Elevtexter - Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som är modersmålslärare. Kursen syftar till att ge kunskap om textanalys som redskap för att följa elevers språkutveckling i såväl ett första som andraspråksperspektiv. Praktiskt arbete kring språk och språkanalys såväl muntligt som skriftligt ingår. Kursen ger också deltagarna en bas för ett gemensamt lärarspråk inom området och utgör dessutom instrument för utvecklingssamtal.
Kursen ges på distans med fem obligatoriska sammankomster, dagtid.
Observera att du kan ansöka om bedömning av din reella kompetens om du saknar formella meriter som styrker hela eller delar av behörigheten, men ändå anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Du ska då fylla i den blankett för ansökan om bedömning av reell kompetens som du finner på www.studera.nu när du anmäler dig till kursen.
Ansökan skall vara inkommen till Antagningsservice, 838 72 Frösön sista anmälningsdag, 15/4 om kursen ges en hösttermin respektive 15/10 om kursen ges en vårttermin. Ansökningar som inkommer efter dessa datum kommer inte att behandlas.
För mer information avseende reell kompetens för just denna kurs kontakta Antagningen på Malmö högskola.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2017

Kurskod:
KS188F version 1,1
Engelsk benämning:
Learner texts: Assessment and Language Development in L1 Teaching
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
07 augusti 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
11 mars 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskap om att analysera, stödja och bedöma elevers språkutveckling utifrån det egna språkets struktur och förutsättningar. Studenterna ska vidare utveckla sina kunskaper om vad lärande på modersmålet respektive ett andraspråk kan innebära för språkutvecklingen.

Innehåll

I kursen behandlas frågor om processorienterade lärandemiljöer samt undervisningens villkor och utformning med fokus på modersmål och andraspråket. Kursdeltagarna lär sig använda analys av språket i elevers textproduktion som ett redskap för att bedöma dels hur långt eleverna hunnit i sin språkutveckling, dels hur lärar- och kamratstödet för den fortsatta språkutvecklingen kan utformas. I samband med detta studeras likheter och skillnader som föreligger i språkinlärning på modersmålet och andraspråket och sociokulturella aspekter i relation till lärande, språkutveckling och begreppsbildning. I kursen diskuteras också olika sätt att skapa språkutvecklande läromiljöer i undervisningen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för samt exemplifiera likheter och skillnader mellan utvecklingen av modersmål och andrapråk
  • kunna genomföra en elementär analys av barns eller ungas textproduktion i tal eller skrift med särskilt forkus på språkliga strukturer
  • utifrån en analys av en elevs textproduktion kunna föreslå hur lärar- och kamratstödet för dennes fortsatta språkutveckling kan utformas
  • kunna föreslå former för dokumentation av elevers språkutveckling
  • beskriva och förklara sociokulturella faktorers betydelse för samspelet mellan lärare och elever och hur dessa påverkar undervisningens utformning.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuella uppgifter, paruppgifter, gruppseminarier och kursträffar. Kursen ges som nätburen undervisning med inslag av obligatoriska campusförlagda träffar.

Bedömningsformer

Den första examinationsdelen består i en individuell muntlig och skriftlig redovisning där studenten redogör för likheter och skillnader mellan första- och andraspråkutveckling samt vilken betydelse modersmålsutvecklingen kan ha för språk- och kunskapsutveckling på andraspråket. Den andra examinationsdelen består i en parvis genomförd skriftlig analys av en flespråkig elevs språkproduktion i vilken ges förslag på hur man fortsättningsvis kan stödja elevens språkutveckling samt ett uppföljande seminarium där slutsatserna diskuteras. Den tredje examinationsdelen består i en individuellt genomförd, skriftlig analys av en elevtext skriven på studentens modersmål, där studenten efter genomförd analys diskuterar sociokulturella faktorerers påverkan när det gäller val av innehåll och arbetssätt i undervisningen.Texten ventileras vid ett uppföljande seminarium.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Abrahmsson, Tua och Bergman, Pirkoo (2005) . Tankarna springer före HLS förlag (130 s)
Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2000) Läs- och skrivprojektet Listiga räven - att läsa i skolan och lära för livet. I: Nauclér, Kerstin (red) Symposium 2000 - ett andraspråksperspektiv på lärande: Nationellt centrum (25s.)
Andersson, Peggy mfl (2007) Spökägget - att läsa och skriva i förskola och skola Natur och kultur (70 s)
Bergman, Pirkko m. fl. (2001), Två flugor i en smäll. Att lära på sitt andraspråk. Almqvist och Wiksell (110 s.)

Chambers, Aidan (2000) Böcker inom oss Norstedts förlag (170 s)
Dysthe, Olga (1999) Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur (250 s)
Elmeroth, Elisabeth (2017)Möte med andraspråkselever. Studentlitteratur (169 s)
Gibbons, Pauline (2006) Stärk språket. stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetsssätt för och med andraspråkselever i klassrummet Hallgren & Fallgren (200 s)
Henricsson, Ola och Lundgren, Michael (2016), Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum. Studentlitteratur (170 s)
Hessel, Agnéta & Ekberg, Camilla (red) (2008) Modersmålslärare berättar Holmbergs förlag (120 s)
Kinderberg, Björn (red) (2016) Flerspråkigheten som resurs (150 s i urval) NY
Kultiti, Anne. (2014) Flerspråkiga barns villkor i förskolan( 120 s)
Lahdenperä, Pirjo och Sundgren, Eva (2016)(red) Skolans möte med nyanlända Liber ( 240 s)
Wedin, Åsa (2010), Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Studentlitteratur (109 s.)

Skolverket (2015)Studiehandledning på modersmålet
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3038

Skolverket (2013) Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3113

Skolverket (2011). Läroplaner för förskolan, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och för gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575


Skönlitteratur omfattande 250 sidor
Valbar litteratur omfattande 500 sidor

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Agneta Hessel, Kursansvarig
Telefon: 040-6658312
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5 Anmälningskod: mau-96048

Öppen för sen anmälan

Ansök