Svenska för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Kursplan för studenter vår 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KS244F version 2
Engelsk benämning:
Swedish Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
29 februari 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och insikter om språk, språkutveckling och socialisation samt centrala svenskämnesdidaktiska begrepp. Ett annat syfte är att studenterna ska få möta och utveckla förståelse för grundläggande teorier om läs- och skrivutveckling i olika åldrar, med fokus på yngre elever (1-6). Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig sådana insikter att de kan använda skönlitteratur, berättande och drama inom ramen för sammanhängande kunskapskontexter i ett språk- och kunskapsutvecklande syfte.

Innehåll

I kursen behandlas de olika svenskämnenas traditioner, historia och utveckling. Vidare studeras språk, språkutveckling och olika sätt att socialiseras in i skriftspråklighet. I kursen behandlas också olika ämnesuppfattningar, för ämnesområdet centrala ämnesdidaktiska begrepp och olika sätt att se på läs- och skrivundervisningen i en kulturellt heterogen skola.

Kursen handlar även om hur man som pedagog kan skapa en språkutvecklande skolmiljö där lekens, berättandets, skönlitteraturens och andra texters språk- och kunskapsutvecklande potential beaktas för att möta barn med olika förutsättningar och behov. I kursen läses olika texter, och i dialog med andra tolkar och diskuterar studenterna dessa.

Analys och bedömning av elevers muntliga och skriftliga textproduktion i ett första- och andraspråksperspektiv diskuteras och i samband med detta hur den fortsatta språkutveckling kan stödjas.

I kursen ingår processorienterat skrivande som en del i det egna lärandet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • dokumentera undervisning samt utifrån dokumentationen analysera och problematisera olika ämnesuppfattningar, olika pedagogiska riktningars mäniskosyn, samhällssyn och kunskapssyn samt olika metodval
  • ur ett historiskt perspektiv och i förhållande till gällande styrdokument diskutera undervisning i ett första- och andraspråksperspektiv
  • redogöra för vad som ur olika perspektiv kan avses med språk och språkutveckling och modersmålets betydelse för språk- och kunskapsutveckling samt resonera om förhållande mellan språkutveckling, kunskapsutveckling och personlig utveckling
  • i dialog med andra tolka, analysera, gestalta och diskutera skönlitteratur och andra elevnära texter för barn och unga
  • använda processorienterat skrivande och samtalande i det egna lärandet
  • redogöra för hur man i skolan kan skapa en flerstämmig och språkutvecklande klassrumsmiljö i en mångkulturell skola och möta barn med olika förutsättningar och behov

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, handledning, nätbaserat arbete m.m. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare.

Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och ev. arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Examinationen består av två delar.
I en inledande del genomför studenten fältstudier där svenskundervisning i årskurs 1-6 observeras och dokumenteras. I en skriftlig analys av det dokumenterade materialet tillämpar studenten relevanta ämnesdidaktiska teorier som behandlats under kursen. I examinationen ingår också att ge och ta respons under skrivprocessen samt att delta i ett avslutande seminarium.
Del två är en individuell, muntlig och gestaltande bokpresentation, där studenten i ett seminarium sätter ett skönlitterärt verk i relation till frågor om språk, socialisation, lärande, personlig utveckling och undervisning. I presentationen redogör studenten för några av kursens bärande begrepp.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet. (2007). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (119 s.) libris.kb.se/bib/10525969
Dahl, Karin (1999). Från färdighetsträning till språkutveckling I: Thavenius, Jan (red.) (1999) Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur. (55 s.)
Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur ( ca 100 s.)
Eskild, Hilde & Hambro, Benedicte (2005). Snick och snack: en praktisk bok om muntligt berättande. 1 uppl. Stockholm:Liber (192 s)
Fast, Carina (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. 1. uppl Lund: Studentlitteratur (168 s.)
Hessel, Agnéta & Ekberg, Camilla (red.) (2011). Nya perspektiv ger möjligheter. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Tillgänglig på Internet. (154 s) dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12681/Nya%20perspektiv%20muep.pdf?sequence=2
Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. [Elektronisk resurs]. (2000). Stockholm: Statens skolverk. Tillgänglig på Internet: www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf657.pdf%3Fk%3D657
Läsprocessen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4-6 (2010). Stockholm: Skolinspektionen (ca 35 s)
www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2010/lasprocessen/webb-slutrapport-lasprocessen-sv-no-4-6.pdf
Malmgren, Lars-Göran (1996). Svenskundervisning i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. (170 s.)
Nordin-Hultman, Elisabeth (2008). Dags för en ny synvända. Pedagogiska magasinet 2/08.
Språk- och kunskapsutveckling [Elektronisk resurs]: för barn och elever med annat modersmål än svenska. (2010). Stockholm: Skolinspektionen. Tillgänglig på Internet: libris.kb.se/bib/12067161
Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: En jämförande studie mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår.
Kursplaner i svenska och svenska som andraspråk Aktuella vetenskapliga uppsatser och artiklar samt skönlitteratur tillkommer

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter