Elevtexter – Bedömning och språkutveckling i ett första– och andraspråksperspektiv

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kursplan

Kurskod:
KS183F version 1
Engelsk benämning:
Assessment and language development of pupils' texts from the perspective of both first and second language
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
27 november 2009
Fastställandedatum:
28 maj 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskap om att analysera, stödja och bedöma elevers språkutveckling utifrån det egna språkets struktur och förutsättningar. Studenterna ska vidare utveckla sina kunskaper om vad lärande på modersmålet respektive ett andraspråk kan innebära för språkutvecklingen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för samt exemplifiera likheter och skillnader mellan utvecklingen av modersmål och andrapråk
  • kunna genomföra en elementär analys av barns eller ungas textproduktion i tal eller skrift med särskilt forkus på språkliga strukturer
  • utifrån en analys av en elevs textproduktion kunna föreslå hur lärar- och kamratstödet för dennes fortsatta språkutveckling kan utformas
  • kunna föreslå former för dokumentation av elevers språkutveckling
  • beskriva och förklara sociokulturella faktorers betydelse för samspelet mellan lärare och elever och hur dessa påverkar undervisningens utformning.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Den första examinationsdelen består i en individuell muntlig och skriftlig redovisning där studenten redogör för likheter och skillnader mellan första- och andraspråkutveckling samt vilken betydelse modersmålsutvecklingen kan ha för språk- och kunskapsutveckling på andraspråket. Den andra examinationsdelen består i en parvis genomförd skriftlig analys av en flespråkig elevs språkproduktion i vilken ges förslag på hur man fortsättningsvis kan stödja elevens språkutveckling samt ett uppföljande seminarium där slutsatserna diskuteras. Den tredje examinationsdelen består i en individuellt genomförd, skriftlig analys av en elevtext skriven på studentens modersmål, där studenten efter genomförd analys diskuterar sociokulturella faktorerers påverkan när det gäller val av innehåll och arbetssätt i undervisningen.Texten ventileras vid ett uppföljande seminarium.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen behandlas frågor om processorienterade lärandemiljöer samt undervisningens villkor och utformning med fokus på modersmål och andraspråket. Kursdeltagarna lär sig använda analys av språket i elevers textproduktion som ett redskap för att bedöma dels hur långt eleverna hunnit i sin språkutveckling, dels hur lärar- och kamratstödet för den fortsatta språkutvecklingen kan utformas. I samband med detta studeras likheter och skillnader som föreligger i språkinlärning på modersmålet och andraspråket och sociokulturella aspekter i relation till lärande, språkutveckling och begreppsbildning. I kursen diskuteras också olika sätt att skapa språkutvecklande läromiljöer i undervisningen.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuella uppgifter, paruppgifter, gruppseminarier och kursträffar. Kursen ges som nätburen undervisning med inslag av obligatoriska campusförlagda träffar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2000) Läs- och skrivprojektet Listiga räven - att läsa i skolan och lära för livet. I: Nauclér, Kerstin (red) Symposium 2000 - ett andraspråksperspektiv på lärande: Nationellt centrum (25s.)
Andersson, Peggy mfl (2007) Spökägget - att läsa och skriva i förskola och skola Natur och kultur (70 s)
Bergman, Pirkko m. fl. (2001), Två flugor i en smäll. Att lära på sitt andraspråk. Almqvist och Wiksell (110 s.)
Bergman, Pirkko & Abrahamsson, Tua (2004), Bedömning av språkfärdigheten hos andraspråkselever. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur (30 s.)
Chambers, Aidan (2000) Böcker inom oss Norstedts förlag (170 s)
Dysthe, Olga (1999) Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur (250 s)
Gibbons, Pauline (2006) Stärk språket. stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetsssätt för och med andraspråkselever i klassrummet Hallgren & Fallgren (200 s)
Hessel, Agnéta & Ekberg, Camilla (red) (2008) Modersmålslärare berättar Holmbergs förlag (120 s)
Jönsson, Karin (red) (2009) Bygga broar och öppna dörrar Liber (190 s)
Ladberg, Gunilla (2000) Skolans språk och barnets - att undervisa barn från språkliga minoriteter Studentlitteratur (227 s)
Lindberg, Inger (2000) Samtalet som didaktiskt verktyg. : Nauclér, Kerstin (red) Symposium 2000 - ett andraspråksperspektiv på lärande: Nationellt centrum (25s.)
Myndigheten för skolutveckling (2003) Det leksamma allvaret - fyra språkutvecklande miljöer. Liber (115 s.)
Myndigheten för skolutveckling (2009) Flerspråkighet i förskolan - ett referens och metodmaterial Liber (187 s)
Sandström Madsén, Ingegärd (2007), Samtala, läsa och skriva för att lära - i ett utvecklingsperspektiv från förskola till högskolaHögskolan i Kristianstad (100 s.)
Sjöqvist, Lena (2004), Att arbeta med portfölj I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur (18 s.)
Wedin, Åsa (2010), Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Studentlitteratur (109 s.)


Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen