Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning

Sammanfattning

Kursen syftar till att utveckla kunskap om att behovet av särskilt stöd hos barn och unga varierar med de krav som ställs i den miljö som barnet befinner sig i. I kursen behandlas olika synsätt på specialpedagogik i ett jämförande perspektiv. Begrepp som inkludering och integrering i en skola för alla diskuteras och problematiseras utifrån deltagarnas egen undervisning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
KS205F version 1,3
Engelsk benämning:
A Special Needs Approach to Mothertongue Teaching
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
15 mars 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskap om att behovet av särskilt stöd hos barn och unga varierar och påverkas av den miljö som barnet befinner sig i.

Innehåll

Kursen utgår från olika tiders syn på barn och unga som av skiftande skäl kan uppfattas som utmanande och annorlunda. Med denna utgångspunkt studeras skolans värdegrund så som den är uttryckt i skolans styrdokument samt den svenska skolans framväxt och roll i ett internationellt och interkulturellt perspektiv. Styrdokument behandlas och ställs i relation till olika kulturella uttrycksformer.
En introduktion av begreppen inklusion och normalitet kopplat till förskolans och grundskolans uppdrag ges. Vidare behandlas barndomens betydelse för utveckling och lärande. Kursen ger studenterna möjlighet till reflektion dels om skolans grundläggande värden i förhållande till personliga värderingar, dels kring hur dessa kan påverka förhållningssättet mot andra.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • definiera och resonera kring de grundläggande värden som finns uttryckta i gällande styrdokument och som ligger till grund för skolans undervisning
  • reflektera över kulturens roll i samhället och identifiera faktorer som kan påverka kulturmönster
  • redogöra för olika teorier och modeller gällande barn i behov av särskilt stöd
  • beskriva och problematisera lärarens roll, verksamhetens organisation och dess betydelse för barn och unga som är i olika svårigheter
  • kartlägga och redogöra för åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • välja ett inkluderande arbetssätt till stöd för barn och unga som är i svårigheter
Kriterier för betyget Väl godkänd anges av kursledare vid kursstarten.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuella uppgifter, paruppgifter, gruppseminarier och kursträffar. Kursen ges som nätburen undervisning med inslag av obligatoriska campusförlagda träffar.

Bedömningsformer

Examinationen består av tre delar. Den första delen består av en muntlig och skriftlig individuell redovisning, där deltagarna diskuterar och kommenterar skolans styrdokument i ett kontrastivt perspektiv med olika kulturmönster som utgångspunkt, och där särskilt fokus läggs vid värdegrundsfrågor. Den andra delen består av en skriftlig uppgift där studenterna individuellt kartlägger och redogör för åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå. I denna uppgift ingår även att ge respons på studiekollegers arbeten. Den tredje delen består av en muntlig presentation i grupp där förmågan att urskilja och analysera faktorer som skapar inklunderande lärandesituationer bedöms.

Studenten äger rätt till fyra omtentamenstillfällen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Linde, Göran (red.) (2001), Värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur (210 s)(s 116-153 och 200-215)
Lundberg, Ingvar & Sterner, Görel (2009). Dyskalkyli - finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal PDF
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande skola bildning – grundbok för lärare. Stockholm: Natur och Kultur Läs i tredje utgåvan kap 10. Specialpedagogik i en skola för alla – att arbeta med skolsvårigheter av Lisa Asp- Onsjö. Finns motsvarade i utgåva 2012, kap 11. Artikel
Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin (2014) Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen? PDF
Norman, Karin (1996), Kulturella föreställningar om barn. Köping: Rädda barnen förlag (220 s)
Richardsson, Gunnar (1999), Svensk utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur(200 s) (s 95-233)
Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www.skolverket.se/publikationer?id=3299
Skolverket (2014). Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www.skolverket.se/publikationer?id=3416
Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen - Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. www.skolverket.se/publikationer?id=3362
Tornberg Robert ( 2015) Det sociala livet i skolan(350 s) Liber
Wedin, Åsa & Rosén Jenny (2015) Klassrumsinteraktion och flerspråkighet (230 s.) Stockholm: Liber/ Skolverket, Flera språk i förskolan www.skolverket.se/publikationer?id=3036/Lunnneblad,Johannes( 2009) Den mångkulturella förskolan (150 s)Lund: Studentlitteratur
Vetenskapsrådet (2014) Dyslexi en kunskapsöversikt PDF www.spsm.se/PageFiles/7379/Report2_2007.pdf
Zackari & Modigh Värdegrundsboken PDF www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/jamstalldhet/hedersrelaterad_problematik/publikationer-1.53329 (ca 120 sid)
Aktuella artiklar i urval Utöver den obligatoriska litteraturen väljer studenten i samråd med kursledare ytterligare litteratur i en omfattning av ca 500 sidor, varav minst ett skönlitterärt verk.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Agneta Hessel, Kursansvarig
Telefon: 040-6658312
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225