Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som är modersmålslärare. I kursen behandlas sambandet mellan språk, kultur och lärande med särskilt fokus på matematik, NO- och SO-ämnen samt vikten av integration mellan olika ämnen. Kursen innehåller genomgångar och diskussion av texter utifrån såväl språkliga som kulturella perspektiv. Under kursens gång ges studenterna möjlighet att tillämpa olika typer av skrivande.

Kursen ges på distans med fem obligatoriska sammankomster dagtid.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2019, vår 2018

Kurskod:
KS189F version 2,2
Engelsk benämning:
Study Guidance and Language in the Subject of L1 Teaching
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 september 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig fördjupade kunskaper om språkets roll i undervisning och lärande på såväl modersmål som andraspråk. De ska dessutom tillägna sig förståelse för hur man kan integrera språk- och ämnesundervisning i ett sammanhållet tema.

Innehåll

I kursen behandlas sambandet mellan språk, kultur och lärande med särskilt fokus på matematik, No- och So-ämnen samt vikten av integration mellan olika ämnen. Kursen innehåller genomgångar och diskussion av texter utifrån såväl språkliga som kulturella perspektiv. Under kursens gång ges studenterna möjlighet att tillämpa olika typer av skrivande. Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna sker bl.a. genom ett processinriktat skrivande där innehållet relateras till studenternas pedagogiska verksamhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • planera och resonera kring goda lärandesituationer och utvecklingsmiljöer för barns och ungdomars språkutveckling
  • redogöra för betydelsen av att arbeta med texter över ämnesgränserna
  • identifiera och använda olika typer av skriftliga uttryckssätt
  • observera och redogöra för skillnader mellan tal och skrift
  • beskriva vilka faktorer som påverkar den språkliga utformningen i skrivna texter med särskilt fokus på texttyper från matematik, No- och So-ämnen

Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av litteraturstudier, föreläsningar, basgruppsarbete och seminarier utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Examinationen består av tre delar. I den första delen skriver studenten tre texter i olika genrer samt formulerar kamratrespons. Den andra delen består av en parvis genomförd kritisk granskning av den språkliga utformningen i olika texttyper som används i den egna undervisningen. Granskningen av texter sammanställs skriftligt och bildar underlag för en muntlig presentation. Den tredje delen består av en individuell skriftlig redovisning där deltagarna presenterar och resonerar kring planerat sammanhållet tema, där val av textyper utifrån den egna elevgruppen ska problematiseras.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fast, Carina (2008), Literacy – i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (160 s)
Gibbons, Pauline (2006), Stärk språket stärk lärandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren (200 s)
Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (2011). Stockholm: Skolverket (120 s) www.skolverket.se/publikationer?id=2573
Ljung, Magnus & Ohlander, Sölve (1988), Allmän grammatik. Malmö: Liber (240 s) / elle välbar.
Hessel Agnéta & Ekberg, Camilla (red) (2011).Nya perspektiv ger nya möjligheter. Malmö högskola, Lärarutbildningen (140 s)
Kindeberg, Björn (red)(2016). Flerspråkighet som resurs, Symposium 2015: Liber ( 150s)
Lahdenperä, Pirjo & Sundgren Eva(red)(2016) Skolans möte med nyanlända: Liber (210 s)
Skolverket (2012). Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling - med fokus på samverkan, organisation samt undervisningens utformning och innehåll. Ett stödmaterial. (80 s) www.skolverket.se/publikationer?id=2746
Strömquist, Siv (2007), Skrivprocessen – teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur (175 s)
Studiehandledning på modersmål- att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Ett stödmaterial. (50 s) www.skolverket.se/publikationer?id=3038
Wedin, Åsa & Hedman, Christina (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur. (100 s i urval)

Wigg, Ulrika (2011). Nytt land och ny skola. Berättelser om att bryta upp och börja om. Stockholm: Liber (100 s i urval)
Skönlitteratur (ca 250 s)
Valbar litteratur (ca 500 s)
Väljs i samråd med studenterna
Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Perspektiv Migration och etnicitet
Studenternas utländska bakgrund – många av dem har egna erfarenheter av migrationsprocess – kommer att genomsyra kursens olika delar. Genreskrivande diskuteras med utgångspunkt i olika språk och kulturer, vilket garanterar tillfällen till att belysa kursens innehåll ur detta perspektiv.

Perspektiv Genus
Genusperspektivet uppmärksammas speciellt i samband med genomgång och diskussion av texter.

Perspektiv Miljö
Studenternas erfarenheter om andra länders skolmiljöer kommer att vara grund för analys och diskussioner av miljöaspekternas betydelse i lärandet.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Agneta Hessel, Kursansvarig
Telefon: 040-6658312
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 5 Öppnar för anmälan 15 mars 2021.