (230 s)
Westlund, Barbro (2012) Att undervisa i läsförståelse Natur och Kultur ( 355 s)
Aktuella uppsatser, facklitteratur ,film, artiklar samt skönlitteratur ca 600 s tillkommer.
Väljs i samråd med lärare

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Agneta Hessel, Kursansvarig
Telefon: 040-6658312
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5 Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5 Schema

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5