Svenska för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
KS245F version 1
Engelsk benämning:
Swedish Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 september 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS169F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande I eller KS170F-Svenska: Barns tidiga läsning och skrivande II eller KS244F-Svenska för lärare, åk 1-6, I. Eller motsvarande

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig teoretiska och didaktiska kunskaper om barns tal- och skriftspråksutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv samt om hur flerstämmiga och språkutvecklande läromiljöer kan skapas. Kursen syftar också till att studenten ska få kunskap om kulturella förändringar, t.ex. i de textvärldar barn möter. Dessutom syftar kursen till att studenterna ska lära sig grunderna i läromedelsanalys, fördjupa sin förståelse av bedömningens funktion att stödja elevers språk- och kunskapsutveckling samt utveckla sin förmåga att använda bedömning som del av sin undervisning och elevers lärande i ett 1-6- perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar olika synsätt och teoretiska aspekter på den tidiga och fortsatta läs- och skrivundervisningen. Barns olika villkor och behov och hur dessa kan mötas i en kulturellt heterogen skola belyses. Några olika pedagogiska riktningar presenteras och diskuteras.

En av kursens bärande tankar är att språkanvändning och språkutveckling ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation spelar en avgörande roll. Kursen behandlar också frågor kring att lära på sitt andraspråk. Hur språkutvecklande miljöer och ett inkluderande arbetssätt kan skapas i en flerspråkig miljö belyses och diskuteras.

Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • beskriva, analysera och problematisera barns tal- och skriftspråksutveckling ur ett första – och andraspråksperspektiv samt resonera kring hur man kan följa, stödja och bedöma denna utveckling
  • kunna bedöma och analysera elevtexter/arbeten utifrån olika aspekter av elevers kunskapsutveckling för att ge framåtsyftande respons
  • diskutera hur olika kommunikativa uttrycksformer såsom ord, bild, drama, musik och rörelse samt informationsteknologi kan användas i syfte att skapa en interaktiv och flerstämmig lärandemiljö
  • diskutera och reflektera över betydelsen av kunskap om olika ämnens språk-, läs-, skriv- och kunskapsutveckling, skrivundervisning och villkoren för skrivande i olika ämnen och olika genrer
  • kritiskt granska och värdera texter som elever möter i olika läromedel
  • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett tematiskt arbete där skönlitteraturens och andra medietexters språk- och kunskapsutvecklande potential beaktas
  • muntligt ta ställning till och uttrycka sin egen språk- och kunskapssyn

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av
grupparbeten, gruppdiskussioner, kollegial respons, praktisk gestaltning, seminarier, föreläsningar och informationssökning.

Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade relationer och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Kurs II examineras i två delar, en del muntligt och en del skriftligt. Utifrån kunskaper om kulturella förändringar och barns textvärldar planeras och utformas i grupp en lektionssekvens med stöd i kursplaner i svenska och svenska som andraspråk. Arbetet presenteras muntligt i en digital produktion. I arbetet granskas läromedelstexter kritiskt utifrån ett såväl innehållsmässigt som språkligt perspektiv samt val av aktiviteter/, undervisningsmaterial/ och bedömningsformer med stöd i språkutvecklingsteorier och styrdokument som rör svenska och svenska som andraspråk och utifrån aspekterna etnicitet, genus och klass. Arbetet ska motiveras med utgångspunkt i didaktikens centrala frågor – vem, vad, varför och hur – och i styrdokument och svenskämnena. Studentens språk- och kunskapssyn uttrycks i samband med den muntliga redovisningen. (mål 3,4,5, 6 och 7)

I en skriftlig del analyseras i par autentiska elevtexter och därefter problematiseras elevers tal- och skriftspråksutveckling ur ett första- och ett andraspråksperspektiv med hjälp av aktuell forskning och adekvat terminologi.Texten ska också ta upp resonemang kring bedömning av elevers språkutveckling och hur den kan stödjas. (mål 1och 2)
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Lars Gustaf; Persson, Magnus & Thavenius, Jan (1999). Skolan och de kulturella förändringarna. Lund: Studentlitteratur (ca 50 s i urval)
Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet. (2007). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, www.skolverket.se (120 s)
Bergöö, Kerstin; Jönsson, Karin & Nilsson, Jan (1997). Skrivutveckling och undervisning. Lund: Studentlitteratur (194 s)
Fast, Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis (ca 200 s.) alt.
Ewald, Annette (2007). Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. Diss. Lund : Lunds universitet. Tillgänglig på Internet: http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/4095/Ewald%20Avhandling%20MUEP.pdf?sequence=1
Garme, Birgitta (2010). Elever skriver. Lund: Studentlitteratur (193 s)
Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket stärk lärandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren (208 s)
Jönsson, Karin (red.) (2009). Bygga broar och öppna dörrar. Stockholm: Liber (196 s)
Liberg, Caroline; af Gejerstam, Åsa & Wiksten Folkeryd, Jenny (2010).Utmana, utforska, utveckla! Om läs- och skrivprocessen i skolan. Lund: Studentlitteratur (116 s)
Nilsson, Jan (2007) Tematisk undervisning. Lund: Studentlitteratur. (240 s.)
Nilsson, Jan, Wagner, Ulla & Rydstav, Emma (2008). Vilja och våga: temaarbete i grundskolans tidigare år. Lund : Studentlitteratur. (135 s.) /alt
Magnusson, Kerstin, Malmgren, Gun & Nilsson, Jan (2013). Att göra sin röst hörd: tematisk undervisning i grundskolans mellanår. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
Wedin, Åsa (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Kursplan svenska, svenska som andraspråk och modersmål

Aktuella uppsatser och vetenskapliga artiklar samt skönlitteratur, ca 300 s., tillkommer

Referenslitteratur:
Nya språket lyfter! [Elektronisk resurs]. (2009). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/sb/d/646

Språket på väg. 1, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-9. [Elektronisk resurs]. (2008). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/42/81/090916%20Spraket_pa_vag_1.pdf

Språket på väg. 2, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-9. [Elektronisk resurs]. (2008). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/42/81/090916%20Spraket_pa_vag_2.pdf

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.